Καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των αλλόγλωσσων μαθητών από τα προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και των Επιμορφωτικών Κέντρων της Κύπρου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Registration of the degree of satisfaction of foreign-language students from the programs of language education of Public Institutes of Education and Educational Centres in Cyprus
Καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των αλλόγλωσσων μαθητών από τα προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και των Επιμορφωτικών Κέντρων της Κύπρου

Ιωσήφ, Ελισάβετ Γεωργίου

This research has the purpose of describing the targets and the operation of the Public Institutes of Education and Educational Centres which offer the subject of greek as a foreing language to the foreing language students and adults. Also, the purpose of this research is to describe the curriculum and the books of these programs and to investigate the degree of satisfaction of foreign-language students from their improvement in oral speech, in written speech, in the vocabulary and in the grammar. The degree of satisfaction of students was registered by an anonymous questionnaire which also investigate if the degree of satisfaction of students depends on the sex, the age, the level of education, the interval of time of staying in Cyprus, the years of participation in the program, the number of participants in their class and the attendance of classes of the Greek language before your registration in the PIE or The Educational Centres.
Η έρευνα έχει στόχο την περιγραφή των στόχων και της λειτουργίας των ΚΙΕ και των επιμορφωτικών κέντρων που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές και ενήλικες. Επίσης, στόχο της έρευνας αποτελεί η περιγραφή των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών εγχειριδίων που χρησιμοποιούνται και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των συμμετεχόντων από την πρόοδο τους: α) στον προφορικό λόγο, β) στο γραπτό λόγο, γ) στο λεξιλόγιο και δ) στη γραμματική. Ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων καταγράφηκε μέσω ενός ανώνυμου ερωτηματολογίου, με το οποίο επιπρόσθετα εξετάζεται κατά πόσο ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων επηρεάζεται από το φύλο , την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το διάστημα διαμονής στην Κύπρο, τα χρόνια συμμετοχής στο πρόγραμμα, τον αριθμό των συμμετεχόντων στο τμημα και την προηγούμενη παρακολούθηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης
Επιμορφωτικά κέντρα
Αλλόγλωσσοι μαθητές
Βαθμός ικανοποίησης
Foreign-language students
Programs of Language Education
Public Institutes of Education
Educational Centres
Degree of satisfaction
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)