Προσεγγίζοντας τις πτυχές της θηλυκής εφηβικής ταυτότητας μέσα από τις σελίδες του εφηβικού τυπικού περιοδικού τύπου: στάσεις και προσδοκίες, συγκρούσεις, προβληματισμοί και αναζητήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Approaching the aspects of feminine adolescent identity through the pages of the typical teenagers press: attitudes and expectations, conflicts, questions and wanderings
Προσεγγίζοντας τις πτυχές της θηλυκής εφηβικής ταυτότητας μέσα από τις σελίδες του εφηβικού τυπικού περιοδικού τύπου: στάσεις και προσδοκίες, συγκρούσεις, προβληματισμοί και αναζητήσεις

Παπαδοπούλου, Ελένη Ιωακείμ

Main subject of this essay is the adolescence and its different aspects as they are being expressed by the young readers of the feminine teenagers magazine "Super Katerina". More specific adolescence is approached as a period of crisis, in which many changes both physical-sexual and social are taking place. Using the qualitative context analysis we aimed in answering to these basic questions refering to the body changes that adolescence is causing to the modern greek teenager girl, to the way she feels her relationship with their parents, other teenagers and representatives of the opposite Sex and , finally, to her attitude towards the dominant feminine images.
Η παρούσα εργασία θεματοποιεί την εφηβεία και τις διάφορες εκφάνσεις της, όπως αυτές βιώνονται και εκφράζονται από τις νεαρές αναγνώστριες του κοριτσίστικου εφηβικού περιοδικού "Super Κατερίνα". Πιο συγκεκριμένα, προσεγγίζεται η εφηβεία ως μια περίοδο κρίσης, κατά την οποία επισυμβαίνουν διάφορες αλλαγές τόσο σωματικές όσο και κοινωνικές. 'Εχοντας ως μεθοδολογικό εργαλείο την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου στοχεύουμε στην απάντηση τριών ερωτημάτων αναφορικά στις σωματικές αλλαγές που η εφηβεία επιφέρει στη σύγχρονη Ελληνίδα έφηβη, στον τρόπο με τον οποίο η έφηβη βιώνει τις σχέσεις της με τους γονείς, τους συνομιλήκους της και τους εκπροσώπους του αντίθετου φύλου και τέλος, στη σχέση της με τις κυρίαρχες εικόνες της θυληκότητας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Θηλυκότητα
Teenagers magazines
Adolescence
Σεξουαλικότητα
Εικόνα
Image
Εφηβικό περιοδικό
Sexuality
Feminity
Εφηβεία
Identity
Ταυτότητα
Gender identities
Ταυτότητες φύλων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Παιδαγωγική ισότητας δύο φύλων

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.