Συγκριτική θεώρηση στις τραγωδίες Ανδρομάχη και Τρωάδες του Ευριπίδη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Comparative analysie on Euripides's tragedies "Andromache" and "Troades"
Συγκριτική θεώρηση στις τραγωδίες Ανδρομάχη και Τρωάδες του Ευριπίδη

Δρόσου, Φωτεινή Γεωργίου

This master's thesis points out the similarities and the dif-ferences of the two tragedies with emphasis on the dominant figure of Andromach. Not only in "Troades", but also in her homonymic drama, Andromache Feels the same the immediate and Further consequences of the Trojan war. Specifically, in the dramatic play "Troades" Andromache lives the weeping separa-tion from her child Astyanaktas, who is led to cruel death. Fur-ther - more in the dramatic play "Andromache" the homonymous heroine lives in away a repetiotion of her part traumatic adven-ture; the life of her child, Molossos, as well as her own, are threatened seriously. Undoubtedly, in both dramas, the maternal love of Andromache is stressed. But apart from the various parallelisms of the two euripidean dramas on the central figure of Andromache, other parallelisms of persons and situations in both dramas are presented, and also parallelisms on the structure - form, on idelogical level, on imagery level, and finally parallelisms as regards the relation of the two dramas with their contemporary reality.
Στην παρούσα διπλωματική - μεταπτυχιακή εργασία επισημαίνονται οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο τραγωδιών με έμφαση στην κυρίαρχη μορφή της Ανδρομάχης. Τόσο στις «Τρωάδες» όσο και στο ομώνυμό της δράμα η Ανδρομάχη ζει αντίστοιχα τις άμεσες και απώτερες συνέπειες του Τρωικού πολέμου. Συγκεκριμένα στο δραματικό έργο «Τρωάδες» η Ανδρομάχη βιώνει το σπαρακτικό αποχωρισμό από το παιδί της, τον Αστυάνακτα, που οδηγείται στο βίαιο θάνατο. Αλλά και στο δραματικό έργο «Ανδρομάχη» η ομώνυμη ηρωίδα βιώνει τροποντινά μια επανάληψη της παλιάς τραυματικής της περιπέτειας:η ζωή του παιδιού της, του Μολοσσού, αλλά ακόμα και η δικιά της, απειλούνται σοβαρά. Αναμφισβήτητα και στα δύο δράματα τονίζεται η μητρική αγάπη της Ανδρομάχης. Πέραν όμως από τις διάφορες αντιστοιχίες των δύο ευριπίδειων δραμάτων με βάση την κεντρική μορφή της Ανδρομάχης, παρουσιάζονται και άλλες αντιστοιχίες προσώπων και καταστάσεων στα δύο δράματα, καθώς και αντιστοιχίες στη δομή -μορφή, σε ιδεολογικό επίπεδο, σε επίπεδο εικόνων και τέλος αντιστοιχίες όσον αφορά τη σχέση των δύο δραμάτων με τη σύγχρονή τους πραγματικότητα

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Τρωάδες
Ανδρομάχη
Αστυάνακτας
Molossos
Παραλληλισμοί
Μολοσσός
Συνέπειες πολέμου
Andromache
Astyanax
War consequences
Parallelisms
Troades

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.