δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η καταγραφή των χρήσεων γης στα κτηματολογικά συστήματα
Land use registration in Cadastral systems

Λογοθέτη, Ευτυχία Βασιλείου

Σκοπός της μεταπτυχιακής αυτής διατριβής είναι η συλλογή και περιγραφήτων διαδικασιών, μέσω των οποίων, τα διάφορα κτηματολογικά συστήματακαταγράφουν τις χρήσεις γης.Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται η κοινωνικοοικονομική σημασία της δηλαδήη γη δεν είναι μόνο μια φυσική οντότητα αλλά έχει και οικονομική, και πολιτιστική,και νομική διάσταση. Στοιχεία που την καθιστούν αντικείμενο καταγραφής, τωνσυστημάτων διοίκησης της γης και του κτηματολογίου.Στη συνέχεια στο 2ο Κεφάλαιο συγκρίνονται τα διάφορα συστήματακαταγραφής της γης και τα διάφορα κτηματολογικά συστήματα όπως αυτάκαταγράφηκαν από την 4η έκδοση του Κατάλογου των Συστημάτων Διοίκησης Γηςτης Ευρώπης που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή ΟικονομικήΕπιτροπή.Στο 3ο Κεφάλαιο αναφέρονται οι μονάδες αναφοράς (γεωτεμάχιο, βασικήμονάδα ιδιοκτησίας, εκμετάλλευση, χαρτοφυλάκιο ιδιοκτησίας και μοναδιαίαχρήση) με βάση τις οποίες τα συστήματα διοίκησης γης καταγράφουν,επεξεργάζονται και αποδίδουν τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για τηναπόδοση της διάρθρωσης της γης, της χρήσης της, του ιδιοκτησιακού καθεστώτοςκαι των άλλων χαρακτηριστικών (όπως προέκυψαν από ένα ερωτηματολόγιο πουστάλθηκε σε πλεγμένες αρχές διοίκησης γης των χωρών της UNECE από ταΕνωμένα Έθνη). Επίσης καθορίζεται η ιεραρχία των ιδιοκτησιών και κατ' επέκτασητων χρήσεων γης.Στο 4ο Κεφάλαιο δίνονται διάφοροι ορισμοί της έννοιας "χρήση γης" καιγίνεται ο διαχωρισμός της από τη έννοια της "κάλυψη γης" και περιγράφονται ταδιάφορα συστήματα καταγραφής των χρήσεων γης που εφαρμόζονται σε διάφορεςχώρες όπως προκύπτουν από την μελέτη της 4η έκδοσης του Κατάλογου τωνΣυστημάτων Διοίκησης Γης της Ευρώπης που εκδόθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη καιτην Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή. Περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίουςμπορούν να συλλεχθούν, να ελεγχθούν και να συνταχθούν, τα στοιχεία χρήσεωνγης. Στο τέλος δίνονται κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα κτηματολογίων/συστημάτων καταγραφής γης και οργάνωσης δίνοντας έμφαση στο τρόπο με τονοποίο διάφορες χώρες μέσα σε αυτά καταγράφουν τις χρήσεις γηςΣτο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα συστήματα ταξινόμησης τωνχρήσεων γης (Κτηματολόγιο, Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ΕΣΥΕ/ ΣΤΑΚΟΔ, CorineLand Cover) και αναλύονται οι λόγοι για του οποίους πρέπει οι χρήσεις ναταξινομούνται και ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθεί ένα τέτοιο σύστηματαξινόμησηςΣτο 6ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι διαδικασίες καταγραφής των χρήσεωνγης στην Ελλάδα (καταγραφή των δασών, καταγραφή των χρήσεων γης για τονπολεοδομικό σχεδιασμό, καταγραφή των χρήσεων γης από το ΥπουργείοΓεωργίας). Διαπιστώνονται τα διάφορα προβλήματα και ελλείψεις αυτών τωνκαταγραφών από το Κτηματολόγιο και παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις πουγίνονται για τη βελτίωση αυτών.Τέλος στο 7ο Κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα και κάποιεςπροοπτικές/ προτάσεις για μελλοντικές εξελίξεις στο θέμα καταγραφής τωνχρήσεων γης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
The goal of this diploma thesis is the collection and description of some land use registration systems which are applied to the cadastre in several countries.In the first chapter the socioeconomic role of land is described, i.e. land is not only a physical entity but also has economic, cultural and legal aspects. These elements render it a registration object for land administration and cadastral systems. Furthermore, in the second chapter several land registration and cadastral systems are compared such as the ones illustrated in the 4th edition of the Land Registration Systems Catalogue published by the United Nations and The European Economic Committee.In the 3rd chapter reference units are described (parcel, basic property unit, proprietary unit, portofolio of ownership, plot) which land registration systems employ in order to acquire, process and yield the data required for the land structure, land use, ownership, and other attributes (as a result of a questionnaire sent to land administration authorities among the countries of UNECE by the United Nations). Moreover, the hierarchy of ownership and, thus, of land use is defined.In the 4th chapter, several definitions of the term “land use” are provided and this term is dissociated form the concept of “land coverage” and different land use registration systems applied to several countries are described. The means to collect, verify and compile land use data are described. Finally, certain examples of cadastral/land registration and structure systems are illustrated, emphasizing on the methods used to register land use in different countries. In the fifth chapter, are presented different land use classification systems, which are used in Greece, (Hellenic Cadastre, Corine Land Cover, National Statistical Service). The reasons why land uses must be classified are analyzed and the procedures of such a classification system are examined. In the sixth chapter, are described the Greek land use registration systems (woodland registration, land use registration for urban planning, land use registration for the Ministry of Agriculture). Several issues and deficiencies of these cadastral registrations are deduced and some suggestions for their improvement are presented. Finally, the 7th, chapter presents the conclusions and some suggestions/prospects for future developments in the land use registration issue.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ταξινόμηση χρήσεων γης
Cadastre
Κτηματολόγιο
Land use classification
Διοίκηση γης
Land administration
Καταγραφή χρήσεων γης
Land use
Land use registration
Χρήση γης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.