Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης Σδιτ: συγκριτική εξέταση του ελληνικού και του βρετανικού μοντέλου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The institutional frame of concretisation pfi: comparative examination of greek and british model
Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης Σδιτ: συγκριτική εξέταση του ελληνικού και του βρετανικού μοντέλου

Αρβανιτάκη, Τριανταφυλλιά Ανδρέα

The Public-private-partnerships constitute a big reform in the sector of creation of infrastructures and provision of services of State ,a reform the concretisation of which will contribute considerably to the development of Greek economy and society the next years. That is because the Public-private-partnerships offers to the State the possibility of exploiting the most modern means for the provision of public goods to the citizens, enriching considerably the existing frame of creation of infrastructures and provision of its services. Through the Public-private-partnerships infrastructures, that will have direct positive impact on the increase of productivity and improve perceptibly daily life of citizens may be created more rapidly, more effectively and with lower budgetary cost.The Public-private-partnerships focus on the provision of public services through a more specialised and effective approach that can achieve better private initiative. For example, an infrastructure , through a well drawn cooperation, can be manufactured and functioned by a private individual. So the Public-private-partnerships are an alternative way for the best colaboration of state and private initiative.In Greece, the Public-private-partnerships are an innovation that comes to supplement the existing frame of projects with contracts of concession, which are ratified by the Parliament. Up today we have in Greece the experience of work with contracts of concession, as are Attica Road, the International Airport of Athens, or the Bridge Rio-Antirio. , in these projects the basic trait is that the final user pays the private individual for the project that he manufactured. For certain projects, however, or public services the cost cannot be overloaded to the final users, but to the state generally. Such projects, as the infrastructures in hospitals and schools, can be manufactured and maintained with private capital. The State undertakes their settlement in-depth time and the follow-up of observation of terms of conventional obligations. Thus, a convenient and effective attribution of work or services to the citizens is achieved and big profits are created for the economy generally.Because of the abundance of utilities that can be resulted from the application of the Public-private-partnerships in wider sectors of projects and services (LOCAL AUTHORITY, schools, hospitals etc.) in the present MSc project an extensiveresearch of institutional frame of concretisation of the Cooperation of Public-private Sector is taking place . Through this research a comparative examination of Greek and British model ,the eminently established institutional frame as Great Britain is the European country which applies for three almost decades cooperation of such type, is taking place.Therefore the structure of work is the following:In introductive chapter 1 ,a historical retrospection of institution of Public-private-partnerships , the sectors of application of projects that are done with the Public-private-partnerships in the EU, the forms of this cooperation, the factors for the successful development of conventions of form of Public-private-partnerships, the advantages and expected profits from the development of forms of cooperation of Public-private Sector for the private as well for Public sector, potential disadvantages and the sector Public-private-partnerships in the region, are being presented.Chapter 2 deals with the presentation of institutional frame of Public-private-partnerships in Greece. More specifically references to law 3389/2005, to the definition "Convention of Cooperation Public and Private Sector", to the conditions of subordination of benefit of services or implementation of work in law 3389/2005, to the minimal content of Convention of Cooperation, to the applicable right and to the way of resolution of possible frictions and to the advantages of subordination in law 3389/2005 are done.Extending this examination, in chapter 3 the comparative examination of the Greek and British legislative model is taking place to that articles in which an elementary equivalence between Greek and British legislation exists.Followingly in chapter 4 the conclusions that emerge from the previous comparison as well as the certain proposals that are related to readjustment of Greek legislative frame are presented.Finally in chapter 5 certain examples of LOCAL AUTHORITY projects that took place in Great Britain via cooperation of Public and Private Sector are presented and how this experience is able to help Greek reality.
Οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο στον τομέα της δημιουργίας υποδομών και της παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου. Οι Συμπράξεις προσφέρουν στο Δημόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή δημοσίων αγαθών προς τους πολίτες, εμπλουτίζοντας σημαντικά το υφιστάμενο πλαίσιο δημιουργίας υποδομών και παροχής των υπηρεσιών του. Μέσα από τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα θα μπορούν να δημιουργούνται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος υποδομές που θα έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας και θα βελτιώσουν αισθητά την καθημερινή ζωή των πολιτών.Οι ΣΔΙΤ εστιάζουν στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών μέσα από μία πιο εξειδικευμένη και αποτελεσματική προσέγγιση που μπορεί να επιτύχει καλύτερα η ιδιωτική πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, μία υποδομή μπορεί, μέσα από μία καλά σχεδιασμένη σύμπραξη, να την κατασκευάσει και να τη λειτουργήσει ένας ιδιώτης. Αποτελούν, λοιπόν, οι ΣΔΙΤ έναν εναλλακτικό δρόμο για την επίτευξη του κατάλληλου μείγματος κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.Στην Ελλάδα, οι Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν μια καινοτομία που έρχεται να συμπληρώσει το υφιστάμενο πλαίσιο των έργων με συμβάσεις παραχώρησης, τα οποία κυρώνονται από τη Βουλή. Μέχρι σήμερα έχουμε στην Ελλάδα την εμπειρία έργων με συμβάσεις παραχώρησης, όπως είναι η Αττική Οδός, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ή η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Ωστόσο, σε αυτά τα έργα το βασικό γνώρισμα είναι ότι ο τελικός χρήστης πληρώνει τον ιδιώτη για το έργο που κατασκεύασε. Για ορισμένα έργα, όμως, ή δημόσιες υπηρεσίες το κόστος δεν μπορούν να το επιβαρύνονται οι τελικοί χρήστες, αλλά το κράτος γενικότερα. Τέτοια έργα, όπως είναι οι υποδομές σε νοσοκομεία και σε σχολεία, μπορούν να κατασκευασθούν και να συντηρούνται με ιδιωτικά κεφάλαια. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την αποπληρωμή τους σε βάθος χρόνου και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβατικών υποχρεώσεων. Έτσι, επιτυγχάνεται η έγκαιρη και αποτελεσματική απόδοση των έργων ή των υπηρεσιών στους πολίτες και προκύπτουν μεγάλα οφέλη για την οικονομία γενικότερα.Λόγω της πληθώρας των ωφελειών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των ΣΔΙΤ σε ευρύτερους τομείς έργων και υπηρεσιών (ΟΤΑ, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.) στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται διεξοδική έρευνα του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης των ΣΔΙΤ. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας πραγματοποιείται η συγκριτική εξέταση του ελληνικού και βρετανικού μοντέλου, του κατεξοχήν καθιερωμένου θεσμικού πλαισίου μια και η Μ. Βρετανία είναι η Ευρωπαϊκή χώρα η οποία εφαρμόζει εδώ και τρεις σχεδόν δεκαετίες συμπράξεις αυτού του είδους.Η διάρθρωση λοιπόν της εργασίας είναι η εξής:Στο εισαγωγικό κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή του θεσμού των συμπράξεων ΣΔΙΤ, οι τομείς εφαρμογής των έργων που πραγματοποιούνται με ΣΔΙΤ στην Ε.Ε. , οι μορφές των συμπράξεων αυτών, οι παράγοντες για την επιτυχή ανάπτυξη συμβάσεων μορφής ΣΔΙΤ, τα πλεονεκτήματα και προσδοκώμενα οφέλη από την ανάπτυξη μορφών σύμπραξης ΣΔΙΤ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον Δημόσιο φορέα, ενδεχόμενα μειονεκτήματα καθώς και ο θεσμός των ΣΔΙΤ στην περιφέρεια.Προχωρώντας παραπέρα το κεφαλαίο 2 ασχολείται με την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μνεία στον νόμο-πλαίσιο 3389/2005, στον ορισμό της «Σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα», στις προϋποθέσεις υπαγωγής της παροχής υπηρεσιών ή της εκτέλεσης έργου στο Ν. 3389/2005, στο ελάχιστο περιεχόμενο μιας Σύμβασης Σύμπραξης, στο εφαρμοστέο δίκαιο και στον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών, καθώς και στα πλεονεκτήματα υπαγωγής στο Ν. 3389/2005.Επεκτείνοντας την εξέταση αυτή, στο κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται η συγκριτική εξέταση του Ελληνικού και Βρετανικού νομοθετικού μοντέλου στα άρθρα εκείνα στα οποία υπάρχει έστω και μια στοιχειώδης αντιστοιχία μεταξύ ελληνικής και βρετανικής νομοθεσίας.Ακολούθως στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που ανακύπτουν από την προηγούμενη σύγκριση καθώς και ορισμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με αναπροσαρμογή του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου.Τέλος στο κεφάλαιο 5 παρατίθεται κάποια παραδείγματα έργων ΟΤΑ που πραγματώθηκαν στην Μ. Βρετανία μέσω συμπράξεων ΣΔΙΤ και πως αυτή η εμπειρία δύναται να είναι υποβοηθητική και για την ελληνική πραγματικότητα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

PFI
Νομοθετικό πλαίσιο
Institutional frame
ΣΔΙΤ
Partnerships
Συμπράξεις

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.