Updating cadastral data after a technical construction

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ενταξη τεχνικού έργου στο λειτουργούν κτηματολόγιο
Updating cadastral data after a technical construction

Παντούλια, Σοφία Κωνσταντίνου

Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με θέμα ''Ένταξη Τεχνικού Έργου στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο'' εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ''Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου'' στην κατεύθυνση ''Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων''.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη προτυποποιημένων διαδικασιών για την ένταξη των κτηματολογικών μεταβολών, οι οποίες προκλήθηκαν από την κατασκευή ενός τεχνικού έργου, στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο της περιοχής. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η περίπτωση της ένταξης των μεταβολών των κτηματολογικών στοιχείων που προκαλεί η κατασκευή ενός τμήματος της Εγνατίας οδού το οποίο διέρχεται από τον ΟΤΑ των Γρεβενών, στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο και ο τρόπος με τον οποίο εγγράφονται οι τελικές ιδιοκτησίες στην Κτηματολογική Βάση.Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρονται κάποιες γενικές έννοιες του Κτηματολογίου, ενώ περιγράφονται περιληπτικά οι διαδικασίες σύνταξης του Κτηματολογίου και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η ενημέρωση και η τήρηση της Κτηματολογικής Βάσης στις περιοχές όπου λειτουργεί ήδη το Κτηματολόγιο. Τέλος αναφέρονται οι διαδικασίες προσδιορισμού των απαλλοτριώσεων οι οποίες επιβάλλονται σε περιπτώσεις κατασκευής τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή της Εγνατίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων τα οποία χορηγήθηκαν από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και την Εγνατία Α.Ε., με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου χαρτογραφικού υποβάθρου, το οποίο θα περιέχει τόσο τα χωρικά στοιχεία του Κτηματολογίου όσο και τη ζώνη απαλλοτρίωσης της Εγνατίας προκειμένου να καταγραφούν οι μεταβολές των επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών ώστε ενημερωθεί η κτηματολογική βάση.Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η διαδικασία ένταξης των κτηματολογικών στοιχείων τα οποία έχουν υποστεί μεταβολές εξαιτίας της κατασκευής του τεχνικού έργου. Αναφέρονται δηλαδή τα βήματα που ακολουθούνται για την κατάργηση των υφιστάμενων ιδιοκτησιών του Κτηματολογίου (ΕΚ), οι οποίες επηρεάζονται από τη διέλευση της Εγνατίας, και το μετασχηματισμό των τελικών ιδιοκτησιών που προκύπτουν ύστερα από τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου, σε ιδιοκτησίες του ΕΚ. Σε αυτό το κεφάλαιο ακόμη εντοπίζονται και οι διάφορες περιπτώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να παρουσιαστούν όσον αφορά την κωδικοποίηση και εγγραφή των νέων ιδιοκτησιών στο Κτηματολόγιο και προτείνεται η αντιμετώπισή τους, εξετάζοντας τις μεταβολές των κτηματολογικών στοιχείων που ενδέχεται να προκαλέσουν στην ευρύτερη περιοχή.Στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα χορηγούμενα στοιχεία από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και την Εγνατία Α.Ε., τα οποία παραδίδονται στον Ανάδοχο ο οποίος έχει αναλάβει την ένταξη της Εγνατίας στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο. Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή τόσο των περιγραφικών όσο και των χωρικών πινάκων οι οποίοι συνθέτουν την κτηματολογική βάση, η οποία πρόκειται να ενημερωθεί με τα κτηματολογικά στοιχεία που έχουν υποστεί μεταβολές.Στο πέμπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας περιγράφονται οι πίνακες των περιγραφικών και χωρικών δεδομένων, οι οποίοι περιέχουν το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την κατασκευή της Εγνατίας και παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Κτηματολόγιο Α.Ε., με σκοπό , όπως έχει προαναφερθεί την ενημέρωση της Βάσης του Κτηματολογίου.Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που προκύπτουν από τις διαφορετικές περιπτώσεις αντιμετώπισης των κτηματολογικών στοιχείων τα οποία έχουν μεταβληθεί εξαιτίας της κατασκευής ενός τεχνικού έργου. Για τις περιπτώσεις αυτές έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησής τους με βάση το πλήθος των επηρεαζόμενων ιδιοκτησιών, το μέγεθος της διατάραξης της καθημερινής λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου, το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης της ενημέρωσης της Κτηματολογικής Βάσης. Τέλος προτείνεται μια μεθοδολογία αντιμετώπισης των κτηματολογικών μεταβολών που προκαλούν τα τεχνικά έργα σε ένα υφιστάμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με στόχο να εξαλειφθούν οι πρακτικές δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού με γνώμονα την όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή τους στο Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
The present thesis on the subject ''Update of Cadastre due to the Construction of a Technical Work in a region'', was elaborated within the scope of the specialization ''Cadastre and Management of Spatial Data'' of the Postgraduate Studies Program ''Techniques and Methods for Spatial Analysis, Planning and Management'' of the faculty of Rural and Surveying Engineering of Aristotle University of Thessaloniki.The goal of the present thesis is the development of standardized processes for the update of cadastral data, which are modified by the construction of a technical work. Specifically the update of the Cadastre was studied, due to the construction of Egnatia road which passes through the municipality of Grevevon, and furthermore the way the final properties are registered in the Digital Cadastral Database.Initially, in the first chapter of the thesis certain general concepts of Cadastre are reported. Afterwards, the processes of the compilation of Cadastre and the way according to which the update and the maintenance of Cadastral Database are conducted in the regions where the Cadastral Office already in function, are concisely described. Finally the processes of the determination of the expropriations that are imposed in cases of the consruction of technical work, as the construction of Egnatia, are reported.In the second chapter the process of the elaboration of cadastral data which were provided by Ktimatologio A.E. and Egnatia A.E., is described, in order to create of a united cartographic map, which will contain the spatial data of Cadastre and the zone of expropriation of Egnatia, so that the changes of modified properties can be recorded and registered in the Cadastral Database.The third chapter of this thesis records the process of the update of Cadastre, including the modified data by the construction of the technical work. Additionally the steps that are necessary for the creation of the new land plan which were caused by the construction of Egnatia, are reported and moreover the way according to which the modified properties are converted into the final ones, which will be registered to Cadastre. Finally, some cases that have been detected as far as the coding of new properties and the registration in the Cadastral Database are concerned and a confrontation is proposed according to the changes that can provoke in the region.The forth chapter includes the description of the cadastral database which is provided by Ktimatologio A.E, information about the spatial and descriptive data, which will be updated because of the spatial change. Whereas the fifth chapter describes the spatial and descriptive data where affected by the new land plan after the construction of Egnatia which are formed by the responsible of the cadastral update.Finally, the conclusions that are derived from the different cases of confrontation of modified cadastral data due to the construction of a technical work, are formulated. These different cases were evaluated by anylysing the number of modified properties, the perturbation of daily operation of Cadastral Office, the cost and the duration of the process of the update of Cadastre. At last, a process of confrontation of the cadastral changes which are occurred by the construction of a technical work is proposed in order to eliminate the difficulties of this process.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

D Βάση
Technical Construction
Cadastre
Κτηματολόγιο
Τεχνικό
Εργο
Database
Ενημέρωση
ΚΑΕΚ
Update
KAEK

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.