Η χρήση της ηλεκτρομυογραφίας και της ηλεκτροδιάγνωσης ως μέσα διάγνωσης της ποιότητας διέγερσης του μυός

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The use of electromyography and electrodiagnosis as diagnostic methods to estimate the muscle stimulating level
Η χρήση της ηλεκτρομυογραφίας και της ηλεκτροδιάγνωσης ως μέσα διάγνωσης της ποιότητας διέγερσης του μυός

Παπαδόπουλος, Φώτης Γεωργίου

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν μπορεί η ηλεκτροδιαγνωστική μέθοδος να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει την ηλεκτρομυογραφία ( EMG ) στη διαδικασία αξιολόγησης των μυών, όσον αφορά τη νεύρωσή τους .Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι ηλεκτροδιάγνωσης και ηλεκτρομυογραφίας και έγινε καταγραφή στο EMG των διεγέρσεων που δόθηκαν από τη συσκευή ηλεκτροθεραπείας . Επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα με εθελοντική συμμετοχή 10 ατόμων , 5 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας από 19 έως 26 ετών. Έγιναν μετρήσεις στους παλαμιαίους και στους πελματιαίους καμπτήρες . Οι συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι : Endomed 682V της εταιρείας Enraf Nonius για την ηλεκτροδιέγερση και ηλεκτρομυογράφος τύπου Biopac MP100 Data Acquisition Unit (Biopac Systems) για το EMG .Υπολογίσθηκαν οι μεταβλητές ρεόβαση , χρονόβαση , χροναξία και προσαρμοστικότητα και έγινε σύγκριση με τα αποτελέσματα που μας έδωσε το EMG. Έχει εφαρμοστεί Pearson's Test για τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων αξιολόγησης των μυών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των αναλύσεων ήταν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μετρήσεων που έγιναν για τον υπολογισμό της ρεόβασης , χροναξίας και προσαρμοστικότητας . Οι μετρήσεις που έγιναν για τον υπολογισμό της χρονόβασης είχαν τα ίδια αποτελέσματα και στις δύο τεχνικές . Ο χρόνος ανύψωσης του τετραγωνικού παλμού ήταν σταθερός , ενώ του τριγωνικού παλμού ασταθής .Η σύσπαση κατά το κλείσιμο του κυκλώματος είναι μεγαλύτερη από τη σύσπαση που παρατηρούμε κατά το άνοιγμα του κυκλώματος, όταν χρησιμοποιούμε τετραγωνικό παλμό. Το αντίθετο συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε τριγωνικό . Το δείγμα αποτελείτο από υγιή και νεαρά άτομα. Στα αποτελέσματά μας θα είχαμε διαφοροποιήσεις εφόσον στο δείγμα μας θα είχαμε και εκφυλισμένους μύες , από πλευράς νεύρωσης, κάτι που αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής έρευνας . Συμπερασματικά , φαίνεται ότι η ηλεκτροδιέγερση δεν έχει άμεση και υψηλή συσχέτιση με την ηλεκτρομυογραφία .
The purpose of this research was to examine whether there is a relationship between the two methods used to test muscle activity levels. Electrodiagnostic and electromyographic methods were used. The stimulating signals from electrostimulator were reseived and registered by EMG. We measured Rheobase , Chronaxie , Chronabase and muscle response ability to the stimulations given. We compared the measurements taken from the Endomed 682V – Enraf N. and EMG Biopac MP100 DAU. We measured the contraction ability of hand and dorsi flexors of 5 men and 5 women at the age of 19 – 26 , all volunteers. We used Pearson’s Test for correlation between the two methods. Pearson r ( correlation factor ) was from -0.592 to 0.392 , according to rheobase , chronaxie and adapting ability. The pulse rising time was stable , using rectangular pulse and unstable using triangular pulse. The contraction , using rectangular pulse , was higher while closing the circuit than opening it. That was opposite using triangular pulse. These measurements were taken from healthy and young people. The results would have been different if we used degenerated muscles , according to their neurosis , which is a subject to a future research.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Electrodiagnosis
Ηλεκτρομυογραφία
Χροναξία
Ηλεκτροδιάγνωση
Χρονόβαση
Stimulation
Ρεόβαση
Electromyography
Chronobase
Rheobase
Προσαρμοστικότητα
Chromaxie

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)