Seismic response study of buildings without beams

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Σεισμική απόκριση κτιρίων χωρίς δοκούς
Seismic response study of buildings without beams

Μαρκουλάκης, Μιχαήλ Δημητρίου

Οι σύγχρονοι κανονισμοί μεταβάλλονται συνεχώς τα τελευταία έτη στο θέμα της διατρήσεως, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτιώσεων αν όχι μεγάλες αβεβαιότητες στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων προβλημάτων. Ο ισχύων Κανονισμός Σκυροδέματος συγκρινόμενος με τους κατά τι νεώτερους ομόλογους κανονισμούς EC2 και DIN 1045-1 θα ήτο δυνατόν να χαρακτηρισθεί σε κάποιες επιλογές του ως ανασφαλής. Εκτός τούτου επισημαίνονται και ασάφειες, οι οποίες στην προσεχή του έκδοση θα πρέπει να αρθούν. Ίσως σε κανένα από τα 22 κεφάλαια του Κανονισμού δεν απαντώνται τόσα σημεία που να προκαλούν αμηχανία στους μελετητές - χρήστες του Κανονισμού. Ενδεικτικώς αναφέρονται, από πολλά ολίγα, τα εξής θέματα: Διάταξη οπλισμών διατρήσεως, ελάχιστος οπλισμός, συντελεστής β για σεισμικές δράσεις, μακρόστενες ορθογωνικές φορτιζόμενες επιφάνειες, επικάλυψη γειτονικών κρισίμων περιμέτρων, στήριξη πλάκας σε εξωτερική γωνία τοιχωμάτων, στατική ανάλυση μη κανονικών περιπτώσεων, έλεγχοι λειτουργικότητας κ.α.Το έναυσμα της παρούσας εργασίας προήλθε από το άρθρο 9.1.7 του Κανονισμού. Σε αυτό το άρθρο ο Ελληνικός Κανονισμός αποδέχεται τις κατασκευές χωρίς δοκούς υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι η πρόβλεψη καταλλήλων τοιχωμάτων αντισεισμικής προστασίας καθώς και ορισμένες υποδείξεις που αφορούν συνεργαζόμενα πλάτη πλακών στην υποτυπωδώς υπάρχουσα συνεργασία στύλων και πλακών. Εκτός τούτων στα σχόλια του κεφαλαίου 9 διαιωνίζεται η μέθοδος των ισοδυνάμων πλαισίων τουλάχιστον για τις κανονικές διατάξεις στύλων, όπου παρατηρεί κανείς ότι το φορτίο των πλακών λαμβάνεται υπόψη δύο φορές μία κατά x και μία κατά y. Επίσης, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελληνική και η Γερμανική έκδοση, όταν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εκκεντρότητας, προσφεύγουν στους καθιερωμένους αυξητικούς συντελεστές β. Σε αντίθεση με αυτούς η ομόλογη Αγγλική έκδοση περιλαμβάνει λεπτομερή σχέση στην οποία εισάγεται εν συνδυασμώ με την οικεία τέμνουσα διατρήσεως και η αντίστοιχη καμπτική καταπόνηση.Στόχος της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της αποκρίσεως των κατασκευών χωρίς δοκούς έναντι της σεισμικής διεγέρσεως. Προς το σκοπό αυτόν εξετάστηκαν διάφορες περιπτώσεις κτιρίων α) μονώροφα και εννιαώροφα και β) χωρίς δοκούς και με περιμετρικές δοκούς. Η προσομοίωση και η ανάλυση των κτιρίων έγινε με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία και με τη δυναμική φασματική μέθοδο για δύο ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Έτσι προέκυψαν τελικώς οι καταπονήσεις από το σεισμικό συνδυασμό δράσεων. Εκτός τούτου προς σύγκριση εξετάστηκε, ως όφειλε και η επιρροή της ομάδας δράσεων χωρίς το σεισμό. Η αξιοποίηση των ευρεθεισών σεισμικών και μη καταπονήσεων έγινε μέσω της αναλυτικής σχέσεως που έχει αποδεχθεί η αγγλική έκδοση του Ευρωκώδικα 2 και μέσω αυτής επιχειρήθηκε η συσχέτιση με τις καθιερωμένες τιμές του ελληνικού κανονισμού, του γερμανικού, αλλά και του μητρικού Ευρωκώδικα.
During the last years, the European Standards have been changing continuously, concerning punching, a fact which means that not only is there space for improvements but also uncertainty about the dealing with the corresponding problems. The Concrete Code in force, compared to the new corresponding codes EC2 and DIN 1045-1, could be characterized as unsafe concerning some choices. Not to mention the fact that ambiguities are pointed out which have to be removed in the next edition. Probably, none of the 22 chapters include so many points, which cause perplexity to the users of the Code. Indicatively the following are mentioned; Arrangement of shear reinforcement, the minimum reinforcement, factor b for seismic actions, rectangular loaded areas, overlapping of adjacent basic control perimeters, support of the solid slab in walls' external corner, static analysis of irregular cases, serviceability check etc.The fuel of the present dissertation came from the Code's article 9.1.7. In this article, the Greek code accepts the structures without beams under certain circumstances which mainly include the existence of appropriate walls for anti-seismic protection and also some certain indications which concern the flange width in the underdeveloped existing collaboration between columns and solid slabs.Furthermore, the chapter's 9 comments perpetuate the equivalent frame method for the columns' regular arrangement where you can notice that the solid slabs' load is considered twice, in the two orthogonal dimensions x and y. Moreover, it must be mentioned that the Greek and the German edition whenever they face the problem of eccentricity, turn to the accepted values b. However, the corresponding English edition includes a detailed expression which introduces in combination with the known shear punching force, the corresponding bending moment.The objective of this dissertation is the investigation of the seismic response of structures without beams. For this purpose a variety of buildings were examined; a) Single-storey and nine-storey and b) without beams and with edge beams. Shell elements were used for the modeling while the response was computed using the modal analysis for two seismic hazard. Finally, the result was the stress of the seismic load combination. Besides that, the influence of the non-seismic load combination was also examined. The evaluation of the seismic and non-seismic stress was performed according to the detailed expression, which has been adopted by the English edition of the Eurocode 2 and the comparison with the adopted values of the Greek and German code and of the initial Eurocode was attempted through this expression.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Loading area
Κρίσιμη περίμετρος
Critical perimeter
Φορτιζόμενη επιφάνεια
Critical section
Eccentric bading
Εκκεντρη φόρτιση
Unbalanced moment
Punching shear
B-value
Διατρητική τέμνουσα
Ροπή στην κρίσιμη διατομή
Κρίσιμη διατομή
Συντελεστής επαύξησης Β

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)