Τεχνικές τηλεπισκόπησης και Gis στη δημιουργία χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς στο Χολομώντα Χαλκιδικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Remote sensing and Gis techniques for fire risk and fire extinction difficulty mapping: a case study of Taxiarchnis forest area, Halkidiki
Τεχνικές τηλεπισκόπησης και Gis στη δημιουργία χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς στο Χολομώντα Χαλκιδικής

Πυρίντσος, Κωνσταντίνος Μιχαήλ

The aim of this project is the generation of fire risk and fire extinction difficulty maps of the forest area of Taxiarchis. Taxiarchis is located in the mountainous region of Holomontas in Halkidiki (Greece). Methods and techniques that integrate remote sensing with Geographical Information systems (GIS) were implemented in order to identify the most fire risky areas. The data consisted of a panchromatic and a multispectral image of ETM+ sensor of Landsat 7 satellite, and a Digital Elevation Model (DTM) of the area. The first factor that was examined in this fire risk study was the vegetation (fuels) of the area. The vegetated areas were detected by the application of Normalized Vegetation Index (NDVI), Principal Components analysis (PCA) and Tasseled Cap transformation on satellite images. Land cover thematic maps were then produced by classifying the three resulted images. The accuracy of classification determined the most appropriate image for the GIS analysis. The one that was finally selected was the classified PCA image. This image was incorporated afterwards with slope data derived from DTM and road network information in a fire risk GIS model. The final products were a fire risk map, which was also presented in a 3D visualization, and a fire extinction difficulty map of the study area.
Η ανάγκη για συνεχή καταγραφή και παρατήρηση των δασικών οικοσυστημάτων λόγω των συνεχών μεταβολών τους έκανε επιτακτική την παρουσία της τηλεπισκόπησης, δηλαδή της επιστήμης που ασχολείται με τη συλλογή δεδομένων χωρίς φυσική επαφή και την παραπέρα επεξεργασία αυτών.Ένα από τα προβλήματα που παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς αύξησης τα τελευταία χρόνια είναι οι δασικές πυρκαγιές. Οι συχνότερες και μεγαλύτερες διάρκειας περίοδοι καύσωνα, η ερημοποίηση των εδαφών, οι αυξανόμενες οικιστικές ανάγκες, η μεγαλύτερη προσβασιμότητα στα δάση, η έλλειψη προσοχής είναι παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα. Το φαινόμενο αυτό παρουσιάζει παγκόσμια έξαρση και έχει αναγκάσει τις αρμόδιες υπηρεσίες σε πολλές χώρες να προβούν στην εκπόνηση συστημάτων πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Συστήματα που προσπαθούν να εκτιμήσουν αντικειμενικά τον κίνδυνο και να αναλύσουν το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν και καθορίζουν χρονικά την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μια περιοχή με σκοπό την άμεση επέμβαση τους.Στην παρούσα εργασία, με περιοχή μελέτης το Χολομώντα Χαλκιδικής, επιχειρείται η καταγραφή θέσεων με τις μεγαλύτερες πιθανότητες έναρξης και ταχείας διάδοσης κινδύνου πυρκαγιάς χρησιμοποιώντας διάφορους παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι η βλάστηση (ως καύσιμη ύλη) και για τον καθορισμό της χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες επεξεργασμένες με ειδικές τεχνικές της τηλεπισκόπησης. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ο, ευρέως διαδεδομένος στα συστήματα πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, δείκτης βλάστησης NDVI, καθώς και οι μετασχηματισμοί σε κύριες συνιστώσες και Tasseled Cap που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές και εξετάζεται η δυνατότητά τους στην ταξινόμηση βλάστησης. Για την επόμενη φάση της δημιουργίας του χάρτη επικινδυνότητας επιλέγεται η εικόνα που έδωσε την μεγαλύτερη ακρίβεια στην ταξινόμηση, τόσο σε επίπεδο συνολικό, όσο και ανά κατηγορία κινδύνου χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες από τον Landsat 7 (αισθητήρας ETM+).Στη συνέχεια με την χρήση χάρτη κλίσεων της περιοχής που προέκυψε από το DTM της περιοχής και το οδικό δίκτυο ως παράγοντα ανθρώπινης δραστηριότητας επιχειρείται μέσα από ανάλυση GIS (Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών) να γίνει συνδυασμός όλων των δεδομένων, ώστε να παραχθεί ένας τελικός χάρτης επικινδυνότητας της περιοχής. Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται και σε τρισδιάστατη απεικόνιση. Ακολούθησε η δημιουργία ενός χάρτη δυσκολίας κατάσβεσης πυρκαγιάς και προτάθηκαν μέτρα διαχείρισης και προστασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Fire risk map
GIS
Επικινδυνότητα
Fire danger
Τηλεσκόπηση
Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών
Fire extinction difficulty
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Δυσκολία κατάσβεσης
Remote sensing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.