Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της ένταξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Teachers of parallel support in the context of inclusive pedagogic
Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης στο πλαίσιο της παιδαγωγικής της ένταξης

Αρνίδου, Κυριακή Σάββα

The basic aim of this research was to explore the role of primary school support teachers through inclusive practices that are applied in Greece and more specifically via the parallel support. The study was carried out through 14 semi-structured interviews taken from support teachers and teachers of regular classes. A questionnaire gave information about the individual and professional characteristics of teachers involved. From the analysis of inquiring data elected points were considered on the role of support teachers and also issues about the conditions of the operation of a school for "all". At the same time the problem of racism and biases emerged throughout the school community. The teachers of parallel support are supplanted of a profile that is identified with the role of public employee that acts reproductively, inviting divided perceptions. They are removed from their pedagogic and scientific role, which is greatly ignored and for this reason they don’t claim. Often they presume roles of “attendants” or “guardians” of disabled children, and feel “marginalized” and/or “alone” in the effort to respond fully and effectively to the complexity of their work. They are led to alteration of their professional identity and they feel disappointment, when not provided with systematic and official support. They do not use innovative methods and usually the absence of collective intervention is obvious. Whenever they exceed in their efforts the resultant response is limited and fragmentary, even if this emanates from a higher sense of responsibility.
Η παρούσα έρευνα έχει ως βασικό σκοπό τη διερεύνηση του ρόλου των ενισχυτών δασκάλων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από ενταξιακές πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και ειδικότερα μέσω της παράλληλης στήριξης. Διεξήχθησαν 14 ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε ενισχυτές/τριες και σε εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, ενώ η καταγραφή των ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων των εκπαιδευτικών έγινε μέσω ερωτηματολογίου. Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων αναδείχθηκαν σημεία του ρόλου των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης και προέκυψε και μία σειρά ζητημάτων ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός σχολείου για «όλους». Παράλληλα διαφάνηκε και η λειτουργία του ρατσισμού και των προκαταλήψεων σε όλο το φάσμα της σχολικής κοινότητας.Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης οδηγούνται στη διαμόρφωση ενός προφίλ που ταυτίζεται με το ρόλο του δημοσίου υπαλλήλου που δρα αναπαραγωγικά. Αναπαράγουν τις διαχωριστικές αντιλήψεις, απομακρύνονται από τον παιδαγωγικό και επιστημονικού τους ρόλο, τον οποίο δεν τον γνωρίζουν και γι’ αυτό και δεν τον διεκδικούν. Συχνά αισθάνονται ως «συνοδοί» και «φύλακες» του ανάπηρου παιδιού, «περιθωριοποιημένοι» και «μόνοι» στην προσπάθεια να απαντήσουν στην πολυπλοκότητα της εργασίας τους. Οδηγούνται σε αλλοίωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και σε απογοήτευση, καθώς δεν τους παρέχεται καμία συστηματική και επίσημη υποστήριξη. Απουσιάζει η συλλογική παρέμβαση και δε χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους. Όταν κάνουν υπερβάσεις είναι περιορισμένες και αποσπασματικές και εκπορεύονται από την υψηλή αίσθηση υπευθυνότητας και από το φιλότιμο που τους διακατέχει

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ενισχυτής/τρια δάσκαλος/α
Support teacher
Ενταξιακή εκπαίδευση
Inclusive education
Ειδική αγωγή-Ελλάδα
Special education-Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.