The storage of frozen products in 3PL warehouses and the prospectives in Greece

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων για λογαριασμό τρίτων και οι προοπτικές για την Ελλάδα
The storage of frozen products in 3PL warehouses and the prospectives in Greece

Αλτίνης, Δημήτριος Θεοδώρου

The various products (raw material, semifinished, final products), despite the running tendency forreduction of reserve (stock), are stored and they will continue to be stored. The main reasons are theneed for seasonal consumption of several products to be served and the continuity in theirproduction to be ensured.The frozen products satisfy today to a large extent the requirements of consumers, because they areoffered in lower prices than those of fresh products, they are safe as far as hygiene is concerned andthey are cooked easily and fast. The double result "offer-demand" has caused the spectacularincrease of consumption and production of goods, of the chain of cold, in the entire world.The distribution of frozen merchandises requires different temperature from that of the exteriorenvironment and this has as a result the imposition of different ways of transport, storage, handling,standardisation and packing of frozen products from those of the chain of traditional merchandises.The storage of frozen products requires special installations and specialised personnel and for thisthe enterprises, in their effort to decrease the constant functional cost of their private warehouses,they select public warehouses (3PL).Two types of warehouses are distinguished, the private warehouses and the warehouses 3PL. Evenif they have to fulfil the same mission, that is to say to ensure the biggest value of product up to themoment of its use or its consumption, they present however big differences in the products that theystore, in the planning and in their operations.Today in Greece a lot of companies have selected 3PL cooling warehouses as the ideal solution forthe management of their reserves. The most important causes that maintain and strengthen thistendency are the flexibility in the exploitation and the geographical position of the warehouse.The activities related to the flow of merchandises constitute the "system warehouse". The system"cooling warehouse" includes the following operations: Reception of merchandises, freezer,placement and stay in the stocking spaces, preparation of orders and exit from the warehouse.The balance of the system and the efficient concatenation of operations depend on a number ofparameters, the components of the system. These are the warehouse architecture, the cooling roommethod of construction, their dimensions, the equipment of warehouse, the method of storageadopted in combination with the methods of handling, the flow of entry and the flow of exit.The sector of 3PL has ascendant tendency and this is mainly due to the investments (quality,advertising) run by the big companies of frozen foods, as well as the expansion of products range,offered to their customers. These investments find progressively bigger correspondence by the finalconsumers.The market of logistics tends to lose its prestige, because the conditions and restrictions for theentry in the market are not established and the companies do not have yet the experience to evaluatethe added value, that results from the choice of a 3PL supplier. Moreover, a special institution thatwould evaluate and guarantee the degrees and programs created in Greece with regard to thescience and the practice of logistics does not exist. Therefore the market runs through danger ofscorn at the moment, indeed, where it is found in its blossoming, as no one is interested in itsprotection, but all aim at its “exploitation”.When referring to the planning and the organisation of operation of centre of storage/distribution,we mean the total the activities required, in order that the operation of the centre is smooth,economic and which helps the enterprise provide better service to its customers. The elements, thatshould be taken into consideration in the phase of planning of warehouse are the facility of access,the expansion-alternative use of space, the nature and particularity of product, the functionalorganisation, the equipment, the computer support, the quality of services and the information ofcustomers.As it seams, in suitable legislative frame determined by the state, prospects and possibilities ofcollaboration between enterprises of frozen foods and 3PL warehouses exist, but attention must bepaid to the problems that the enterprises face in their correspondence and communication with the3PL partners, to improve the function of the market.The results of research showed that the essential conditions so that the enterprises of frozen foodsadopt the solution of 3PL warehouses, are:- the essential and suitable legislative frame is established by the state- the level of service provided by the 3PL warehouses is high and constant- the enterprises of frozen foods establish a system of controlling at any time the conditions underwhich their products are stored, that is to say conditions of entry, stay in the stocking spaces andexit.It is obvious that a "product" and more generally a "collaboration" thrive when all the interestedparts have profit, either they are clearly quantitative (profit), or are qualitative (eg safety,minimisation of environmental consequences etc). Moreover the 3PL warehouses should design andfunction in a rational way, in order to decrease their functional costs and to satisfy their clienteleoffering them a constantly high level of service.
Τα διάφορα προϊόντα (πρώτες ύλες, ημιτελή, τελικά προϊόντα), παρά την τάση που υπάρχειγια μείωση του αποθέματος (stock), αποθηκεύονται και θα συνεχίσουν να αποθηκεύονται.Οι κύριοι λόγοι είναι να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για εποχική κατανάλωση των τελικώνπροϊόντων και να εξασφαλιστεί συνέχεια στην παραγωγή τους.Τα κατεψυγμένα προϊόντα ικανοποιούν σήμερα σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις τωνκαταναλωτών, καθώς προσφέρονται σε τιμές πιο χαμηλές από εκείνες των νωπών προϊόντων,διαθέτουν ασφάλεια από άποψη υγιεινής και κυρίως μαγειρεύονται εύκολα και γρήγορα.Το διπλό αποτέλεσμα «προσφορά-ζήτηση» έχει προκαλέσει την θεαματική αύξησηκατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων της αλυσίδας του κρύου σε ολόκληρο τον κόσμο.Η διακίνηση των κατεψυγμένων εμπορευμάτων απαιτεί διαφορετική θερμοκρασία από αυτήντου εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιβάλλει διαφορετικούςτρόπους μεταφοράς, αποθήκευσης, χειρισμού φορτίων, τυποποίησης και συσκευασίας τουςαπό εκείνους της αλυσίδας των παραδοσιακών εμπορευμάτων.Η αποθήκευση κατεψυγμένων προϊόντων απαιτεί ειδικές εγκαταστάσεις και εξειδικευμένοπροσωπικό και γι' αυτό οι επιχειρήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν το σταθερόλειτουργικό κόστος των ιδιωτικών τους αποθηκών, επιλέγουν τις δημόσιες αποθήκες (3PL).Διακρίνονται δύο τύποι αποθήκης, οι ιδιωτικές αποθήκες και οι αποθήκες για λογαριασμότρίτων. Αν και έχουν να εκπληρώσουν την ίδια αποστολή, δηλαδή να διασφαλίσουν τηνμέγιστη αξία του προϊόντος μέχρι την στιγμή της χρήσης του ή της κατανάλωσής του,παρουσιάζουν ωστόσο μεγάλες διαφορές στα προϊόντα που αποθηκεύουν, στο σχεδιασμό καιστις λειτουργίες τους.Σήμερα στην Ελλάδα πολλές εταιρείες έχουν επιλέξει 3PL ψυκτικές αποθήκες ως τηνιδανικότερη λύση για τη διαχείριση των αποθεμάτων τους. Οι πιο σημαντικές αιτίες πουδιατηρούν και ενισχύουν αυτή την τάση είναι η ευελιξία στην εκμετάλλευση και ηγεωγραφική θέση του αποθέματος που προσφέρουν οι 3PL. Στόχοι των αποθηκών 3PL είναιη οικονομική ανταποδοτικότητα και η ικανοποίηση της πελατείας. Από τη συνεργαζόμενηαποθήκη μπορεί να οργανωθεί η αποστολή των διανομών προς τους καταναλωτές, οεφοδιασμός των καταστημάτων, καθώς και η επιστροφή προβληματικών προϊόντων.Το πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη ροή εμπορευμάτων αποτελούν το «σύστημααποθήκη». Το σύστημα “ψυκτική αποθήκη” περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: Υποδοχήεμπορευμάτων, κατάψυξη, τοποθέτηση και παραμονή στους αποθηκευτικούς χώρους,προετοιμασία παραγγελιών και έξοδος από την αποθήκη. Η ισορροπία του συστήματος και ηαποδοτική αλληλουχία των λειτουργιών εξαρτώνται από ένα πλήθος παραμέτρων, πουονομάζονται συνιστώσες του συστήματος και είναι η αρχιτεκτονική και ο τρόπος κατασκευήςτων ψυκτικών θαλάμων, οι διαστάσεις τους, ο εξοπλισμός της αποθήκης, η μέθοδοςαποθήκευσης που υιοθετείται, σε συνδυασμό με τις μεθόδους χειρισμού των φορτίων, οφόρτος εισόδου και ο φόρτος εξόδου.Μπορεί να πει κανείς ότι ο κλάδος των 3PL έχει ανοδική τάση κι αυτό οφείλεται κυρίως στιςεπενδύσεις (ποιότητα, διαφήμιση, ενημέρωση) που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες, πουδραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η διεύρυνση τηςγκάμας των προϊόντων, που προσφέρουν στους πελάτες τους.. Αυτές οι επενδύσεις βρίσκουνσταδιακά ολοένα και μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των τελικών καταναλωτών.Η αγορά των logistics τείνει να χάσει το κύρος της, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί καιπροϋποθέσεις για την είσοδο στην αγορά, ενώ οι εταιρείες δεν έχουν την εμπειρία να αξιολογήσουντην προστιθέμενη αξία, που φέρνει η επιλογή 3PL προμηθευτή. Επιπλέον, δεν υπάρχει ειδικόςφορέας που να αξιολογεί και να κατοχυρώνει θεσμικά τα δεκάδες πτυχία και προγράμματα, πουδημιουργήθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με την επιστήμη και την πρακτική των logistics. Κατάσυνέπεια η αγορά διατρέχει κίνδυνο απαξίωσης τη στιγμή μάλιστα που βρίσκεται στην άνθισή της,αφού κανείς δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της, αλλά όλοι αποβλέπουν στην ‘‘εκμετάλλευση’’της.Όταν αναφερόμαστε στο σχεδιασμό και στην οργάνωση λειτουργίας ενός κέντρουαποθήκευσης /διανομής, εννοούμε το σύνολο των ενεργειών εκείνων οι οποίες απαιτούνται,ώστε η λειτουργία του κέντρου να είναι ομαλή, οικονομική και να βοηθά την επιχείρηση, πουτο χρησιμοποιεί, να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Τα στοιχεία, πουπρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη φάση σχεδιασμού μιας αποθήκης που πρόκειται νακατασκευαστεί είναι η ευκολία πρόσβασης, η επεκτασιμότητα-εναλλακτική χρήση χώρου, ηφύση και ιδιαιτερότητα του προϊόντος, η λειτουργική οργάνωση, ο εξοπλισμός, ημηχανογραφική υποστήριξη, η ποιότητα υπηρεσιών και η πληροφόρηση των πελατών.Όπως φαίνεται, μέσα σε κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται από το κράτος,υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων πουδραστηριοποιούνται στο χώρο των κατεψυγμένων τροφίμων και των 3PL αποθηκών, αλλά θαπρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήματα που θέτουν οι επιχειρήσεις και κυρίως αφορούνστην ανταπόκριση και επικοινωνία με τον 3PL προμηθευτή, ώστε να αλλάξει ο τρόπος πουκινείται η αγορά. Πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο της δέσμευσης από κοινού και να ορίζονταισυνεργασίες με σκοπό την επίτευξη των στόχων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υιοθετήσουν οιεπιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων τη λύση μιας αποθήκης 3PL, πρέπει να ισχύουν οιπαρακάτω προϋποθέσεις:-να θεσπιστεί από το κράτος το απαραίτητο και κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο-το παρεχόμενο επίπεδο εξυπηρέτησης από τις 3PL αποθήκες να είναι υψηλό και σταθερό-οι επιχειρήσεις κατεψυγμένων τροφίμων να μπορούν να ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τιςσυνθήκες κάτω από τις οποίες αποθηκεύονται τα προϊόντα τους, δηλαδή συνθήκες εισόδου,παραμονής στους αποθηκευτικούς χώρους και εξόδου.Είναι προφανές ότι ένα “προϊόν” και γενικότερα μια “συνεργασία” ευημερούν όταν όλα ταενδιαφερόμενα μέρη έχουν όφελος, είτε αυτό είναι καθαρά ποσοτικό (κέρδος), είτε είναιποιοτικό (π.χ. ασφάλεια, ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ). Επιπλέον οι3PL πρέπει από τη μεριά τους να σχεδιάσουν και να λειτουργούν με ορθολογικό τρόπο τηναποθήκη, έτσι ώστε από τη μια να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη και από την άλλη να.ικανοποιήσουν την πελατεία τους προσφέροντας ένα σταθερά υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κατεψυγμένα προϊόντα
Warehouse
Storage
Frozen
Αποθήκευση
3PL

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.