δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ηλεκτρονική συλλογή διοδίων αυτοκινητοδρόμων
Electronic toll collection of freeways

Μπούκη, Σοφία Φωτίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της λειτουργίας τωνσταθμών διοδίων αυτοκινητοδρόμων και αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και τοερευνητικό.Στο πρώτο μέρος της εργασίας, που αποτελεί και το θεωρητικό της μέρος, περιγράφεται τοσύστημα των διοδίων των αυτοκινητοδρόμων. Αρχικά, αναλύεται το σύστημα χρέωσηςχρήσης των υποδομών και η αντίστοιχη πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενώστη συνέχεια αναλύονται θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας ενός σταθμού διοδίων.Ακολουθεί μια εκτενής περιγραφή του ηλεκτρονικού συστήματος συλλογής διοδίων, όπουπεριγράφονται τα κύρια μέρη του συστήματος, αναλύονται οι τεχνολογίες πουχρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του και εξετάζεται το θέμα της διαλειτουργικότηταςαυτών. Τέλος, περιγράφεται το έργο της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Διαμπερούς Κυκλοφορίαςστην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο Σταθμός Διοδίων στην περιοχή τωνΔικαστηρίων ο οποίος εξετάζεται στην παρούσα εργασία, σε ότι αφορά την θέση, τονσχεδιασμό, τις τεχνικές προδιαγραφές και την κυκλοφοριακή λειτουργία του.Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, που αποτελεί και το ερευνητικό της μέρος, γίνεται μιαπροσομοίωση του σταθμού διοδίων της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης πουεξετάζεται, με τη χρήση του προγράμματος μικροπροσομοίωσης PARAMICS. Μέσω τηςπροσομοίωσης διερευνήθηκαν οι αλλαγές που προκύπτουν στην λειτουργία του σταθμούδιοδίων (μέση καθυστέρηση σε ουρά, μέσο μήκος ουρών, χρόνος διαδρομής) λόγωμεταβολών στον κυκλοφοριακό φόρτο και στις τιμές των μεταβλητών που περιγράφουν τηνοδηγική συμπεριφορά. Αρχικά περιγράφεται το συγκοινωνιακό μοντέλο του εξεταζόμενουσταθμού διοδίων, διατυπώνονται οι παραδοχές, επιλέγονται οι βασικές προς διερεύνησηπαράμετροι και από τη σύνθεσή τους προκύπτουν τα εξεταζόμενα σχεδιαστικά καικυκλοφοριακά σενάρια. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εφαρμογών τουμοντέλου προσομοίωσης με τη μορφή συνδυαστικών γραφημάτων και τέλος γίνεται μιαπεραιτέρω ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων.
The purpose of this thesis is to investigate the operation of Freeway Toll Plazas and it iscomposed by two parts, the theoretical and the research.In the first part of this thesis, that it constitutes the theoretical part, is described the system ofFreeway Toll Plazas. At first, it is analyzed the system of road pricing and the correspondingpolicy adopted by the European Union as well as subjects concerning the Planning and theOperation of Toll Plazas. In addition, there is an extensive description of the Electronic TollCollection System (ETC) where are described the main parts of the system, the technologiesthat are used for this operation and is also examined the issue of interoperability on these.Finally, there is a short description of the “Thessaloniki Submerged Tunnel Arterial” projectand of the Toll Plaza in the region of Courts that is taken as a simulation case, regarding thelocation, traffic etc.In the second part of this thesis, that it constitutes the research, there is a simulation of theToll Plaza which was described above, using the microsimulation program PARAMICS.Through this simulation were investigated the changes at the operation of the Toll Plaza(mean delay, mean queue length, trip duration) resulting by changes in traffic andvehicle/driver behavior characteristics. Initially the transport model of the examined toll plazais described along with the assumption made, the basic parameters selected for theinvestigation and the various traffic scenarios that emerge as result of them. Moreover, theresults are being presented in the form of diagrams via the application of these scenarios onthe examined simulated network and finally a further analysis of these results is presented.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μικροπροσομοίωση
Οδηγική συμπεριφορά
Driving behavior
Ηλεκτρονική συλλογή διοδίων
Thessaloniki submerged tunnel arterial
Σταθμός διοδίων
Microsimulation
Toll plaza
Electronic toll collection (ETC)
Υποθαλάσσια αρτηρία Θεσσαλονίκη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.