Περιβάλλον Προσομοίωσης Ασύρματης Μετάδοσης Πληροφορίας σε Κινούμενο Στόλο Οχημάτων με Χρήση Τεχνικών Ευφυών Πρακτόρων και Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Simulation of wireless information transmission to a vehicle fleet using Intelligent Agents and Semantic Web technologies
Περιβάλλον Προσομοίωσης Ασύρματης Μετάδοσης Πληροφορίας σε Κινούμενο Στόλο Οχημάτων με Χρήση Τεχνικών Ευφυών Πρακτόρων και Τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού.

Ζιώγκου, Μαρία Αθανασίου

Στόχο της διπλωματικής αυτής εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσομοίωσης ασύρματης μετάδοσης πληροφορίας σε κινούμενο στόλο οχημάτων, με χρήση τεχνικών ευφυών πρακτόρων και τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού. Οι μετρήσεις που θα προκύψουν από την εκτέλεση της προσομοίωσης θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη βελτίωση που επιφέρουν οι κεραίες στην κίνηση των αυτοκινήτων.Συγκεκριμένα, θα προσομοιωθεί ένα περιβάλλον αποτελούμενο από οχήματα και από βάσεις εκπομπής πληροφοριών (κεραίες), οι οποίες θα μεταδίδουν πληροφορίες σχετικά με την κίνηση σε συγκεκριμένους δρόμους. Τα οχήματα, εφόσον βρίσκονται στην εμβέλεια των βάσεων εκπομπής, θα μπορούν να δέχονται τις πληροφορίες, σχετικά με την κίνηση στους δρόμους, θα τις επεξεργάζονται και κατόπιν θα ακολουθούν τη βέλτιστη διαδρομή για τον προορισμό τους.
The main objective of this master thesis is to create an environment for simulation of wireless transmission of information to a number of moving vehicles, utilizing techniques from Intelligent Agents and Semantic Web. The measurements obtained from the simulation will be used to extract useful conclusions regarding the improvement the antennas have on the movement of the vehicles.Specifically, the program simulates an environment containing vehicles and information emission points (antennas), which transmit any information regarding traffic in specific streets. Provided that the vehicles are located inside the scope of the emission points, they receive information regarding traffic in the streets, then process it and finally follow the optimal path to their destination.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Semantic web
Σημασιολογικός ιστός
Ευφυείς πράκτορες
Intelligent agents

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)