Το μάθημα της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση από τη σκοπιά των μαθητών και των εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The subject of philosophy in secondary education from the point of view of students and teachers
Το μάθημα της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση από τη σκοπιά των μαθητών και των εκπαιδευτικών

Κυρίτσης, Δημήτρης

Το θεωρητικό μέρος εκκινεί με τη δυσάρεστη διαπίστωση της περιορισμένης ενασχόλησης με το υπό διερεύνηση θέμα. Επειτα αναπτύσσεται η σημασία της ανθρωπιστικής διάστασης των εγκύκλιων σπουδών και τονίζεται η αξία και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η φιλοσοφία. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη του μαθήματος της φιλοσοφίας στο εκπαιδευτικό σύστημα τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών με πλούσια φιλοσοφική παράδοση(Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) και της Ελλάδας. Το θεωρητικό μέρος κλείνει με τη συζήτηση της σχέσης του αναλυτικού προγράμματος προς τους αποδέκτες του, δηλαδή τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στο εμπειρικό μέρος παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας, μεθοδολογία, η κατασκευή των ερευνητικών οργάνων, η επιλογή του δείγματος, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα της έρευνας. Τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αφενός ανατρέπουν πολλές από τις κυρίαρχες απόψεις και αφετέρου επιβεβαιώνουν εμπειρικά ορισμένες υποθέσεις
The theoretical part od this thesis starts off with the unpeasant finding of the limmited pursuit of the science community with the under-study issue. Afterwards, the importance of the humanistic aspect of the prospectus is stressed out and special emphasis is given justifiably on the value and role that philosophy can implement. Later, the evolution of philosophy class in the educational system of four European Countries having a profound philosophical tradition is introduced(Germany, France, Italy and England) and the same is introduced for the greek educational system. The theoretical part ends with the debate of the analytical schedule towards its receptors. In the empirical part the queries of the research, the methodology, the manufacture of the researching instruments, the selection of the sample, the collection and the process of the date and the results of the research are being presented

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φιλοσοφία, Μελέτη και διδασκαλία, Ελλάδα
Philosophy, Study and teaching, Greece
Μαθητές
Teachers
Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια, Ελλάδα
Students
Μέση εκπαίδευση
Education, Secondary, Greece
Εκπαιδευτικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.