Διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων: η Σύμβαση της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Cross-border securities transactions: the Hague convention of the law applicable to certain rights in respect of securities held with and intermediary
Διασυνοριακές συναλλαγές τίτλων: η Σύμβαση της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές

Χατζηδανδή, Χριστίνα Γεωργίου

Στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές αγορές η έννοια της κυριότητας σε ενσώματους τίτλους ανήκει στο παρελθόν εξαιτίας της επελθούσας ακινητοποίησης και αποϋλοποίησής τους. Στα πλαίσια του διεθνοποιημένου χώρου της οικονομίας οι τίτλοι κατέχονται σήμερα, κατά κανόνα, από συστήματα εκκαθάρισης και διακανονισμού ή από άλλους διαμεσολαβητές, γεγονός που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για επαρκή ασφάλεια και προβλεψιμότητα όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο στους τίτλους αυτούς και στα δικαιώματα που απορρέουν από την πίστωσή τους σε λογαριασμούς αξιών. Η Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο προχώρησε, λοιπόν, στη σύναψη της διεθνούς Σύμβασης της Χάγης για το εφαρμοστέο δίκαιο σε ορισμένα δικαιώματα επί τίτλων που κατέχονται από διαμεσολαβητές. Η Σύμβαση υιοθετεί τον κανόνα της PRIMA ( Place of the Relevant Intermediary Approach)για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου, τον οποίο εξειδικεύει στο δίκαιο που επιλέγεται στη συμφωνία λογαριασμού μεταξύ επενδυτή και άμεσου διαμεσολαβητή, αρκεί ο άμεσος διαμεσολαβητής να παρουσιάζει κάποιο στοιχείο σύνδεσης (π.χ. εγκατάσταση)στο κράτος το δίκ ιο του οποίου επιλέγεται ως εφαρμοστέο. Επισημαίνεται ότι η προσέγγιση που υιοθετείται από τη Σύμβαση διαφοροποιείται από την ερμηνεία που δίνεται στον κανόνα της PRIMA σε συναφή νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δίνουν βαρύτητα στον τόπο που βρίσκεται ο σχετικός λογαριασμός.
In modern financial markets the of paper documents representing securities has become outdated due to their immobilization and dematerialization. In the context of a growing global economy securitiew are nowadayw commonly held throygh clearing and settlement systems or other intermediaries, a fact that created the urgent practical need for legal certainty and predictability on th law applicable on these securities and the rights created by their credit on securities accounts. The Hague Conference on International Private Law haw negotiated and concluded thw Hague Convention on the law applicable on certain rights in respect of securities held with an intermediary. The Convention adopts the PRIMA ( Plece of the Relevant Intermediary Approach)rule for the determination of the applicable law, interpreting it as the law chosen in the securities agreement between the investor and the relevant intermediary, provided that the latter has some kind of relationship (e.g. office) with the State the law of which is chosen as applicable. I t is noted that the interpretation of PRIMA adopted by the Convention is different from the one adopted by simmilar directives of the European Union, which focus on the location of the relevant account.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Transactions
Intermediaries
PRIMA
Σύστημα έμμεσης τήρησης
Indirect holding system
Διαμεσολαβητές
Τίτλοι
Securities
Applicable law
Συναλλαγές
Εφαρμοστέο δίκαιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)