Relation of possibility of improvisation at exercise with motivation for exercise

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η σχέση της δυνατότητας αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση με την παρακίνηση για άσκηση
Relation of possibility of improvisation at exercise with motivation for exercise

Φράγκος, Νικόλαος Μιχαήλ

Παρά τα οφέλη της άσκησης, έχει παρατηρηθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός ατόμων ασκείται σποραδικά και το 50% των αυτών που ξεκινούν να ασκούνται σε οργανωμένα προγράμματα άσκησης εγκαταλείπουν πριν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 6 μηνών. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται, σύμφωνα με την θεωρία του αυτοκαθορισμού, με την ικανοποίηση των βασικών ψυχολογικών αναγκών των ασκούμενων. Ένας από τους Καθοριστικούς Παράγοντες των Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών είναι και η υποστήριξη της αυτονομίας στην άσκηση από τον γυμναστή η οποία επιτυγχάνεται και με την παροχή επιλογών στους ασκούμενους κατά την διάρκεια της άσκησης. Υπάρχουν διάφορες παράμετροι όπου οι ασκούμενοι μπορούν να έχουν επιλογή στην άσκηση. Μία τέτοια είναι η δυνατότητα αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εξεταστεί η επίδραση της δυνατότητας αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση στην παρακίνηση των ασκούμενων. Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τη σχέση της δυνατότητας αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση με τον βαθμό ικανοποίησης των βασικών ψυχολογικών αναγκών των ασκούμενων. Εάν αποδειχτεί ότι η δυνατότητα αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση συσχετίζεται με μεγαλύτερη ικανοποίηση των δεικτών παρακίνησης, τότε θα θεωρηθεί χρήσιμο στοιχείο στο μέλλον σχετικά με το σχεδιασμό δραστηριοτήτων άσκησης που θα εμπεριέχουν το στοιχείο αυτό. Στην έρευνα συμμετείχαν 136 άτομα ασκούμενοι σε προγράμματα μαζικής άσκησης ηλικίας 15 έως και 70 ετών, εκ των οποίων,120 γυναίκες, ήτοι 88,2% του δείγματος και 16 Άνδρες, ήτοι 11,8% του δείγματος. ανά δραστηριότητα συμμετείχαν α) 50 άτομα στην ομάδα της ορθοσωμικής γυμναστικής β) 36 άτομα στην ομάδα του μπρεικ ντάνς γ) 50 άτομα αεροβική γυμναστική. Η συχνότητα γύμνασης των ασκουμένων ήταν 2-6 φορές την εβδομάδα. Έγινε χρήση του ερωτηματολογίου με Ερώτηση δυνατότητας αυτοσχεδιασμού κατά την άσκηση και της κλίμακας ικανοποίησης των Βασικών Ψυχολογικών Αναγκών στην Άσκηση. Χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά τεστ διαφορών Man Whitney και Kruskal Wallis. Tα Αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στην ομάδα του μπρεϊκ ντανς παρατηρήθηκαν, υψηλότερα επίπεδα της αίσθησης του αυτοσχεδιασμού και υψηλότερες τιμές ικανοποίησης των βασικών ψυχολογικών αναγκών. Η Παρούσα έρευνα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία προγραμμάτων άσκησης τα οποία εμπεριέχουν το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού είναι πιθανό να οδηγήσει σε μικρότερα ποσοστά εγκατάλειψης της συμμετοχής σε οργανωμένα ομαδικά προγράμματα άσκησης.
Despite the profits of exercise, it has been observed that a big number of individuals practises itself occasionally and the 50% of what begins they are practised in organised programs of exercise they abandon front expires the time interval of 6 months. This phenomenon is connected, according to the theory of self - determination, with the satisfaction of basic psychological needs practised. One of the Decisive Factors of Basic Psychological Needs is also the support of autonomy in the exercise from gymnast which is also achieved with the benefit of choices in practised at the duration of exercise. Exist various parameters where practised they can have choice in the exercise. Such is the possibility of improvisation at the exercise. Until today has not been examined effect of possibility of improvisation at the exercise in the motivation practised. Aim of research was to examine the relation of possibility of improvisation at the exercise with the degree of satisfaction of basic psychological needs practised. If it is proved that the possibility of improvisation at the exercise is connected with bigger satisfaction of indicators of motivation, then will be considered useful element in the future with regard to the planning of activities of exercise that will include this element. In the research participated 136 individuals practised in programs of mass of exercise of age 15 up to 70 years, from which, 120 women, i.e. 88, 2% of sample and 16 Men, of i.e. 11,8% of sample per activity participated a) 50 individuals in the team of "well body position gymnastic" v) 36 individuals in the team "break dance" c) 50 individuals "aerobic gymnastics". The frequency of training practised was 2-6 times the week. Became use of questionnaire with Question of possibility of improvisation at the exercise and the scale of satisfaction of Basic Psychological Needs in the Exercise. They were used not parametric test differences "Man Whitney" and "Kruskal Wallis". Ta Results of research showed that in the team "break dance" were observed, higher levels of sense of improvisation and higher prices of satisfaction of basic psychological needs. The Present research leads to the conclusion that the creation of programs of exercise which includes the element of improvisation it is likely to lead to smaller rates of abandonment of attendance to organised common programs of exercise.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αυτονομία
Ωφέλειες άσκησης
Βασικές ψυχολογικές ανάγκες
Motivation
Basic psychological needs
Θεωρία αυτοκαθορισμού
Autonomy
Theory determination
Profits exercise
Παρακίνηση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.