Ο θεσμός του Βενετού βαΐλου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι βενετοτουρκικοί πόλεμοι (15ος - 18ος αι.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
The institution of Venetian Bailo in the Ottoman Empire and the Venetian-Turkish Wars (15th - 18th century)
Ο θεσμός του Βενετού βαΐλου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι βενετοτουρκικοί πόλεμοι (15ος - 18ος αι.)

Πινδή, Αθανασία Αγαπίου

In the present survey there is an attempt to outline one aspect of the diplomatic presence of Venice in the Ottoman Empire. The subject of the survey is the the institution of Venetian bailo (ambassador) in the Ottoman Empire and the Venetian-Turkish Wars during the period between the 15th and 18th century. The project was based on respective books and public sources the majority of which were reports of the Venetian bailos themselves. Specifically, the issues examined are the responsibilities and the duties which the baili were entrusted with and a view of their way of life in Constantinople is also presented. Moreover, the relations that they maintained with the ottoman governments during the Venetian - Turkish Wars are also reported.
Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να σκιαγραφηθεί μια πτυχή της διπλωματικής παρουσίας της Βενετίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Θέμα της είναι ο θεσμός του Βενετού βαΐλου (πρεσβευτή) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι βενετοτουρκικοί πόλεμοι κατά το διάστημα από τον 15ο ως τον 18ο αι. Η εργασία στηρίχτηκε σε βοηθήματα και δημοσιευμένες πηγές, που στην πλειοψηφία τους ήταν οι εκθέσεις των ίδιων των βαΐλων. Συγκεκριμένα μελετούνται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα με τα οποία ήταν επιφορτισμένος ο βάιλος, καθώς δίνεται και μια εικόνα του τρόπου ζωής του στην Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, καταγράφονται και οι σχέσεις που διατηρούσε με τις εκάστοτε οθωμανικές κυβερνήσεις κατά τους επτά βενετοτουρκικούς πολέμους.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οθωμανική αυτοκρατορία
Πρεσβευτής
Bailo
Βάιλος
Diplomacy
Constantinople
Βενετία
Ambassador
Διπλωματία
Ottoman Empire
Κωνσταντινούπολη
Venice

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.