Ο ρόλος της μεθόδου project στην κατάκτηση του λεξιλογίου της νέας ελληνικής από αλλόγλωσσους μαθητές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
The role of project to the acqisition of greek vocabulary by foreign students
Ο ρόλος της μεθόδου project στην κατάκτηση του λεξιλογίου της νέας ελληνικής από αλλόγλωσσους μαθητές

Σιδηροπούλου, Παρασκευή Γεωργίου

The aim of the present study is to suggest a way of teaching vocabulary of the greek language to foreign students through project and to check if vocabulary learning is made easier this way. After presenting contemporary second language learning theories as well as vocabulary acquisition theories, the theoretical frame of task based language learning and project is developed. Then we suggest a theoretical model on which the specific taching model is based, we present its precedure and we try to explain the results of the experiment through correlating the project features with the vocabulary learning theories mentioned before.
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να κάνει μια πρόταση διδασκαλίας του λεξιλογίου της νέας ελληνικής γλώσσας σε αλλόγλωσσους μαθητές με τη μέθοδο project και στη συνέχεια να ελέγξει αν και κατά πόσο διευκολύνεται με αυτόν τον τρόπο η εκμάθησή του. Αφού παρουσιαστούν κάποιες από τις σύγχρονες θεωρίες κατάκτησης της ξένης γλώσσας και του λεξιλογίου, ειδικότερα αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας με βάση την εκτέλεση καθηκόντων καθώς και της μεθόδου project. Προτείνεται, στη συνέχεια, το θεωρητικό μοντέλο στο οποίο στηρίζεται η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, παρουσιάζεται η εφαρμογή της και επιχειρείται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας με βάση τη σύνδεση των χαρακτηριστικών στοιχείων της μεθόδου project με τις προαναφερθείσες θεωρίες κατάκτησης του λεξιλογίου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Vocabulary learning/acquisition theories
Γλωσσική διδασκαλία με βάση την εκτέλεση καθηκόντων
Project
Θεωρίες κατάκτησης λεξιλογίου
Task
Task based language teaching
Μέθοδος project
Καθήκον
Εμμεση διδασκαλία λεξιλογίου
Incidental/implicit vocabulary learning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)