Βελτιστοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης παραγωγής και λειτουργίας αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Optimization of reverse supply chains: strategic planning, production scheduling and operational processes
Βελτιστοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης παραγωγής και λειτουργίας αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων

Ξανθόπουλος, Αναστάσιος Κ.

This PhD thesis presents new methodological approaches for the optimization of the reverse logistics processes of the electric, electronic, and mechanical products at the end of their useful life. The first step in this work concerns the development of an holistic hierarchical decision-making framework for the reverse supply chains. Following, at the strategic decision-making level an integrated strategic methodological framework is proposed. For the design, location, and organization of reverse supply chains. At the tactical decision-making level a two-phased methodological framework is presented a)disassembly planning, b)aggregate production planning, for reverse logistics optimization. Finally, an innovative one period risk/disruption and inventory management model is proposed for a reverse supply chain
Η παρούσα διατριβή προσφέρει νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της αντίστροφης εφοδιαστικής των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανολογικών προϊόντων. Το πρώτο βήμα στη διατριβή αφορά στην ανάπτυξη ενός ολιστικού ιεραρχικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για τις αντίστροφες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ακολούθως στο στρατηγικό επίπεδο αποφάσεων, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό μεθοδολογικό πλαίσιο για τη σχεδίαση, χωροθέτηση και οργάνωση αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο τακτικό επίπεδο αποφάσεων παρουσιάζεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο δύο φάσεων α)σχεδίαση αποσυναρμολόγησης και β)σχεδίαση συνολικής παραγωγής, για τη βελτιστοποίηση της αντίστροφής εφοδιαστικής. Τέλος, προτείνεται ένα πρωτοποριακό γενικευμένο πρότυπο διαχείρισης κινδύνου μίας περιόδου για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνου σε μία αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Strategic network planning
Μηχανολογικά, ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά προϊόντα
Διαχείριση κινδύνου και αποθεμάτων
Επιχειρησιακή διοικητική μέριμνα
Business logistics
Inventory control
Mechanical, electric, electronics products
Στρατηγική σχεδίαση δικτύων
Risk and inventory management
Απογραφή ελέγχου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.