Σχέση και επικοινωνία ιατρού-ασθενή: καταγραφή αντιλήψεων και προσδοκιών σε δείγμα ιατρών και ασθενών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Physician-patient relationship and communication: a study of attitudes and expectations in physic
Σχέση και επικοινωνία ιατρού-ασθενή: καταγραφή αντιλήψεων και προσδοκιών σε δείγμα ιατρών και ασθενών

Τσίμτσιου, Ζωή Αθ.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή αντιλήψεων ιατρών και ασθενών για το ανθρωποκεντρικό πρότυπο φραντίδας. Επιπλέον, αναζητήθηκε πιθανή μεταβολή των αντιλήψεων φοιτητών ιατρικής από την επίδραση του προγράμαμτος σπουδών. Πληθυσμός-Μέθοδος. 400 ιατροί (ποσοστό ανταπόκρισης 79.8%) και 454 ασθενείς(59,6%) κλήθηκαν να απαντήσουν σε δημογραφιξκές ερωτήσεις και ερωματολόγια για τη σχέση ιατρού0-ασθενή. Οι φοιτητές ιατρικής μελετήθηκαν στο 4ο έτος και 2 χρόνια μετά(στο 6ο). Αποτελέσματα. Οι προσδοκίες των ασθενών για πληροφόρηση ήταν ιδιαίτερα υψηλές, αλλά δεν ακολουθούνταν από αντίστοιχα υψηλή επιθυμία για εμπλοκή στη λήψη αποφάσεων. Οι ιατροί βρέθηκαν λιγότερο πρόθυμοι να ενημερώσουν και να ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή των ασθενών τους. Η προηγούμενη εκπαίδευση σε θέματα επικοινωνίας βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά τις αντιλήψεις. Τέλος, οι αντιλήψεις των φοιτητών βρέθηκαν σημαντικά ιατροκεντρικότερες στο 6ο έτος. Συμπεράσματα. Η εκπαίδευση σε δεξιότητες επικοινωνίας φαίνεται να αποτελεί το ζητούμενο μέσο για την τροποποίηση αντιλήψεων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ιατρών ικανών να παρέχουν ιατρική φροντίδα ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του έλληνα ασθενή
Purpose : to investigate attitudes towards patient-centred care in patients and doctors. Moreover, this longitudinal study aimed to assess possible changes in attitudes in medical students, as they progressed through the clinical curriculum. Material-Method 400 physicians(response rate 79,8%) answered to demographic questions and tools on doctor-patient relationship. The students were tested on two occasions : during year 4 and often 2 years at the end of the clerkship. Results : patients' expectations for information were very high, but they weren't accompanied by high preference for involevement in decision-making. Physicians were less willing to share power with patients. Training in communication skills was a strong predictor of patient-centred attitudes. Finally, students' attitudes were more doctor-centred at the end of their studies. Conclusions : training in communication issues seems to be a powerful mean in devoloping patient-centred orientation in health providers, responding to the individualized needs of every greek patient

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Physician and patient
Επικοινωνία στην ιατρική
Patients' empowerment
Biopsychosocial model
Ενεργοποίηση ασθενών
Βιοψυχοκοινωνικό πρότυπο
Προσδοκίες ασθενών
Physicians' attitudes
Communication in medicine
Αντιλήψεις ιατρών
Ανθρωποκεντρική φροντίδα
Ιατρός και ασθενής
Patients' expectations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.