Πεπτικότητα πρωτεϊνικών πηγών διαφορετικής περιεκτικότητας σε λίπος και κυτταρίνη και επίδρασή τους στην πεπτικότητα και τον ισολογισμό σιτηρέσιων προβάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Effect of protein sources with different content of ether extract and crude fibre on nutrient digestibility and N balance of sheep rations based on alfalfa silage
Πεπτικότητα πρωτεϊνικών πηγών διαφορετικής περιεκτικότητας σε λίπος και κυτταρίνη και επίδρασή τους στην πεπτικότητα και τον ισολογισμό σιτηρέσιων προβάτων

Ζαγοράκης, Κωνσταντίνος Αντωνίου

An in vivo by difference digestion trial with castrated rams was conducted to calculate the digestibility coefficients of Fullfat Soybean meal (FFS), Cottonseed Meal (CSM), Soybean meal (SBM) and Whole Cottonseed (WCS). An additional goal was to evaluate the effects of different content in ether extract and crude fibre on nutrient digestibility and nitrogen balance of sheep rations. Digestibility of nutrients and N balance were analysed statistically using S.Plus. Data was blocked by period, animal and treatment in a 4x4 Latin Square experimental design. Significance was declared at P<0.05. During the first phase of the experiment, rams were fed with the basal diet. Data obtained during this period were used in order to calculate the digestibility coefficients of the basal diet. During the second phase, a 4x4 Latin Square experimental design was applied. Four diets were formulated and contained 84,8% of the basal diet plus one of the investigated feedstuffs (FFS, CSM, SBM and WCS, for rations A, B, C and D, respectively). Apparent digestibility of Organic Matter (OM) was 80,0, 72,8, 81,0 and 77,7%, of Crude Protein (CP) was 79,8, 77,6, 82,0 and 78,9%, of Ether Extract (EE) was 72,2, 63,4, 65,0 and 71,0%, of Crude Fiber (CF) was 55,9, 53,0, 56,0 and 57,4%, of Nitrogen Free Extract (NFE) was 79,9, 75,9, 80,9 and 79,5%, of Neutral Detergent Fiber (NDF) was 61,0, 61,2, 61,5 and 64,0%, of Acid Detergent Fiber (ADF) was 49,5, 47,7, 50,0 and 54,2%, of hemicelluloses was 70,9, 73,7, 71,0 and 73,7% and of cellulose was 55,8, 60,6, 56,2 and 60,8% for rations A, B, C and D, respectively. Experimental feedstuffs apparent digestibility of OM was 86,4, 62,2, 97,2 and 77,2%, of CP was 91,0, 81,9, 93,0 and 90,4%, of EE was 76,4, 60,1, 53,1 and 74,9%, of CF was 66,4, 48,1, 69,8 and 64,6%, of NFE was 78,6, 43,7, 84,8 and 71,6%, of NDF was 67,8, 62,3, 75,1 and 73,5%, of ADF was 60,0, 45,9, 67,7 and 65,7%, of hemicelluloses was 74,4, 80,0, 75,4 and 84,8% and of cellulose was 68,0, 70,7, 71,7 and 74,6% for FFS, CSM, SBM and WCS, respectively. Ration B had lower DM and OM digestibility in comparison with rations A, C and D, something which is owed, potentially, in the low DM and OM digestibility of CSM, respectively. Ration C had higher CP digestibility in comparison with ration B, potentially, because of the low CP digestibility of CSM. Ration A had higher EE digestibility in comparison with rations B and C, because of the high EE digestibility of FFS. Ration B had lower EE digestibility in comparison with rations A and D, probably, because of the low content of ration B in EE. Ration C had the highest NFE digestibil ity, something which is owed, potentially, in the low NFE digestibility of CSM and WCS and in the low NFE digestibility of ration A, because of his high content in EE. Ration B had the lowest NFE digestibility, something which is owed in the low NFE digestibility of CSM. CSM had the lowest CP digestibility among all feedstuffs, while CSM had lower CF digestibility in comparison with FFS and SBM, potentially, because of his high content in fiber.
Πραγματοποιήθηκε ένα in vivo πείραμα πεπτικότητας με τη μέθοδο της διαφοράς, με τη χρήση τεσσάρων ευνουχισμένων κριών, με σκοπό να μετρηθούν οι συντελεστές πεπτικότητας των θρεπτικών συστατικών του πλήρους σογιάλευρου, του βαμβακάλευρου, του σογιάλευρου και του βαμβακόσπορου και να διερευνηθεί η επίδραση της διαφορετικής περιεκτικότητάς τους σε λίπος και ολική κυτταρίνη στην πεπτικότητα των θρεπτικών συστατικών και τον ισολογισμό αζώτου σιτηρεσίων προβάτων. Οι κριοί διατράφηκαν, σε μία προκαταρκτική φάση, με σιτηρέσιο που περιείχε ενσιρωμένη μηδική και αραβόσιτο. Ακολούθησε μία δεύτερη φάση, κατά την οποία εφαρμόστηκε πειραματικό σχέδιο λατινικού τετραγώνου 4x4, κατά την οποία τα 4 σιτηρέσια που χρησιμοποιήθηκαν περιείχαν το 84,8% του βασικού σιτηρεσίου και μία από τις υπό εξέταση ζωοτροφές (πλήρες σογιάλευρο, βαμβακάλευρο, σογιάλευρο και βαμβακόσπορο, για τα σιτηρέσια Α, Β, Γ και Δ, αντιστοίχως). Οι συντελεστές πεπτικότητας των σιτηρεσίων που προσδιορίστηκαν ήταν : για την Ο.Ο. 80,0, 72,8, 81,0 και 77,7%, για τις Ο.Α.Ο. 79,8, 77,5, 82,1 και 78,9%, για τις Λ.Ο. 72,2, 63,4, 65,0 και 71,0%, για την ολική κυτταρίνη 55,9, 53,0, 56,0 και 57,4%, για τις Ε. .Ε.Ο. 79,9, 75,9, 80,9 και 79,5%, για το NDF 61,0, 61,2, 61,4 και 64,0%, για το ADF 49,5, 47,7, 50,0 και 54,1%, για τις ημικυτταρίνες 70,9, 73,7, 71,0 και 73,7% και για την καθαυτό κυτταρίνη 55,8, 60,6, 56,2 και 60,8% για τα σιτηρέσια Α, Β, Γ και Δ, αντίστοιχα. Οι συντελεστές πεπτικότητας των πρωτεϊνικών πηγών που εξετάστηκαν ήταν : για την Ο.Ο. 86,4, 62,2, 97,2 και 77,2%, για τις Ο.Α.Ο. 91,0, 81,9, 93,0 και 90,4%, για τις Λ.Ο. 76,4, 60,1, 53,1 και 74,9%, για την ολική κυτταρίνη 66,4, 48,1, 69,8 και 64,6%, για τις Ε.Ν.Ε.Ο. 78,6, 43,7, 84,8 και 71,6%, για το NDF 67,8, 62,3, 75,1 και 73,5%, για το ADF 60,0, 45,9, 67,7 και 65,7%, για τις ημικυτταρίνες 74,4, 80,0, 75,4 και 84,8% και για την καθαυτό κυτταρίνη 68,0, 70,7, 71,7 και 74,6% για το πλήρες σογιάλευρο, το βαμβακάλευρο, το σογιάλευρο και τον βαμβακόσπορο, αντίστοιχα. Το σιτηρέσιο Β εμφάνισε χαμηλότερους συντελεστές > πεπτικότητας της ξηράς ουσίας και της οργανικής ουσίας σε σχέση με τα σιτηρέσια Α, Γ και Δ (P<0,05), κάτι το οποίο οφείλεται, ενδεχομένως, στην χαμηλή πεπτικότητα της ξηράς και της οργανικής ουσίας, αντίστοιχα, του βαμβακάλευρου. Ακόμη, εμφάνισε χαμηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Λ.Ο. σε σχέση με τα σιτηρέσια Α και Δ (P<0,05), πιθανώς, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας του σιτηρεσίου Β σε λίπος. Επίσης, εμφάνισε χ αμηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Ε.Ν.Ε.Ο. σε σχέση με τα σιτηρέσια Α, Γ και Δ (P<0,05), κάτι το οποίο οφείλεται στην χαμηλή πεπτικότητα των Ε.Ν.Ε.Ο. του βαμβακάλευρου. Το σιτηρέσιο Γ εμφάνισε υψηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Ο.Α.Ο. σε σχέση με το σιτηρέσιο Β (P<0,05), ενδεχομένως, λόγω της χαμηλής πεπτικότητας των Ο.Α.Ο. του βαμβακάλευρου. Το σιτηρέσιο Α εμφάνισε υψηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Λ.Ο. σε σχέση με τα σιτηρέσια Β και Γ (P<0,05), λόγω της υψηλής πεπτικότητας των Λ.Ο. του πλήρους σογιάλευρου. Ακόμη, το σιτηρέσιο Γ εμφάνισε υψηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Ε.Ν.Ε.Ο. σε σχέση με τα σιτηρέσια Α, Β και Δ (P<0,05), κάτι το οποίο οφείλεται, ενδεχομένως, στην χαμηλή πεπτικότητα των Ε.Ν.Ε.Ο. του βαμβακάλευρου και του βαμβακόσπορου και στην χαμηλή πεπτικότητα των Ε.Ν.Ε.Ο. του σιτηρεσίου Α, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε Λ.Ο. Το βαμβακάλευρο εμφάνισε χαμηλότερο συντελεστή πεπτικότητας των Ο.Α.Ο. σε σχέση με το σογιάλευρο, το βαμβακόσπορο και το πλήρες σογιάλευρο, ενώ το βαμβακάλευρο εμφάνισε χαμηλότερο συντελεστή πεπτικότητας της ολικής κυτταρίνης σε σχέση με το σογιάλευρο και το πλήρες σογιάλευρο, ενδε χομένως, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε ολική κυτταρίνη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πρόβατο
Sheep
Πεπτικότητα
Digestibility

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)