Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και ιδιαίτερα το δικαίωμα εισόδου στα άλλα κράτη όπως αυτό πηγάζει από το θεσμό της ιθαγένειας της ένωσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The right to free movement of persons and especially, the right to free entrance in other member states, according to the European Citizenship
Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και ιδιαίτερα το δικαίωμα εισόδου στα άλλα κράτη όπως αυτό πηγάζει από το θεσμό της ιθαγένειας της ένωσης

Κατσαβέλη, Σοφία Στέργιου

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ιθαγένεια της Ένωσης και, ιδιαίτερα, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όπως προκύπτει από την παραπάνω ιδιότητα, με έμφαση στο δικαίωμα της εισόδου στα άλλα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό θα αναλυθεί η έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και, κυρίως, ο συμπληρωματικός της χαρακτήρας σε σχέση με την εθνική. Θα αναφερθούν, επίσης, τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ιθαγένεια της Ένωσης, και, ιδίως, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία. Παράλληλα, θα διαγραφούν, συνοπτικά, οι εξελίξεις ως προς το δικαίωμα των κοινοτικών υπηκόων να διαβαίνουν τα σύνορα της Ένωσης, τα οποία είναι ανάγκη να διαχωρίζονται σε εσωτερικά και εξωτερικά. Από την άλλη πλευρά, θα αναπτυχθεί η νομολογία και ο τρόπος που αντιμετώπισε ο κοινοτικός δικαστής, με την πάροδο του χρόνου, τα δικαιώματα στην ελεύθερη κυκλοφορία και, δη, την ελευθερία εισόδου στα κράτη μέλη, πριν και, κυρίως, μετά την θέσπιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Ιδιαίτερος λόγος θα γίνει και για την προοδευτική αλλαγή στην ερμηνεία του ΔΕΚ, όσον αφορά το περιεχόμενο του άρθρου 18, παρ. 1 ΣΕΚ, τον τρόπο εφαρμογής του και τους λόγους περιορισμού του. Τέλος, θα αναφερθούν τα τυχόν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής που προκύπτουν για τους υπηκόους τρίτων χωρών και, κυρίως, για όσους είναι μέλη των οικογενειών των πολιτών της Ένωσης, βάσει της νομολογίας αλλά και της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η οποία θεσπίστηκε ως συνέπεια της καθιέρωσης της ιδιότητας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και ήρθε να ρυθμίσει το δικαίωμα της διακίνησης των προσώπων στην Κοινότητα.
This document's purpose is to examine the meaning of European citizenship and especially the rights that are based on it. There will be focus on the right to free movement of persons and, more specifically, on the right to free entrance to other member states. The meaning of European citizenship is also analyzed in comparison with member states' nationality. At the second part of the document, there is an attempt to approach the case law, which is relevant to free movement of persons. It can be easily concluded that the ECJ becomes more and more willing to admit that article 18 par. 1 EC Treaty is directly applicable and, therefore can be evoked by citizens of the Union in order to move freely among member states. On the other hand, there will be the conclusion that not only citizens of the Union, but also people coming from countries which don't belong to the EU gain rights of free movement within the Union, according to the case law and Directive 2004/38/ΕC.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δικαίωμα διαμονής
Free entrance
Ελευθερία εισόδου
Ευρωπαϊκή ιθαγένεια
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων
Free movement of people
European Citizenship
Right of residence

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.