Επιδημιολογική μελέτη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας στον ελληνικό πληθυσμό

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Epidemiological study of the Age-related macular degeneration in the Greek population
Επιδημιολογική μελέτη της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας στον ελληνικό πληθυσμό

Αναστασόπουλος, Ελευθέριος Α.

The purpose of the present study was to estimate the age and genderspecific prevalence of Age-related Macular Degeneration (exudative AMD and geographic atrophy) in a population-based random sample of subjects 60 years of age or older in Thessaloniki. Also to investigate the association of AMD with risk factors such as: age, gender, smoking and alcohol consumption. Of the 3617 eligible subjects, 2554 (participation rate 71%) completed both an interview and a clinical examination. The prevalence of AMD was 2.5%, the prevalence of exudative AMD (NV) was 1.4% and the prevalence of geographic atrophy (GA) was 1.3%. Bilateral AMD was present in 40% of AMD cases or in 1% of the study population. The prevalence of AMD, NV, GA and bilateral AMD increased with increasing age (P<0.0001), while sex-specific statistically significant differences were not seen. Of all participants with AMD, only 33% reported a previous diagnosis of AMD. Current smokers had a twofold higher risk for AMD compared to non-smokers, while alcohol consumption was not associated with AMD. In conclusion, the prevalence of AMD in Greece is relatively high, comparable to that in other white populations. A dramatic increase in people over 80 years of age was observed. Despite the deleterious effect of AMD in patients’ vision and quality of life, AMD is highly underdiagnosed in Greece
Σκοπός της επιδημιολογικής αυτής μελέτης είναι η εκτίμηση κατά ηλικία και φύλο του επιπολασμού της Ηλικιακής Εκφύλισης της Ωχράς Κηλίδας (Εξιδρωματικής Ωχροπάθειας και Γεωγραφικής Ατροφίας) σε τυχαίο δείγμα γενικού πληθυσμού, ηλικίας άνω των 60 ετών, κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης να μελετηθεί η συσχέτιση της ΗΕΩ με παράγοντες κινδύνου όπως είναι η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα και η κατανάλωση αλκοόλ. Από τα 3617 επιλέξιμα άτομα, 2554 τελικά συμμετείχαν στη μελέτη (ποσοστό συμμετοχής 71%). Η εξέταση περιλάμβανε συνέντευξη με συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο και οφθαλμολογική εξέταση με σχισμοειδή λυχνία. Ο επιπολασμός της ΗΕΩ στο σύνολο της μελέτης ήταν 2.5%. Ο επιπολασμός της Εξιδρωματικής Ωχροπάθειας (ΕΩ) ήταν 1.4% και της Γεωγραφικής Ατροφίας (ΓΑ) 1.3%. Αμφοτερόπλευρη ΗΕΩ παρουσιάζονταν στο 40% των περιπτώσεων ή στο 1% του συνολικού πληθυσμού. Η συχνότητα της ΗΕΩ, ΕΩ, ΓΑ και της αμφοτερόπλευρης ΗΕΩ αυξάνονταν με την αύξηση της ηλικίας. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Από όλους τους συμμετέχοντες με ΗΕΩ μόνο το 33% ανέφερε ότι γνώριζε ότι έπασχε από τη νόσο. Οι ενεργοί καπνιστές είχαν περίπου διπλάσια πιθανότητα να πάσχουν από ΗΕΩ σε σχέση με τους μη-καπνιστές, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ δεν παρουσίαζε συσχέτιση με την ΗΕΩ. Συμπερασματικά, ο επιπολασμός της ΗΕΩ στην Ελλάδα είναι σχετικά υψηλός, συγκρίσιμος με αυτόν σε άλλους λευκούς πληθυσμούς. Παρατηρήθηκε δραματική αύξηση της συχνότητας της νόσου στα άτομα ηλικίας άνω των 80 χρονών. Παρά την καταστροφική επίδραση της ΗΕΩ στην όραση και την ποιότητα ζωής των ασθενών, η νόσος είναι ιδιαίτερα υποδιαγνωσμένη στην Ελλάδα

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Retinal degeneration
Ελληνικός πληθυσμός
Greek population
Παράγοντες κινδύνου
Εκφύλιση αμφιβληστροειδούς
Αμφιβληστροειδής, Ασθένειες
Risk factors
Retina, Diseases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.