Ανάπτυξη, επιβίωση και αναπαραγωγή του εντόμου Agrotis trux (Lepidoptera: Noctuidae) σε σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες στο εργαστήριο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Development, survival and reproduction of Agrotis trux (Lepidoptera : Nortuidae) under constant and alternating temperatures
Ανάπτυξη, επιβίωση και αναπαραγωγή του εντόμου Agrotis trux (Lepidoptera: Noctuidae) σε σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες στο εργαστήριο

Μπεντίλα, Μαρία Δημητρίου

Agrotis trux (Hόbner) (Lepidoptera: Noctuidae) attacks a lot of species ofcultivated plants and weeds. The larvae cause damage by severing seedling plantsor chewing into stalks, leaves, roots and tubers. The developmental time, survival,longevity and reproduction of A. trux were evaluated at nine constant (15, 17.5, 20,25, 27.5, 30, 32.5, 35 and 37.5ΊC) and three alternating temperatures (25-10, 30-15and 35-20ΊC). The experiments were conducted at laboratory of Applied Zoology andParasitology of Faculty of Agriculture of Aristotle University of ThessalonikiA laboratory colony of A. trux was established in August 2004 from adultscollected from corn fields in northern Greece, using light traps. The colony wasreared on an artificial diet at 25oC and under a photoperiod of 16:8 (L:D) h.The developmental time for egg decreased from 13.7 days at 15ΊC to 2.9 days at32.5ΊC. The developmental periods for the larval stage ranged from 93.4 days at15ΊC to 16.9 days at 35-20ΊC. Pupal stage duration was longer at 17.5ΊC and shorterat 35-20ΊC. Generally, the developmental time for the total immature stage (egg toadult emergence) was shorter at alternating temperature regimes than atcorresponding constant temperatures. A constant temperature of 35ΊC was lethal forthe immature stages of A. trux. Pupal weights were not significantly different atvarious temperature regimes, but in all cases female pupae were heavier than male.The lower developmental threshold for egg, larval and pupal stages wasestimated using a linear regression analysis at 6.93ΊC, 9.80ΊC and 8.85ΊCrespectively, whereas using the non linear (Lactin-2) model at 7.19ΊC, 9.85ΊC and9.51ΊC. The required degree-days for egg, larval, pupal and the total immaturestages development were 69.4, 400, 212.8, and 714.3 respectively.The average life span of male adults of A. trux at constant and alternatingtemperature regimes fluctuated from 5.00 days at 32.5ΊC to 20.83 days at 17.5ΊC,and of female adults ranged from 6.17 days at 32.5ΊC to 24.71 days at 17.5ΊC. Adultlongevity at 25-10ΊC was shorter than the corresponding constant temperature,whereas in the other two alternating temperature regimes the average life span ofadult of both sexes was longer than the corresponding constant temperatureregimes.Temperature altered the reproductive parameters of A. trux females. Totalfecundity was reduced with increasing temperatures. The highest fecundity was observed at the temperature regime 25-10ºC, whereas the lowest at 32.5ºC. At allalternating temperature regimes examined, the fecundity was higher thancorresponding constant temperature regimes.The preoviposition period varied with temperature and ranged from 1.38 days at30-15 and 35-20ºC to 6.67 days at 17.5ºC. The oviposition period was affected bytemperature and ranged from 18.67 days at 25-10ºC to 4.17 days at 32.5ºC. Therewere no significant differences in post-oviposition periods for all temperature regimesexamined.The higher egg hatching percentages were observed at 25ºC, 27.5ºC and 30-15ºC. At 37.5ºC no eggs hatched. The survival rate for pupal stage was higher at20ºC. In general the survival rate of total immature stages for all temperatureregimes tested was less than 30%; while the highest rate of survival was observed at17.5ºC.
Το έντομο Agrotis trux (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) προσβάλλει πολλάκαλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά. Η ζημιά προκαλείται από τις προνύμφεςπου κόβουν τα μικρά φυτάρια στο λαιμό, συνήθως πάνω από το έδαφος καιτρέφονται από το φύλλωμα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδρασητης θερμοκρασίας στην ανάπτυξη, επιβίωση, μακροβιότητα και αναπαραγωγή του A.trux σε σταθερές και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες στο εργαστήριο. Καθορίστηκανεπίσης οι απαιτούμενοι ημεροβαθμοί για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης τωνανήλικων σταδίων του εντόμου καθώς και τα κατώτερα θερμοκρασιακά όρια.Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο ΕφαρμοσμένηςΖωολογίας και Παρασιτολογίας της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα έντομα τηςαποικίας συλλέχτηκαν τον Αύγουστο του 2004 από καλλιέργειες καλαμποκιού στηνευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών με φωτεινές παγίδες. Οι συνθήκες διατήρησηςτης αποικίας ήταν σταθερή θερμοκρασία 25±1ºC, σχετική υγρασία 65±5% καιφωτοπερίοδος 16:8 (Φ:Σ). Για τα πειράματα χρησιμοποιήθηκαν έντομα της 5ηςεργαστηριακής γενεάς. Αυγά από την αποικία, αμέσως μετά την απόθεσή τους,τοποθετήθηκαν σε τρυβλία Petri και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν και διατηρήθηκανσε εννιά σταθερές (15ºC, 17,5ºC, 20ºC, 25ºC, 27,5ºC, 30ºC, 32,5ºC, 35ºC και37,5ºC) και σε τρεις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες (25-10ºC, 30-15ºC και 35-20ºC,με μέσο όρο 20, 25 και 30ºC, αντίστοιχα). Οι συνθήκες φωτοπεριόδου (16Φ:8Σ) καιυγρασίας ήταν οι ίδιες για όλες τις μεταχειρίσεις. Ανά 12 ώρες γίνονταν έλεγχος καικαταγραφή της εκκόλαψης. Οι νεο-εκκολαπτόμενες προνύμφες από κάθεμεταχείριση τοποθετούνταν ατομικά σε τρυβλία Petri και χρησιμοποιούνταν για ταπειράματα ανάπτυξης στην αντίστοιχη θερμοκρασία. Καθημερινά γίνονταν έλεγχοςκαι καταγραφή της ανάπτυξης του εντόμου μέχρι την έξοδο των ενηλίκων καθώς καικαταγραφή της θνησιμότητας σε κάθε στάδιο. Τα ενήλικα ηλικίας μέχρι 24 ωρώντοποθετούνταν ανά ζεύγος και διατηρούνταν στις ίδιες συνθήκες από τις οποίεςπροερχόταν. Καθημερινά καταμετρούνταν τα αβγά που αποτίθεντο από τα θηλυκάκαι ελέγχονταν η επιβίωση των ενηλίκων.Η θερμοκρασία είχε σημαντική επίδραση στη διάρκεια ανάπτυξης όλων τωνανήλικων σταδίων. Η διάρκεια ανάπτυξης στο στάδιο του αυγού μειώθηκε από 13,7ημέρες στους 15ºC σε 2,9 ημέρες στους 32,5ºC, αλλά αυξήθηκε σε 3,2 ημέρες στους 35ºC. Στις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες η διάρκεια ανάπτυξης του αυγού ήτανμικρότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες σταθερές. Η διάρκεια της προνυμφικήςανάπτυξης ήταν 93,4, 39,2, 37,4, 31,4, 25,3, 18,9, 19,9 ημέρες για τις σταθερέςθερμοκρασίες 15, 17,5, 20, 25, 27,5, 30 και 32,5ºC αντίστοιχα. Όσον αφορά στιςμεταβαλλόμενες θερμοκρασίες η διάρκεια του προνυμφικού σταδίου ήταν 38,1, 26,9και 16,9 ημέρες για τις θερμοκρασίες 25-10ºC, 30-15ºC και 35-20ºC αντίστοιχα. Ηδιάρκεια του νυμφικού σταδίου κυμάνθηκε από 24,3 ημέρες στους 17,5ºC μέχρι 9,1ημέρες στους 35-20ºC. Η συνολική διάρκεια ανάπτυξης των ανήλικων σταδίων(αυγό-έξοδος ενηλίκου) και στις τρεις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες πουεξετάστηκαν ήταν μικρότερη σε σχέση με την ανάπτυξη στις αντίστοιχες σταθερές.Το βάρος της νύμφης κατά κανόνα δεν επηρεάστηκε από τη θερμοκρασία. Σε όλεςτις θερμοκρασίες που εξετάστηκαν οι νύμφες των θηλυκών ατόμων ήταν βαρύτερεςσε σχέση με αυτές των αρσενικών.Η κατώτερη θερμοκρασία-ουδός για το στάδιο του αυγού, της προνύμφης και τηςνύμφης υπολογίστηκε με τη χρήση του γραμμικού μοντέλου στους 6,93ºC, 9,80ºCκαι 8,85ºC αντίστοιχα και με τη χρήση του μη γραμμικού μοντέλου του Lactin-2 στους7,19ºC, 9,85ºC και 9,51ºC. Οι παράμετροι τόσο του γραμμικού, όσο και του μηγραμμικού (Lactin-2) μοντέλου υπολογίστηκαν με τα δεδομένα των σταθερών καιτων μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών. Οι απαιτούμενοι ημεροβαθμοί για τηνολοκλήρωση του σταδίου του αυγού, της προνύμφης, της νύμφης και για τη συνολικήανάπτυξη των ανήλικων σταδίων ήταν 69,4, 400, 212,8 και 714,3, αντίστοιχα.Η θερμοκρασία είχε σημαντική επίδραση στη μακροβιότητα των ενηλίκων θηλυκώνκαι αρσενικών. Τόσο τα θηλυκά όσο και τα αρσενικά ενήλικα που αναπτύχθηκανστους 17,5ºC έζησαν περισσότερο ενώ η διάρκεια ζωής των θηλυκών και αρσενικώνμειώθηκε με την αύξηση της θερμοκρασίας εμφανίζοντας την μικρότερη τιμή στους32,5ºC. Τα ενήλικα που αναπτυχθήκαν στη χαμηλότερη μεταβαλλόμενηθερμοκρασία (25-10ºC) που εξετάστηκε έζησαν λιγότερο από την αντίστοιχησταθερή (20ºC), ενώ στις υπόλοιπες μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες πουεξετάστηκαν και οι οποίες είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο θερμοκρασίας, τα ενήλικαέζησαν περισσότερο από τις αντίστοιχες σταθερές, σε καμία όμως περίπτωση οιδιαφορές δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές.Η γονιμότητα επηρεάστηκε σημαντικά από τη θερμοκρασία τόσο στις σταθερές όσοκαι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ανάπτυξης. Τα θηλυκά που αναπτύχθηκαν στημεταβαλλόμενη θερμοκρασία 25-10ºC απέθεσαν το μεγαλύτερο αριθμό αυγών ανά4θηλυκό σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταχειρίσεις. Η γονιμότητα ήταν πολύ χαμηλήστους 32,5ºC. Σε όλες τις μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες που μελετήθηκαν ηγονιμότητα ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες σταθερές θερμοκρασίες,χωρίς όμως να παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές.Η διάρκεια της περιόδου προωοτοκίας επηρεάστηκε επίσης από τη θερμοκρασίακαι κυμάνθηκε από 1,38 (30-15ºC και 35-20ºC) έως 6,47 (17,5ºC) ημέρες. Η περίοδοςωοτοκίας κυμάνθηκε στις σταθερές θερμοκρασίες από 14,82 ημέρες στους 17,5ºCέως 4,17 ημέρες στους 32,5ºC και στις μεταβαλλόμενες από 18,67 ημέρες στους 25-10ºC έως 6,38 ημέρες στους 35-20ºC. Η μετα-αναπαραγωγική διάρκεια ζωήςκυμάνθηκε σε όλες τις θερμοκρασίες από 0,33 έως 3,41 ημέρες χωρίς να διαφέρεισημαντικά μεταξύ των θερμοκρασιών.Η επιβίωση επηρεάστηκε σημαντικά από τη θερμοκρασία. Η επιβίωση των αυγώνεπιτεύχθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% στους 25ºC, 27,5ºC και στους 30-15ºC. Μικρά ποσοστά επιβίωσης παρατηρήθηκαν στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώστους 37,5ºC κανένα αυγό δεν εκκολάφτηκε Στους 35ºC τα άτομα του A. trux δενολοκλήρωσαν την προνυμφική ανάπτυξη καθώς πέθαιναν στις πρώτες προνυμφικέςηλικίες. Στο στάδιο της νύμφης το ποσοστό επιβίωσης παρουσίασε τη μεγαλύτερητιμή του στους 20ºC. Η συνολική επιβίωση των ανήλικων σταδίων κυμάνθηκε σεχαμηλά επίπεδα και παρουσίασε την μεγαλύτερη τιμή της στους 17,5ºC (27,4%). Στιςμεταβαλλόμενες θερμοκρασίες παρατηρήθηκαν μικρότερα ποσοστά της συνολικήςεπιβίωσης του εντόμου σε σχέση με τις αντίστοιχες σταθερές, με εξαίρεση τηνμεταβαλλόμενη θερμοκρασία 30-15ºC.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σταθερές θερμοκρασίες
Αναπαραγωγή
Reproduction
Μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες
Alternating temperatures
Development
Αγρότιδα
Agrotis trux
Survival
Ανάπτυξη
Επιβίωση
Constant temperatures

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)