Ερευνα-παρέμβαση για τη γραφή και την ανάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Exploring the development of the writing and reading process in preschool children: an action-research
Ερευνα-παρέμβαση για τη γραφή και την ανάγνωση σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Δανιηλίδου, Ευγενία Α.

The aim of this dissertation is to explore the readings of the preschool child to be acquainted with writing and reading through the use of specially designed and educationally appropriate language material. It also examines whether the particular material appeals to the child and engages him or her in activities so as to acquire writing and reading skills. The program was implemented successively in two public Kindergartens in Thessaloniki for three months in each one of the settings. Data was collected through systematic, participatory observation in the classroom settings with a interviews were additional sources of data. The program confirmed the working hypothesis as it was positively received by the children, who developed writing and gradually reading skills and made progress as to their phonological awareness. These results were confirmed in a follow-up study the next year in a first grade class where a significant number of the main study children attended. The aim of the follow-up study was to observe the children's attituded and scores in the subject of Greek Language. The children were characteristically comfortable and skillful in all of the conventions of the written text, in handling writing material as well in writing and reading activities
Στόχος της διατριβής είναι να διερευνηθεί αν το παιδί της προσχολικής ηλικίας διαθέτει την ετοιμότητα να ευαισθητοποιηθεί στη γραφή και την ανάγνωση μέσω της χρήσης ειδικά σχεδιασμένου και κατάλληλου παιδαγωγικού γλωσσικού υλικού. Επίσης εξετάζει αν το συγκεκριμένο υλικό έχει απήχηση στο παιδί, το προκαλεί, δηλαδή, να εμπλακεί σε ανάλογες δραστηριότητες για να κατακτήσει δεξιότητες της γραφής και της ανάγνωσης. Σχεδιάστηκε ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόστηκε διαδοχικά σε δύο τμήματα δημόσιων νηπιαγωγείων της Θεσσαλονίκης και είχε τρίμηνη διάρκεια σε κάθε ένα από τα δύο τμήματα. Η μέθοδος συλλογής των δεδομένων είναι η συστηματική, συμμετοχική παρατήρηση στο περιβάλλον της τάξης των παιδιών και ως μέσο δομημένο όργανο παρατήρησης. Τηρήθηκε ακόμη ημερολόγιο και πραγματοποιήθηκε μη δομημένη συνέντευξη με τις νηπιαγωγούς των παιδιών. Το πρόγραμμα επιβεβαίωσε τις υποθέσεις εργασίας, καθώς είχε θετική απήχηση στα παιδιά, τα οποία ανέπτυξαν δεξιότητες γραφής και σταδιακά ανάγνωσης και σημείωσαν πρόοδο στη φωνολογική ενημερότητα. Τα αποτελέσματα αυτά ενισχύθηκαν με την έρευνα που ακολούθησε την επόμενη χρονιά, σε τμήμα της πρώτης δημοτικού, με στόχο της κύριας έρευνας στο μάθημα της Γλώσσας. Παρατηρήθηκε χαρακτηριστική ευχέρεια και επιδεξιότητα στον τρόπο χειρισμού της γραφικής ύλης και στην τήρηση των συμβάσεων του γραπτού λόγου καθώς και στις δραστηριότητες της γραφής και της ανάγνωσης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ανάγνωση (Προσχολική)
Greek language, Modern, Writing
Εκπαίδευση, Προσχολική
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Γραφή
Reading readiness
Αναγνωστική ετοιμότητα
Reading(Preschool)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.