δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Massive dismissals
Οι ομαδικές απολύσεις

Μωυσίδου, Ξανθίππη Σωτηρίου

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάπτυξη των προϋποθέσεων εφαρμογής του Ν1387/1983 για τις ομαδικές απολύσεις υπό το πρίσμα των πρόσφατων νομοθετικών και νομολογιακών σε ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο εξελίξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ύστερα από την έκδοση δικαστικής απόφασης. Αυτή η προβληματική αναπτύσσεται στη βάση τελολογικών κριτηρίων που έχει κατά καιρούς προτείνει η θεωρία, τα οποία και τελικά εν πολλοίες υιοθετούνται από το ΔΕΚ (07.09.2006 C-187/05 ;έως C 190/05)
The present assignement elaborates (the condition of the applications of the law 1387/1983 which is about the massive dismissals refering to the recent legislation and case laws advancing on an european as well as native level emphasizing on the case of the stoppage of business after the given decision. This point of view is based on the teleological criteria which habe been occassionally proposed by theory and have been eventually adopted in various cases by DEK

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εργαζόμενος
Εκμετάλλευση
Επιχείρηση
Employee
Αυτοτελής
Διακοπή
Indipendent
Dismissed
Απολυόμενος
Stoppage
Exploation
Business

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.