Ευσταθείς και ασταθείς καταστάσεις του Fe υπό γαλβανοδυναμικές/γαλβανοστατικές συνθήκες σε όξινα διαλύματα θειϊκού οξέος χωρίς και με ιόντα χλωρίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Stable and unstable states of Fe in sulfuric acid solutions without and with chlorides under galvanodynamic/galvanostatic conditions
Ευσταθείς και ασταθείς καταστάσεις του Fe υπό γαλβανοδυναμικές/γαλβανοστατικές συνθήκες σε όξινα διαλύματα θειϊκού οξέος χωρίς και με ιόντα χλωρίου

Στεφανίδου, Ευθυμία Κωνσταντίνου

Τhe goal of this study is the investigation of the physicochemical processesoccurring at the Fe|electrolyte interface in the presence of chlorides (Cl-). This studyfocuses on the use of current-controlled electrochemical techniques (galvanodynamicand galvanostatic methods), in order to gain a further understanding on the action ofCl- at the passive surface of Fe. Under current-controlled conditions, the systemFe|0.75 M H2SO4 shows an abrupt active-to transpassive transition where oxygenevaluation occurs too. Adding Cl- at a critical concentration (cCl-) causes the onset ofpotential oscillations at appropriate values of the applied current (Iappl). The shapeand the period of potential oscillations depend on the Iappl and cCl-. The oscillationamplitude remains independent on these two parameters (Iappl and cCl-). The minimumand maximum value of oscillating potential reflect basic steady-states of Fe, theactive (low potential) and passive-transpassive (high potential), because of the oxideformation/breakdown. Analysis of the dynamic behaviour of the system Fe|0.75 MH2SO4 + Cl- obtained under various conditions results in certain diagnosing criteriafor the distinction between general and pitting corrosion, as well as for thecharacterization of the extent of pitting corrosion.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των φυσικοχημικών διεργασιώνπου παρατηρούνται στη διεπιφάνεια Fe|ηλεκτρολυτικού διαλύματος,χρησιμοποιώντας κυρίως ηλεκτροχημικές τεχνικές ελέγχου ρεύματος(γαλβανοδυναμική και γαλβανοστατική μέθοδος), προκειμένου να κατανοηθείπεραιτέρω η δράση των ιόντων χλωρίου (Cl-) στην παθητικοποιημένη επιφάνεια τουFe. Υπό συνθήκες ελέγχου του ρεύματος, το σύστημα Fe|0.75M H2SO4 εμφανίζειαπότομη μετάβαση από την ενεργή στη μεταπαθητική κατάσταση και στην έκλυσηοξυγόνου. Με προσθήκη μιας κρίσιμης τιμής συγκέντρωσης Cl- εμφανίζονταιταλαντώσεις του δυναμικού. Η μορφή και η περίοδος των ταλαντώσεων αυτώνμεταβάλλεται με τη μεταβολή του εφαρμοζόμενου ρεύματος (Iappl) και τησυγκέντρωση των Cl-. Το πλάτος παραμένει ανεξάρτητο από τις δύο αυτέςπαραμέτρους (Iappl και Cl-). Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή του ταλαντούμενουδυναμικού αντικατοπτρίζει τις δύο βασικές καταστάσεις του Fe, την ενεργή (μικρούδυναμικού) και την παθητική-μεταπαθητική (μεγάλο δυναμικού), λόγω τουσχηματισμού/καταστροφής οξειδίου. Από την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράςτου συστήματος υπό διάφορες συνθήκες εξάγονται κριτήρια για τη διάκριση μεταξύτης γενικής και της σημειακής διάβρωσης, καθώς και για την έκταση της σημειακήςδιάβρωσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Pitting corrosion
Διαλύματα θειϊκού οξέος
Γαλβανοδυναμική/γαλβανοστατική μέθοδος
Oxide formation/breakdown
Ταλαντώσεις δυναμικού
Potential oscillations
Sulfuric acid solutions
Σημειακή διάβρωση
Quantitative criteria
Ποσοτικά κριτήρια
Galvanodynamic/galvanostatic method
Σχηματισμός/καταστροφή οξειδίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.