Ο Edward Gordon Craig ως δραματουργός: προσπάθειες καταγραφής ενός επερχόμενου θανάτου, κριτική ανάλυση χειρογράφων της συλλογής Craig, συμβολή στην ιστορία της σκηνοθεσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Edward Gordon Craig as dramatist: attempts to record an oncoming theatre, critical analysis of manuscripts in the Edward Gordon Graig archive, contribution to the history of the mise en scence
Ο Edward Gordon Craig ως δραματουργός: προσπάθειες καταγραφής ενός επερχόμενου θανάτου, κριτική ανάλυση χειρογράφων της συλλογής Craig, συμβολή στην ιστορία της σκηνοθεσίας

Ευκλείδης, Αλέξανδρος Σ.

The thesis examines a series of sketches from Edward Gordon Craig's notebooks found in the Edward Gordon Craig Archive. These involve performances that were never actually realised on stage. A thorough study of these sketches suggests that they are idiosyncratic and incommensurable in terms of dramaturgy, given the norms and experience of theatre at the time they were conceived. The attempt to place Craig's work in its historical and aesthetic context and to underline its internal tensions-which became its driving force-led to a methodological approach that draws on several theories. The theories of Peter Szondi and Hans-Thies Lehmann regarding the crisis of the theatre at the end of the nineteenth century were instrumental in locating a conflict with the existing order of dramatic theatre in the sketches in question. Thomas Kuhn's "paradigm theory" also pointed to the same direction. The journals were treated as multi-semiotic and non-teleological fields in accordance to genetic criticism and the study of iconotexts. The description and aesthetic analysis of the sketches are central to the thesis. In its last chapter, the thesis synthesizes the methodological and historical approaches of previous chapters in an attempt to underline the degree of innovation of new theatre as envisioned by Craig's work mirrors preoccuoations of his time, as well as of the newly born art of the mise en scene
Η διατριβή αυτή μελετά μια σειρά από μη υλοποιημένα σχεδιάσματα παραστάσεων που βρίσκονται σε χειρόγραφα σημειωματάρια του αρχείου του Edward Gordon Craig. Η μελέτη τους οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ένα ιδιότυπο και ασύμμετρο προς τη θεατρική εμπειρία της εποχής που δημιουργήθηκε δραματουργικό έργο. Για να ενταχθεί το έργο αυτό στο ιστορικό και αισθητικό πλαίσιο στο οποίο εγγράφεται και να αναδειχθούν οι εσωτερικές εντάσεις που το προκάλεσαν, μετήλθα μιας πολυσυλλεκτικής μεθοδολογικής προσέγγισης. Οι προτάσεις των Peter Szondi και Hans-Thies Lehmann για την ερμηνεία της κρίσης του θεάτρου στο τέλος του 19ου αιώνα, συνέβαλαν στον εντοπισμό-στα εν λόγω σχεδιάσματα-ενός μηχανισμού αντιπαράθεσης με την προϋπάρχουσα τάξη του δραματικού θεάτρου. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η χρήση της θεωρίας του παραδείγματος του T.S. Kuhn. Τα χειρόγραφα αντιμετωπίστηκαν ως πολυσημειωτικά και μη τελεολογικά πεδία, σύμφωνα προς τις προτάσεις της γενετικής κριτικής και της μελέτης των εικονοκειμένων. Κεντρικό σημείο στη διατριβή κατέχει η περιγραφή και αισθητική ανάλυση των σχεδιασμάτων, η οποία οδηγεί-στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής-στη σύνθεση των επιμέρους μεθοδολογικών και ιστορικών προσεγγίσεων των προηγούμενων κεφαλαίων, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο βαθμός καινοτομίας του νέου θεάτρου που οραματιζόταν ο Craig στη φανταστική σκηνή των σημειωματαρίων του και ο τρόπος με τον οποί εγγράφεται στις ευρύτερες αναζητήσεις της εποχής του, αλλά και στην εν τω γεννάσθαι τέχνη της σκηνοθεσίας

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Theatre manuscripts
Μη δραματικά έργα
Χειρόγραφα σκηνοθεσίας
Ιστορία σκηνοθεσίας
Mise en scene history
Θεατρικοί παραγωγοί και σκηνοθέτες, Μ. Βρετανία
Non dramatic plays
Women theatrical producers and directors, Great Britain

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.