Η παθογένεια της ορθόπνοιας σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα με τη μέθοδο των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Pathophysiology of orthopnea in patients with congestive heart failure
Η παθογένεια της ορθόπνοιας σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια: μελέτη των μηχανικών ιδιοτήτων του πνεύμονα με τη μέθοδο των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων

Σπυράτος, Διονύσιος Γ.

The aim of this study was the investigation of respiratory system function and mechanics, between sitting and supine position, among patients with orthopnea due to congestive heart failure. We also investigated if orthopnea score correlated with lung function tests, mechanical properties of respiratory system assessed with impulse oscillometry technique or cardiac function parameters. We studied 40 congestive hert failure patients (mean age 70±8 years) and 15 control subjects (mean age 63±6 years) who were matched for gender, height and weight. All underwent spirometry, measurement of diffusion capacity and IOS both in sitting and supine position. We assessed orthopnea using Borg scale. In a subgroup of 22 patients isosorbide dinitrate was administered sublingually and IOS was performed in the supine position. All patients underwent echocardiography and ejection fraction of left ventricle was measured. No patient reported dyspnea while seated and orthopnea score was 2.9 ±1.4 in the supine position. Left ventricular ejection fraction was 43 ±10% in the group of patients. Patients demonstrated restrictive spirometric pattern in the sitting position (FEV1/FVC>70%, TLC, FVC, IC were decreased) while FRC was comparable with the control group. In the supine position all pulmonary volumes decreased, except IC that increased. Volume changes % were not different between patients and control group. Xrs was much higher in patients both in sitting (421.8 ±630.6 %pred versus 147.2 ±72.8 %pred, p=0.01) and supine position (699.8 ±699.9 %pred vs 251.2 ±151.6 %pred, p≤0.001). Resistance, as measured between 5-35 Hz, was similar between patients and controls for both positions. Parameters of respiratory mechanics (Rrs 5, Xrs 5 and AX) were improved after isosorbide dinitrate administration. Orthopnea score was correlated with FEV1 (p=0,006, r=-0,426) and MMEF (p=0,004, r=-0,45) change% between sitting and supine position, as well as SRrs 5 in the supine position (p=0,036, r=0,33). In conclusion, patients with congestive heart failure demonstrate restrictive spirometric pattern, while pulmonary volumes changes % after adopting the supine position are not different compared with normal subjects. Xrs 5 is a respiratory mechanics parameter that could separate patients with congestive heart failure from normal subjects. Nitrates improve all respiratory mechanics parameters. Degree of orthopnea correlates with FEV1 , MMEF change % and SRrs 5 in the supine position
Σκοπός της εργασίας ήταν η διερεύνηση των μεταβολών της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος, από την καθιστή στην ύπτια θέση, σε ασθενείς με ορθόπνοια στα πλαίσια συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Διερευνήσαμε επίσης κατά πόσο ο βαθμός της ορθόπνοιας σχετίζεται με αντικειμενικές παραμέτρους της αναπνευστικής λειτουργίας, με μηχανικές ιδιότητες του αναπνευστικού συστήματος όπως αυτές υπολογίζονται με τη μέθοδο των εξαναγκασμένων ταλαντώσεων ή με παραμέτρους της καρδιακής λειτουργίας. Μελετήθηκαν συνολικά 40 ασθενείς (μέσης ηλικίας 70±8 ετών) και 15 φυσιολογικά άτομα (μέσης ηλικίας 63±6 ετών) αντίστοιχα ως προς το φύλο, ύψος και βάρος. Όλοι υποβλήθηκαν σε σπιρομέτρηση, προσδιορισμό της διαχυτικής ικανότητας και δοκιμασία IOS τόσο σε καθιστή όσο και σε ύπτια θέση. Ο βαθμός ορθόπνοιας εκτιμήθηκε βάση της κλίμακας Borg. Σε υποομάδα 22 ασθενών χορηγήθηκε δινιτρικός ισοσορβίτης υπογλωσσίως και στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε δοκιμασία IOS στην ύπτια θέση. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε υπερηχογραφική εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας. Κανένας ασθενής δεν ανέφερε δύσπνοια στην καθιστή θέση, ενώ ο βαθμός ορθόπνοιας ήταν 2,9 ±1,4 στην ύπτια θέση. Το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ήταν 43 ±10% για την ομάδα των ασθενών. Οι ασθενείς παρουσίαζαν περιοριστικού τύπου διαταραχή στην καθιστή θέση (FEV1/FVC>70%, ελαττωμένη TLC, FVC, IC) με FRC συγκρίσιμη με την ομάδα ελέγχου. Στην ύπτια θέση όλοι οι πνευμονικοί όγκοι μειώθηκαν, εκτός από την IC η οποία αυξήθηκε. Οι ποσοστιαίες μεταβολές των όγκων, μεταξύ καθιστής και ύπτιας θέσης, δεν διέφεραν μεταξύ ασθενών και φυσιολογικών ατόμων. Η Xrs 5 διέφερε σε στατιστικά σημαντικό βαθμό μεταξύ ασθενών και ομάδας ελέγχου τόσο στην καθιστή (421,8 ±630,6%pred έναντι 147,2 ±72,8 %pred, p=0,01) όσο και στην ύπτια θέση (699,8 ±699,9 %pred έναντι 251,2 ±151,6 %pred, p≤0,001). Οι αντιστάσεις σε όλο το εύρος των εφαρμοζόμενων συχνοτήτων ήταν παρόμοιες μεταξύ των δύο ομάδων και στις δύο θέσεις. Η χορήγηση δινιτρικού ισοσορβίτη υπογλωσσίως βελτίωσε τη μηχανική του αναπνευστικού συστήματος (Rrs 5, Xrs 5 και ΑΧ) σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Ο βαθμός ορθόπνοιας σχετίστηκε με την ποσοστιαία μεταβολή του FEV1 (p=0,006, r=-0,426) και της μεσοεκπνευστικής ροής (p=0,004, r=-0,45) μεταξύ καθιστής και ύπτιας θέσης, καθώς και με τη SRrs στα 5 Hz στην ύπτια θέση (p=0,036, r=0,33). Συμπερασματικά, οι ασθενείς με ΣΚΑ παρουσιάζουν περιοριστικού τύπου διαταραχή σπιρομετρικά ενώ οι ποσοστιαίες μεταβολές των όγκων μετά την κατάληψη της ύπτιας θέση δε διαφέρουν συγκριτικά με τα φυσιολογικά άτομα. Η Xrs 5 αποτελεί σαφή διαχωριστικό παράγοντα της μηχανικής του αναπνευστικού μεταξύ ασθενών με ΣΚΑ και φυσιολογικών ατόμων Η χορήγηση νιτρώδους βελτιώνει τις παραμέτρους της μηχανικής του αναπνευστικού συστήματος. Ο βαθμός ορθόπνοιας σχετίζεται με την ποσοστιαία μεταβολή του FEV1 και της μεσοεκπνευστικής ροής, καθώς και με τη SRrs στα 5 Hz στην ύπτια θέση

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Συστήματα παλμικών ταλαντώσεων
Pulmonary function
Nitrates sublingually
Νιτρώδες υπογλώσσια
Congestive heart failure
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Impulse oscillometry
Αναπνευστική λειτουργία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)