δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ευφυή συστήματα σχεδιασμού ενεργειών
Intelligent planninig systems

Βράκας, Δημήτριος Α.

Η ερευνητική εργασία που παρουσιάζεται στην παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στον αυτόματο σχεδιασμό ενεργειών, με αναζήτηση στο χώρο των καταστάσεων και χρήση γενικών ευριστικών μηχανισμών καθοδήγησης. Προτείνονται τεχνικές ενίσχυσης των σχεδιασμών της κατηγορίας και παρουσιάζονται συστήματα που τις υλοποιούν μέσω των οποίων γίνεται και η ποσοτική αξιολόγησή τους. Οι τεχνικές αυτές συνοψίζονται στην παραλληλοποίηση της διαδικασίας αναζήτησης μέσω της ομοιόμορφης κατανομής των τελεστών, στη χρήση υβριδικών στρατηγικών που συνδυάζουν ορθή και ανάστροφη ευριστική αναζήτηση, στην αξιοποίηση μεθοδολογιών Μηχανικής Μάθησης και Συστημάτων Γνώσης για την αυτόματη προσαρμογή των σχεδιαστικών στη δομή του εκάστοτε προβλήματος και τέλος στην κατασκευή γραφικών εργαλείων για τους απλούς χρήστες, τους μηχανικούς της γνώσης και τους ειδικούς του πεδίου εφαρμογής
The research work presented in the dissertation focuses on state-space search, guided by general domain-independent heuristic functions and guiding mechanisms. It propose techniques that enhance the existing planners, introduces systems that implement these techniques in order to assess their benefits. The proposed techniques fall into four categories : a)parallelizing the process of creating plans, in order to reduce the required time when the planner is executed in a parallel or distributed computing environment b)using hybrid search strategies that combine search in both directions and powerful heuristic mechanisms, c)applying machine learning techniques in order to utilize the experience drawn from past executions, in order to make planners work better in the future and d)developing graphical user interfaces for planning systems that can assist all kind of users(Knowledge engineers, domain experts, end-users e.t.c.)

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Φιλικά περιβάλλοντα χρήσης
Ευριστική αναζήτηση
Αναζήτηση διπλής κατεύθυνσης
Heuristic search
Parallel algorithms
Σχεδιασμός ενεργειών
Παράλληλοι αλγόριθμοι
Τεχνητή νοημοσύνη
Μηχανική μάθηση
Machine learning
Friendly user interfaces
Planning
Artificial intelligence
Bi-directional search

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.