Συγκριτική μελέτη συμβατικής χειρουργικής και ακτίνων Laser CO2 για τη θεραπεία καλοήθων και κακοήθων δερματικών βλαβών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Comparative study of conventional surgery and CO2 Laser in the treatment of benign and malignant skin lesions
Συγκριτική μελέτη συμβατικής χειρουργικής και ακτίνων Laser CO2 για τη θεραπεία καλοήθων και κακοήθων δερματικών βλαβών

Κούππας, Ανδρέας Χ.

Στόχος : η παρούσα μελέτη έχει στόχο να διερευνήσει τη χρήση Laser CO2 στην αξαίρεση καλοήθων και κακοήθων βλαβών του δέρματος και των βλεννογόνων έναντι της συμβατικής χειρουργικής. Μεθοδολογία : στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δύο συσκευές Laser CO2(μία Bowatts και μία 40Watts). Το υλικό της μελέτης αποτελούσαν/3000 ασθενείς με καλοηθείς και κακοηθείς βλάβες του δέρματος και τνω βλεννογόνων. Οι ασθενείς, ανάλογα τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, χωριστήκαν σε 4 ομάδες με 450, 2410, 100 και 40 ασθενείς. Στην πρώτη ομάδα έγινε έξαίρεση και βιοψία, στη δεύτερη επεξάχνωση, στην τρίτη απλή εξαίρεση, ενώ στην τέταρτη έγινε εξαίρεση και βιοψία βλαβών του στοματικού βλεννογόνου με συσκευή Laser CO2 40watts, προκειμένου να μελετηθεί η θερμική βλάβη και η επιφανειακή τάση εφελκυσμού στα διάφορα εύρη παλμού(50, 100 & 250mser). Αποτελέσματα και συμπεράσματα : με τη χρήση Laser CO2 επιτυγχάνεται ασφαλής, αναίμακτη και ανώδυνη εξαίρεση της βλάβης ενώ με εύρος παλμού 50msec η τομή είναι όμοια με αυτή της συμβατικής χειρουργικής
The aim of this study is to investigate the usefulness of the CO2 Laser in the removal of benign and malignant lesions of the skin and mucosa and compare these results to those using other methods of conventional surgery. Materials and methods : two types of Laser CO2 apparatus were used(80 and 40 watss). Our series consist of three thousand(3.000) patients with benign and malignang lesions of the skin and mucosa. The patients were divided in four froups. In group A(450 patients) lesions were excised and biopsy was considered mandatory. In group b(2410 patients), the lesions were just vaporized with Laser CO2, diathermy or cryosurgery. Group C consisted of 100 patients with papilomatous lesions were excised with Laser CO2 of the buccal mucosa. In group d we studied the healing after treatment with CO2 Laser and the breking stranght of the supeficial scar. Results-conclusion : the use of Laser CO2 was proven safe, painless and bloodless. The closer to the time of thermal relaxation of the tissue lays the pulse duration of the CO2 Laser, the smaller is the thermal damage

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Δέρμα, Χειρουργική με Laser
Θερμική βλάβη
Scars
Δέρμα, Ασθένειες
Wound healing
Ουλές
Skin, Laser surgery
Skin, Diseases
Επούλωση τραύματος
Thermal damage

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.