Φωτογραμμετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων στην υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας: ο εντοπισμός της Εγνατίας οδού από την Αμφίπολη έως τους Φιλίππους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2006 (EN)
Photogrammetric processing of digital images at the service of archaeological research: the localisation of via Egnatia from Amphipoli to Philippi
Φωτογραμμετρική επεξεργασία ψηφιακών εικόνων στην υπηρεσία της αρχαιολογικής έρευνας: ο εντοπισμός της Εγνατίας οδού από την Αμφίπολη έως τους Φιλίππους

Καϊμάρης, Δημήτριος Ε.

The aim was to establish the hierarchy and the orientation of the uses made of all tools for archaeological prediction, singly or jointly, leading to the rapid detection of new archaeological sites, at the least cost and with great spatial accuracy. More weight, of course is given to the collection and photogrammetric processing of aerial and satellite images. Achieving this goal makes the need for cross-disciplinary collaboration unvoidable, which besides other achievements, will reinforce the possibility of optimising the processing time of images(aerial and stellite photographs) for the detection of traces, thus contribution in the direction of a more systematic detection process. For this reason a methodology was developed. As concerns with the large quantity of data(contemporary/recent, historical maps, aerial photographs, satellite images, images or diagrams of ground-surface archaeological landscape, etc.) and with the traces resulting from the interpretation of the photographs, this thesis will put forward a new optimised Geographical Processing System with field-specific applications, which will aim at faciliting the processing of data by scientists with little knowledge of computers. And finally, a research project of great scale(880km2, Eastern Macedonia) was launched for the first time in Greece, in other to determine new archaeological site, with led to the discovery of the buried via Egnatia from Amphipoli to Philippi and hundreds of other buried and preserved ancient constructions
Σκοπός ήταν η ιεράρχηση και ο προσδιορισμός του τρόπου αξιοποίησης όλων των εργαλείων αρχαιολογικών θέσεων εντός μικρού χρονικού διαστήματος, με το μικρότερο κόστος και με μεγάλη χωρική ακρίβεια. Ιδιαίτερο βάρος βέβαια δίνεται στη συλλογή και φωτογραμμετρική επεξεργασία εναέριων και δορυφορικών λήψεων. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλει τη διεπιστημονική συνεργασία, η οποία εκτός των άλλων θα επιτρέψει την ενίσχυση των βέλτιστων χρονικών περιόδων πραγματοποίησης λήψεων(αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων) για τον εντοπισμό ιχνών, προσφέροντας έτσι στην κατεύθυνση της συστηματοποίησης των διαδικασιών εντοπισμού. Γι΄αυτό τον λόγο αναπτύχθηκε μια μεθοδολογία. Για την διαχείριση του μεγάλου όγκου των δεδομένων(σύγχρονοι, ιστορικοί χάρτες, αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες ή διαγράμματα επίγειων αρχαιολογικών διασκοπήσεων, κ.τ.λ.) και των ιχνών που είναι το αποτέλεσμα της φωτοερμηνείας, η διατριβή προτείνει ένα νέο βέλτιστο Γεωγραφικό Σύστημα Διαχείρισης με ιδιοποιημένες εφαρμογές, που έχουν ως στόχο την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών από επιστήμονες με ελάχιστες γνώσεις υπολογιστών. Τέλος, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια μεγάλης έκτασης(880km2, Ανατολική Μακεδονία΄) έρευνα προσδιορισμού νέων αρχαιολογικών θέσεων, που οδήγησε στον εντοπιστμό της θαμμένης Εγνατίας οδού από την Αμφίπολη έως τους Φιλίππους και εκαντοντάδων άλλων θαμμένων και διατηρημένων αρχαίων κατασκευών

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Aerial photography in archaeology, Macedonia
Archaeology, Remote sensing
Mark's
Εναέρια φωτογραφία στην αρχαιολογία, Μακεδονία
Ιχνη
Δορυφορική αρχαιολογία
Αρχαιολογία, Τηλεπισκόπηση
Γ.Π.Σ. και αρχαιολογία
GIS and archaeology
Photogrammetric processing

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2006
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)