Μέθοδος αυτόματης αναπαράστασης προθηματοποιημένων και σύνθετων ρημάτων της νέας ελληνικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
A method for automatic representation of prefixed verbs in Modern Greek
Μέθοδος αυτόματης αναπαράστασης προθηματοποιημένων και σύνθετων ρημάτων της νέας ελληνικής

Φίστα, Ευαγγελία Ι.

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας είναι η συστηματική κατασκευή του μορφολογικού ηλεκτρονικού λεξικού των προθηματοποιημένων και σύνθετων(ΠΣΡ) ρημάτων της Νέας Ελληνικής καθώς και η συντακτικο-σημασιολογική περιγραφή ρημάτων του λεξικού-γραμματική της Νέας Ελληνίκής. Απώτερος στόχος είναι η αυτόματη ανάλυση κειμένων της Νέας Ελληνικής με τη χρήση γλωσσικών δεδομένων. Υιοθετήσαμε το μεθοδολογικό πλαίσιο του λεξικού-γραμματικής του οποίου τις βάσεις έθεσε ο M. Gross(1975). Το πλαίσιο αυτό στηρίζεται στις θεωρητικές αρχές της μετασχηματιστικής γραμματικής του Z.S. Harris(1951, 1968). Συγκεκριμένα, στο μορφολογικό επίπεδο διερευνήσαμε την παραγωγικότητα των προθημάτων παρα-, ξε-, συν και του α' συνθετικού ξανα- με τα μορφολογικά ρήματα. Για τη μορφολογική κωδικοποίηση ακολουθήσαμε το φορμαλισμό του συστήματος DELA του LADL. Στο συντακτικό επίπεδο, μελετήσαμε την ιδιαιτερότητα των ΠΣΡ με τα προαναφερθέντα προθήματα και ταξινομήσαμε -970 ρήματα στους πίνακες του λεξικού-γραμματικής της Νέας Ελληνικής. Τέλος, προτείναμε μέθοδο αυτόματης αναπαράστασης των ΠΡΣ και εφαρμόσαμε τα γλωσσικά δεδομένα μας, μορφολογικά και συντακτικά, σε σώματα κειμένων της Νέας Ελληνικής
The subject of this research is the systematic construction of the morphological electronic dictionary of the prefixed verbs(PVs) of Modern Greek well as the syntactico-semantic description of the PVs that are formed some verb categories of the Modern Greek Lexicon-Grammar(L-G). The L-G methodological framework adopted in this research has been developed by M. Gross(1975) and elaborated at the LADL(Laboratoire d' Automatique Documentaire et Linguistique) in the Universtity of llarne-la-Vallee. In the first part, we have analyzed the productivity of the profixes παρα-, ξε-, συν-, and ξανα- by morphologically simple verbs. In addition, we have developed an original method for the construction of them inflected forms. In the syntacical part, we present the specifities of the PVs with the prefixes(παρα-, ξε-, συν-, and ξανα-), already mentioned above, which are formed from 8 tables of the Modern Greek Lexicon-Grammar. The linguistic data(both morphological and syntactical) presented in this research are both numerous and precise in terms of quality and can be used linguistic software for the automatic analysis of written texts

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Υπολογιστική γλωσσολογία
Greek language, Modern, Verbs
Syntactical analysis
Λεξικογραφία, Επεξεργασία δεδομένων
Greek language, Modern, Lexicography
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Λεξικογραφία
Lexicography, Data processing
Ηλεκτρονικό μορφολογικό λεξικό
Αυτόματη ανάλυση φυσικών γλωσσών
Συντακτική ανάλυση
Natural language processing
Computational linguistics
Morphological electronic dictionary
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ρήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.