Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων πολυμεσικής πληροφορίας με χρήση ψηφιακής υδατοσήμανσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Copyright protection of multimedia data using digital watermarking
Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων πολυμεσικής πληροφορίας με χρήση ψηφιακής υδατοσήμανσης

Σολαχίδης, Βασίλειος

This Ph.D. thesis deals with the copyright protection of multimedia data by using digital watermarking techniques. A novel image watermarking method is presented in chapter 2 where the watermark is specially designed and embedded in the Fourier transform magnitude so as to lead to a reliable and fast detection process that is robust to filtering, noise addition and geometric attacks. A 3d volume watermarking method is described in chapter 3. The watermark is designed in such a way so as to obtain icosahedral symmetry in order to decrease the watermark detection duration in the case of a rotated watermarked volyme. A new watermarking method for vector images is introduced in chapter 4. The novelty of this method lies in the fact the watermark is not applied on image luminance. It is embedded through a slight modification of the polygonal line vertices. The construction of an optimum detector of a watermark embedded in the magnitude of the Fourier domain of a N-dimensional white signal is presented in chapter 5. An optimum detector is proposed for one dimensional non white signals in chapter 6. Finally, a benchmarking protocol for watermarking methods is described in chapter 7. Several parameters are considered for watermarking evaluation, such as its robustness against attacks, the embedding and the detection duration, the false alarm and the false rejection errors
Το αντικείμενο που πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή είναι η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πολυμεσικής πληροφορίας με τη χρήση ψηφιακής υδατοσήμανσης. Αρχικά παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος ψηφιακής υδατοσήμανσης εικόνων. Χρησιμοποιείται ένα ειδικά σχεδιασμένο υδατόσημο. Το οποίο ενσωματώνεται στο πλάτος του μετασχηματισμού Fourier της εικόνας. Στοιχεία που συντελούν τόσο στην αξιόπιστη, όσο και στη γρήγορη ανίχνευση του ψηφιακού υδατόσημου, όπως επίσης και στην αντοχή του σε φιλτράρισμα, πρόσθεση θορύβου και γεωμετρικές επιθέσεις. Επίσης, περιγράφεται μια μέθοδος ψηφιακής υδατοσήμανσης τρισδιάστατων όγκων, η οποία αποτελεί μια γενίκευση της δισδιάστατης μεθόδου. Το υδατόσημο είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να ακολουθεί εικοσαεδρική συμμετρία, με σκοπό την ταχύτερη ανίχνευση του υδατόσημου στην περίπτωση που ο τρισδιάστατος όγκος έχει υποστεί περιστροφή. Κατόπιν, προτείνεται μια μέθοδος υδατοσήμανσης διανυσματικών εικόνων. Η πρωτοτυπία της μεθόδου αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η υδατοσήμανση πραγματοποιείται με ελαφριά μετακίνηση των κορυφών των πολυγωνικών γραμμών και όχι με αλλαγή της φωτεινότητας, όπως έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στη βιβλιογραφία. Ακόμη, περιγράφεται η κατασκευή ενός βέλτιστου ανθχνευτή υδατόσημου που ενσωματώνεται στο πλάτος του μετασχηματισμού\TL{Fourier} Ν-διάστατων λευκών σημάτων, όπως επίσης και στο πλάτος του μετασχηματισμού Fourier μονοδιάστατων μη-λευκών σημάτων. Τέλος, προτείνεται ένα πρωτόκολλο σύγκρισης και αξιολόγησης μεθόδων υδατοσήμανσης. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, όπως είναι η αντοχή των μεθόδων σε επιθέσεις, ο χρόνος ενσωμάτωσης και ανίχνευσης του υδατόσημου, τα λάθη εσφαλμένης αποδοχής και εσφαλμένης απόρριψης

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Data protection
Διασφάλιση υπολογιστή
Fourier transform
Μετασχηματισμός Fourier
Signal detector
Image processing, Digital techniques
Ανιχνευτής σημάτων
Προστασία δεδομένων
Copyright data and electronic data processing
Ψηφιακή υδατογραφία
Επεξεργασία εικόνας, Ψηφιακές τεχνικές
Computer security
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
Digital watermarking

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2004
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.