δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οικολογικός σχεδιασμός μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Eco-design of power generation plants

Θεοδοσίου, Γιώργος Μ.

The basic goals of this study are a)the environmental evaluation of power generation plants and of the life cycle of the energy sources used for this purpose and the problem of environmental pollution and b)the development of an energy systems design optimization procedure that will aim at incorporation of the environmental apsects in the conventional design, along with the other parameters that describe it, contributing in this way to the efforts towards the minimization of the environmental impacts associates with the power generation sector. In order to achieve these these goals, a multiobjective otpimization model has been developed for the design of energy systems, in which through the eco-design concept and the Life Cylce Analysis(LCA) methodology-a methodology that is suitable for the environmental evaluation of energy systems. The environmental aspect is incorporated in the conventional deign. The data resulting both from the LCA andfrom an economic analysis are combined and through the use of the Multicriteria Analysis approach, with simultaneous minimization of both the cost and the environmental impacts objective functions subjected to a number of specific constrains, a set of feasible optimum energy systems design options is obtained
Βασικοί στόχοι της εργασίας είναι α)η περιβαλλοντική αξιολόγηση των μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού και του κύκλου ζωής των ενεργειακών πόρων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και η αναγνώριση και καταγραφή της συνεισφοράς τους στο πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, και β)η δημιουργία μιας διαδικασίας βελτιστοποίησης του σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων η οποία θα έχει ως βασικό σκοπό να ενσωματώσει την περιβαλλοντική παράμετρο στο συμβατικό σχεδιασμό, παράλληλα με τα άλλα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν συνεισφέροντας έτσι στην προσπάθεια για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τον τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού. Για την επίτευξη των στόχων αυτών δημιουργήθηκε ένα μοντέλο πολυκροτηριακής βελτιστοποίησης ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού ή/και θερμότητας στο οποίο μέσω της Φιλοσοφίας Οικολογικού Σχεδιασμού και της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής(ΑΚΖ) μεθοδολογίας κατάλληλης για την περιβαλλοντική αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων, ενσωματώνεται η περιβαλλοντική πτυχή στο συμβατικό σχεδιασμό. Τα δεδομένα από την ΑΚΖ και τα αντίστοιχα από μια οικονομική ανάλυση συνδυάζονται και με τη χρήση της προσέγγισης της πολυκριτηριακής ανάλυσης, με παράλληλη ελαχιστοποίηση των αντικειμενικών συναρτήσεων κόστους και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς προκύπτει ένα σύνολο από βέλτιστη λύση σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ενεργειακοί πόροι, Περιβαλλοντικές απόψεις
Electric power-plants, Environmental aspects
Power resources, Environmental aspects
Multiobjective optimization
Life-cycle analysis
Μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας, Περιβαλλοντικές απόψεις
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια, Συστήματα της, Περιβαλλοντικές απόψεις
Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση
Electricity generation
Electric power systems, Environmental aspects
Ανάλυση κύκλου ζωής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.