Epidemioglogical study of three multiresistant microorganisms in icu: Acinetobacter baumannιi, Pseudomomas aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιδημιολογική μελέτη τριών πολυανθεκτικών μικροοργανισμών στη μονάδα εντατικής θεραπείας: Acinetobacter baumannιi, Pseudomomas aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus
Epidemioglogical study of three multiresistant microorganisms in icu: Acinetobacter baumannιi, Pseudomomas aeruginosa, Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus

Αρβανίτη, Κωστούλα Ν.

Background : this study aimed to identofy the epidemiology of the most common multidrug resistant organisms in ICU. Methods : we performed a prosepective cohort study by screening for A. baumannii - and P. aeruginosa carriage with phanyngral, cutaneous and rectal swabs. We performed environmental sampling of inanimate surfaces and of the air. Strains of A. baumannii, and P. were typed by repetitive extragenic palindromic sequence-based PCR(rep-PCR) and those of MRSA with MLST. Risk factor analysis by means of multivariate analysis was performed to identify factors associated with admitted and acquired carriage for A. baumannii and P. aeruginosa. Results : A. baumannii caused a sustained outbreak with major initial epidemic sources the admitted carries from other departments, secondary epidemic sources the acquired in ICU carriers and secondary exogenous reservoirs the inanimate environment of the ICU. Horizontal transmission was proved and was strongly associated with a high level of weekly "colonisation pressure" of A. baumannii carriers. P. aeruginosa was polyclonal and characterised by endemicity and low capacity for horizontal transmission. Patients transferred from another ICU and recently exposed to antibiotics were the most suspect ones for A. baumanni and P. aeruginosa admitted carriage. Invasive procedures and antibiotics during the ICU stay made the patients vulnerable to acquisition of A. baumannii, while P. aeruginosa acquisition was mostly predicted by the transfer from another ICU. Conclusions : screening for A. baumannii carriage upon admission in the ICU and contact isoloation precautions for carriers, when properly applied, are effective measures in endemic situations, High levels of weekly "colonisation pressure" of A. baumannii can strongly predict an outbreak of A. baumannii and hence additional measures should be taken timely. Screening and isolation of MSRA carriers are higlhy effective and relatively easy measures against MRSA spread
Σκοπός : η παρούσα διατριβή σκοπό είχε την ταυτόχρονη μελέτη της επιδημιολογικής συμπεριφοράς τριών πολυανθεκτικών μικροοργανισμών(Α. baumannii, P. aeruginosa, MRSA) στη ΜΕΘ. Μέθοδοι : πραγματοποιήσαμε προοπτική μελέτη με ανίχνευση φορείας για Α. baumannii, P. aeruginosa με φαρυγγικά, δερματικά και ορθικά επιχρίσματα και με τη ταυτόχρονη καταγραφή φορείας MRSA με ρινικά επιχρίσματα. ταυτόχρονα λάβαμε δείγματα από τις επιφάνειες και τον αέρα της ΜΕΘ. Τα στελέχη του A. baumannii και της P. aeruginosa ταυτοποιήθηκαν με REP-PCR και του MRSA με MLST. Η στατισιτκή ανάλυση αναζήτησε παράγοντες κινδύνου για εισαγόμενη και αποκτώμενη στη ΜΕΘ φορεία. Αποτελέσματα : το A. baumannii προκάλεσε εμμένουσα επιδημία στελέχους με κύρια αρχική πηγή τους εισαγόμενους φορείς από άλλα τμήματα, δευτερεύουσα πηγή τους φορείς ΜΕΘ και δευτερογενείς εξωγενείς δεξαμενές το περιβάλλον της ΜΕΘ. Οριζόντια διασπορά μέσω του προσωπικού καταγράφηκε με σαφήνεια και συσχετίστηκε με υψηλή εβδομαδιαία "πίεση αποικισμού" από Α. baumammii. H P. aeruginosa παρουσίασε ενδημία μόνο(και όχι επιδημία) φορείας. Ο MRSA παρουσίασε χαμηλή επίπτωση ρινικής φορείας, με σποραδικά κρούσματα και μικρού βαθμού οριζόντια διασπορά από το προσωπικό. Οι ασθενείς που διακομίστηκαν από άλλη ΜΕΘ και όσοι εκτέθηκαν σε αντιβιοτικά πριν την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ, παρουσίασαν μεγάλη πιθανότηα να είναι εισαγόμενοι φορείς, A. baumannii, και P. aeruginosa. Επεμβατικές τεχνικές και χορήγηση αντιβιοτικών στη ΜΕΘ αποτέλεσαν παράγοντες κινδύνου για απόκτηση φορείας Α. baumannii ενώ η διακομιδή από άλλη ΜΕΘ προέβλεψε την αποκτώμενη στη ΜΕΘ φορεία P. aeruginosa. Συμπεράσματα : συστηματική ανίχνευση εισαγόμενης φορεία A. baumannii και απομόνωση επαφής των φορέων αυτού, όταν εφαρμόζονται πιστά, είναι αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο ενδημιών από A. baumannii. Η υψηλή εβδομαδιαία "πίεση αποικισμού" από A. baumannii αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη εμφάνισης επιδημίας από A. baumannii και ως τέτοιος θα πρέπει να οδηγεί έγκαιρα σε ενίσχυση των προαναφερόμενων με νέα συμπληρωματικά μέτρα. Για τον MRSA, η συστηματική ανίχνευση εισαγόμενης φορείας και η απομόνωση επαφής των φορέων, είναι αποτελεσματικά μέτρα έναντι της οριζόντιας διασποράς

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Επιδημιολογία
Πολυανθεκτικοί μικροοργανισμοί
Intensive Care Units
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
Φορεία
Epidemiology
Multi-resistant microorganisms
Carriage

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.