Μορφές θρησκευτικότητας στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης της δεκαετίας του 90

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Forms of religiosity in the countries of the european union in the 90's
Μορφές θρησκευτικότητας στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης της δεκαετίας του 90

Κοσμίδου, Μαρία Γαβριήλ

Το θέμα της εργασίας είναι : οι μορφές θρησκευτικότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης την δεκαετία του '90. Η εργασία αποτελείται από περιεχόμενα, πρόλογο, επτά θεματικές ενότητες και καταλήγει και καταλήγει σε συμπεράσματα και γενικές παρατηρήσεις πάνω στο θέμα. Γεωγραφικά και ιστορικά εστιάζει στην Ευρωπαϊκή Ενωση της δεκαετίας του '90. Με βάση, τη θρησκευτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις χώρες της Ε.Ε. παρουσιάζει κοινωνικές παραμέτρους, όπως η εκκοσμίκευση, το φύλο και η ηλικία των ανθρώπων που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της θρησκευτικότητας. Παρακάτω γίνεται λόγος για την έννοια της θρησκευτικότητας και την σύνδεση της με την εκκλησιαστικότητα. Στο τέλος δίνεται έμφαση σε διάφορες μορφές θρησκευτικότητας, θέλοντας να δείξω ότι η θρησκευτικότητα στη σύγχρονη Ευρώπη δεν περιορίζεται μόνο στις ελεγχόμενες από τις θεσμικές εκκλησίες μορφές αλλά επεκτείνεται σε ένα πιο ευρύ πεδίο. Στις νέες μορφές θρησκευτικότητας, συγκαταλέγονται η Αρχαία Ελληνική θρησκεία, η Σαϊντελογία, ενώ στις αρνητικές μορφές, το φαινόμενο της αθεϊας και η θρησκευτική αδιαφορία.
The subject of my thesis is : "The forms of religiosity in the European Union in the 1900's". My research paper consists of contents, introduction, seven(7) main chapters and conclusions. Geografically and chronologically, it focuses on the European Union of the '90s. Talking about the religious situation that has been formed in the E.U., I examine social parameters, such as securalization, age group and gender, since they have an effect upon the religiosity. In the following chapters, I refer to the meaning of religiosity and its relation to the Church. In the end, I emphasise the new and the negative forms of religiosity pointing out that religiosity is not restricted only in those forms of the Institutional Churches.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρνητικές μορφές θρησκευτικότητας
Εκκοσμίκευση-πολυπολιτισμικότητα
Θρησκευτικότητα και εκκλησιαστικότητα
Μορφές θρησκευτικότητας
Secularisation-multiculturalism
Religiosity and relationship between man and church
Forms of religiosity
Negative forms of religiosity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.