Ναρκωτικά: κοινωνιολογική προσέγγιση, νομικό πλαίσιο, στατιστικά στοιχεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Drugs: sociological approach, legal framework, statistical data
Ναρκωτικά: κοινωνιολογική προσέγγιση, νομικό πλαίσιο, στατιστικά στοιχεία

Σπανουγιώργου, Αναστασία Δημητρίου

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναλύει με συνοπτικό αλλά περιεκτικό τρόπο το πολύπλοκο και τεράστιο πρόβλημα της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών και της γενικότερης κοινωνικής διάστασης του. Περιγράφεται, επίσης, το νομοθετικό πλαίσιο αντιμετώπισης των εγκλημάτων του νόμου περί ναρκωτικών και αναλύει τις αιτίες, τις συνέπειες σε διάφορες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως οι νέοι και ο στρατός. Τέλος, καταγράφονται σημαντικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος και τις επιπτώσεις του προβλήματος της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών στον πληθυσμό της ελληνικής κοινωνίας.
The present diplomatic paper discusses in a concise but comprehensive way the complex and huge problem of drug use and its broader social dimension. Furthermore, the legal framework which refers to drug crimes is described and the reason and the effects on various vulnerable social groups like youth and the army are analysed. Finally, important statistical data are reported, which show the size and the consequences of the drug problem to the population of Greek society.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Drugs
Στρατός
Army
Addiction
State
Ναρκωτικά
Πολιτεία
Εξάρτηση
Νόμοι νέοι
Καταλογισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.