Διερεύνηση των αποτελεσμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης υπαλλήλων ΟΤΑ: η περίπτωση της Δημοτικής Αστυνομίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Research and analysis of the results as far as the introductory training of the employees of the municipality: the case study of Municipal Police
Διερεύνηση των αποτελεσμάτων εισαγωγικής επιμόρφωσης υπαλλήλων ΟΤΑ: η περίπτωση της Δημοτικής Αστυνομίας

Μόσχου, Φωτεινή Παναγιώτη

The concern of the present study is the research and analysis of the results as far as the introductory obligatory training of the employees of the municipal Police of Thessaloniki. In our case, we will follow the methodology used for case studies, since our population is limited to 35 employees and therefore cannot be generalised. The methodology used is based on the evaluation model created by Mrs. E. Petridou. The training syllabus is evaluated into 4 parameters : A. Evaluation of the participants view on the training program. B. Evaluation of the knowledge process. C. Attitude and behaviour evaluation of the participants on the line of duty. D. Benefit for the department in relation with the productivity. Questionnaires were used in order to gather all the necwssary information. The questions selected, represent the evaluation criteria thet result from the above mentioned parameters. The questionnaires were distributed twice : once on the beginning and at the end of the training programe. SPSS 12.0 statistical programmwas used for the data analysis. Only 30 questionnaires were used since 5 employees withdrawn from the program. The statistical evaluation presented not only the advantages and disadvantages of the training program but also the suggestions for its improvement.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τη διερεύνηση αποτελεσμάτων της εισαγωγικής-υποχρεωτικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας και ανήκει στην κατηγορία της Μελέτης περίπτωσης (case study), καθώς ο πληθυσμός της έρευνας περιορίζεται στους 35 δόκιμους υπαλλήλους για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και συνεπώς τα αποτελέσματα αυτής δεν δύναται να είναι γενικεύσιμα. Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στο μοντέλο αξιολόγησης της κα Ε. Πετρίδου. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκε ως προς τέσσερις παράγοντες : Α. Αξιολόγηση της άποψης των συμμετεχόντων για το επιμορφωτικό πρόγραμμα Β. Αξιολόγηση της μάθησης Γ. Αξιολόγηση στάσεων-συμπεριφορών των υπαλλήλων κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, Δ. Όφελος για την υπηρεσία - απόδοση των υπαλλήλων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου και οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν για να αντιπροσωπεύουν τα κριτήρια αξιολόγησης που προκύπτουν από τους παραπάνω παράγοντες. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε το ίδιο σε δύο διαφορετικές χρονικές στιγμές : κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στο τέλος αυτού. Κατά την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 30 ερωτηματολόγια, λόγω αποχώρησης ορισμένων υπαλλήλων από την υπηρεσία. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα στατιστικής SPSS12.0. Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του επιμορφωτικού προγράμματος καθώς και οι προτάσεις προς βελτίωση αυτού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Case study
Research and analysis of results
Μελέτη περίπτωσης
Ερωτηματολόγιο
Questionnaire
Statistical analysis
Διερεύνηση αποτελεσμάτων
Δημοτική αστυνομία
Municipal police
Μεθοδολογία έρευνας
Methodology of the research
Στατιστική επεξεργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2007
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επιστήμες γλώσσας και επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.