The epidemiological study of the perceptions about the identity and the role of the modern nurse in relation to his training

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επιδημιολογική διερεύνηση των αντιλήψεων για την ταυτότητα και τον ρόλο του σύγχρονου νοσηλευτή σε σχέση με την εκπαίδευσή του
The epidemiological study of the perceptions about the identity and the role of the modern nurse in relation to his training

Δημητριάδου, Αλεξάνδρα Σ.

Ο σκοπός της μελέτης : η διευρεύνηση των αντιλήψεων για την ταυτόττηα και τον ρόλο του σύγχρονου νοσηλευτή σε σχέση με την εκπαίδευσή του. Ως ειδικοί στόχοι τέθηκαν : ο προσδιορισμός των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος που συντελεί στην διαμόρφωση της ταυτότητας του ΝΠ. Η αποτύπωση του επιπέδου ικανοποίησης του ΝΠ από την απόδοση στον νοσηλευτικό ρόλο, η αξιολόγηση του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου, ο προσδιορισμός του επιπέδου εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει ο σύγχρονος νοσηλευτής. Πληθυσμός και Μέθοδος : τον πληθυσμό της έρευνας αποτελούν Νοσηλευτικό Προσωπικό εργαζόμενοι επαγγελματίες υγείας, φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής και ασθενείς. Κατασκευάστηκαν ειδικά ερωτηματολόγια κατά ομάδα πληθυσμού. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS for Windows. Αποτελέσματα-Συμπεράσματα : το νοσηλευτικό προσωπικό : 1. το νοσηλευτικό προσωπικό λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης καλείται καθημερινά να ικανοποιήσει μη ρεαλιστικές απαιτήσεις στον χώρο της εργασίας του, νοσηλεύοντας ο καθένας περισσότερους από δέκα ασθενείς στις ημερήσιες και περισσότερους από είκοσι ασθενείς στις νυκτερινές βάρδιες εργασίες 2)έχει πολύ κακές συνθήκες εργασίες λόγω της ανεπαρκούς στελέχωσης και των υποβαμισμένων και ανεπαρκώς εξοπλισμένων χώρων εργασίας 3)έχει πολύ καλή αντίληψη για την εκπαίδευση και την επίδραση που ασκεί στην ποιότητα της νοσηλευτικής πράξης, δεν έχει όμως ίσες ευκαιρίες για μεταπτυχιακή εκπαίδευση και για δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, και δεν μπορεί να εφαρμόσει κάτι νέο στον χώρο της εργασίας του κυρίως λόγω της υποστελέχωσης 4)έχει πρόβλημα που αντανακλά τα κριτήρια της επιλογής της 5)το νοσηλευτικό προσωπικό σχεδόν στο σύνολό του διαγιγνώσκει δυσαρμονία μεταξύ της νοσηλευτικής που σπούδασε και αυτής που εφαρμόζεται στον χώρο της πραγματικής εργασίας 6) επίσης σε πολύ μεγάλη συχνότητα έχει εμπιερίες αρνητικής προκατάληψης λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας 7)ενδιαφέρον και προβληματισμό προκαλεί η συσχέτιση της ικανοποίησης στην απόδοση του ρόλου ως προς τις αναλογίες ασθενών προς ένα νοσηλευτή σε κλαθε βάρδια, διότι αποκάλυψε τον κίνδυνο της αλλοτρίωσης του νοσηλευτικού προσωπικού από τον ρόλο του, λόγω της παρατεταμένης υποστελέχωσης και των κακών συνθηκών εργασίας 8)λόγω του συγκεκριμένου πλαισίου εργασίας δεν αποτυπώνεται μία σαφής θέση για το επίπεδο που πρέπει να ενταχθεί η νοσηλευτική εκπαίδευση. Το Νοσηλευτικό Προσωπικό και οι Αλλοι : οι συνεργαζόμενες με το ΝΠ ομάδες αναγνωρίζουν τον ρόλο στην υπεράσπιση του ασθενούς στο σύστημα υγείας που αποδίδεται στον νοσηλευτή, αλλά δεν αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο τις συνθήκες εργασίας του Ν.Π. Δεν γνωρίζουν πλήρως τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που καλύπτει ο νοσηλευτικός ρόλος, καθώς επίσης δεν γνωρίζουν τις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες διαβιώνει και εργάζεται το ΝΠ. Οι ασθενείς : αξιολογούν την νοσηλευτική φροντίδα που τους παρασχέθηκε αρνητικότερα από το ΝΠ και το γεγονός ότι η αξιολόγησή τους δεν επηρεάζεται από τα δημογραφικά τους χαρακτηστικά ούτε από την αντίληψή τους για τις συνθήκες νοσηλείας ή τν κατάσταση της υγείας τους και το επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης τους, καταδεικνύει την καθολικότητα του φαινομένου της δυσαρέσκειας από την φροντίδα. Επιπλέον οι ασθενείς καλύπτουν τα κενά στη φροντίδα με τους συνοδούς τους
Purpose : the main aim of the present study was to investigate the attitudes cocnerning the identity, role and training of the modern Nurse in relation to his/her training. The specific objectives set were the following : to determine the work conditions of the profession contributing to the identity of the NS. To imprint the level of satisfaction of the NS as assessed from their performance in their nursing role. To evaluate the nursing work provided. To determine the level of training and the characteristics that the modern Nurse should have. Populatin and method : the population of the study was comprised Nursing Staff Nurses, the teams collaborating with the Nursing Staff and students Medical and Nursing and patients (N=269). Special questionnaires were constructed for each population group. Data analysis was conducted using the SPSS statistical package for Windows. results-conclusions : the Nursing Staff. 1)due to inadequate membership , the nurisng staff is being called upon on a daily basis to meet the unrealistic demands in their workplace, each hospitalizing more than ten patients in the morning shifts and more than twenty patients during night shifts 2)their work conditions are very bad because of the inadequate number of staff and the poor and inadequate equipment in the working areas 3) it has a very good perception about the training and the impact that it has on the quality of the nursing practice, yet it lacks equal opportunities for post-graduate training and for any on-going training activities and cannot offer anything new to their workplace mainly because of inadequate staff 4) it has leadership problem which reflects the criteria of its choice 5)nearly all the Nursing Staff can detect a discrepancy between their nursing studies and the nursinfg that they practice within the actual workplace 6)moreover, as individuals they experience feeling of negative bias very frequently, mainly because of their professional title 7) what causes interest and is worth of speculation is the relationship between the satisfaction gained from performing their role and the patients-Nurse ration available per shift; this fact has revealed the danger of the Nursing Staff's alientation from its role due to the prolonged problem of inadequate staff and to the poor work conditions 8)because of the specific work setting there is no single firm position on the level that they need to have to be able to be placed to the Nursing training. The Nursing Staff and the Others : the teams collaborating with the Nursing staff they admit playing some role in defending the patient within the death, they do not all perceive the Nursing Staff's work conditions in the same way. They are completely aware of the duties and the activities that the nursing role entails. Moreover, they are unaware of the special conditions under which the Nursing Staff works and lives under and this possibly creates a problem to their professional relationships within the Greek hospital, which, will be at the point of interest that future research could call uppon. The patients : compared to the Nursing Staff, the patients evaluate the nursing care offered to them to be poorer, while tha fact that their evaluation is not influenced by their demographic characteristics, by their perceptions about the conditions of hospitalization or their health condition and the level of their self-service demonstrates of the phenomenon of dissatisfaction from the care offered. Moreover the patients cover the voids in the care with their relatives

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Νοσηλευτές
Nurses
Conditions of work
Nursing identity
Νοσηλευτική ταυτότητα
Συνθήκες εργασίας
Reality shock
Νοσηλευτικός ρόλος

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.