Ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Information systems quality
Ποιότητα πληροφοριακών συστημάτων

Πελτέκη, Μαρία Δημητρίου

In the chapter 1 an introduction on Software Engineering issues and Software system requirements categorization is provided and it continues with a description of requirements engineering process. In chapter 2 a definition on SQA and V&V techniques is given. It also speakes the importance of establishing these techniques in RE, and defines SQA and V&V plam. In chapter 3 quality issues are approached and an experiment based on REDM model is discussed. The importanc of quality data models is also presented. Chapter 4 is concerned with techniques used for data collection. Chapter 5 introduces the importance, of requirement prioritization, its associate techniques, and comparison on techniques. Finally, a discussion on two experiments based on mentioned prioritization techniques is provided. In chapter 6 a statistical analysis is performed in a set of requirements in order to identify what is important when deciding to include a requirement on a project or release.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να τονίσει την σημασία της συλλογής των σωστών δεδομένων/αναγκών, την διατήρηση και διασφάλισης της ποιότητας στα δεδομένα αυτά. Παρουσιάζει επίσης, διάφορες μεθόδους κατηγοριοποίησης των δεδομένων ανάλογα με την σημασία τους, καθώς και εφαρμογές αυτών μέσα από διάφορα πειράματα. Τέλος, χρησιμοποιεί το SPSS για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από μια έρευνα. Η έρευνα αυτή βασίζεται σε διαφορετικές γνώμες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όταν χρειάζεται να αποφασισθεί πια δεδομένα θεωρούνται σημαντικά για τον σχεδιασμό ενός προϊόντος ή κάποιας έκδοσης αυτού.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πληροφοριακά συστήματα
Στατιστική ανάλυση δεδομένων
Statistical analysis
Quality
Ποιότητα δεδομένων
Prioritization techniques
Ποιότητα
Data quality
Information systems
Software engineering

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)