Οι απαρχές του σερβικού σοσιαλισμού. Πολιτική σκέψη του Σβετοζαρ Μάρκοβιτς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The beginnings of serbian socialism. Political thought of Svetozar Markovic
Οι απαρχές του σερβικού σοσιαλισμού. Πολιτική σκέψη του Σβετοζαρ Μάρκοβιτς

Βερύκιου, Αικατερίνη Γεωργίου

Η εργασία με τον τίτλο "Οι απαρχές του σερβικού σοσιαλισμού" ασχολείται με το θέμα της γέννησης των πρώτων σοσιαλιστικών ιδεών στη σερβική πολιτική σκέψη του 19ου αιώνα. Ο κύριος εισηγητής των ιδεών αυτών ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα της ιδεολογικής ιστορίας της Σερβίας, ο Σβετοζάρ Μάρκοβιτς, ο οποίος με το πρώτυπο και πρωτοφανές του έργο, για εποχή εκείνη, είχε ανατρέψει κάθε αρχή που θεωρούνταν δεδομένη στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της σχετικά πρόσφατα απελευθερωμένης από το οθωμανικό ζυγό Σερβίας. Ο Σβετοζάρ Μάρκοβιτς είχε "χαρίσει" στην πολιτική σκέψη και στη πολιτική ιστορία της Σερβίας του 19ου αι. έννοιες όπως είναι σοσιαλισμός, κοοπερατίβα, αγροτικός σοσιαλισμός και ρεαλισμός στη σκέψη. Οι επιδράσεις των "τετραδίων του", όπως ο ίδιος ονόμαζε τα κείμενα του, διαρκούν και μετά τη λήξη του 19ου αι., αφού καταλυτική είναι η συνεισφορά τους στην μετέπειτα διαμόρφωση του σοσιαλιστικού κινήματος στη Γιουγκοσλαβία τόσο πριν, όσο και μετά το Β' ΠΠ.
The work with the title "The beginning of Serbian socialism" engage with the subject of birth of first Socialist ideas in the Serbian political thought of 19th century. The main rapporteur of this ideas were a big personality of ideological history of Serbia, The Svetozar Markovic, which with his original and unprecedented work, for that age, had reversed each beginning that was considered given in political, economic and social life relatively recently released by the Ottoman balance Serbia. The Svetozar Markovic "had given" in the political thought and in the political history of Serbia of 19th century significances as is socialism, co-operative, rural socialism and realism in the thought. The effects of "exercise books", as the himself named his text, last also afterwards the end of 19th century, after catalytic is their contribution in the later configuration of Socialist movement in Yugoslavia so much before, what afterwards the Second World War.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οικιακός συνεταιρισμός
Serbian socialism
Συνεταιρισμός
Σερβικός σοσιαλισμός
Cooperative society
Socialism
Patriarchal co-operative
Πατριαρχικός συνεταιρισμός
Family co-operative
Svetozar Markovic
Σβετοζάρ Μάρκοβιτς
Σοσιαλισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.