Αξιολόγηση συνεδρίων για βάσεις δεδομένων με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Evaluation of databases conferences using datamining methods
Αξιολόγηση συνεδρίων για βάσεις δεδομένων με μεθόδους εξόρυξης δεδομένων

Καραγιάννη, Ευφροσύνη Κωνσταντίνου

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί το κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα σε συγγραφείς, μέλη επιτροπών και εργασιών, σε 17 από τα πιο μεγάλα Συνέδρια Βάσεων Δεδομένων, τη συσχέτιση αυτή την ορίσαμε ως "οικογενειακότητα". Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι έξι (6) και μέσα από αυτούς μελετήθηκαν τα συνέδρια τόσο σε επίπεδο σειράς συνεδρίων όσο και κατά συνέδριο. Τα δεδομένα αναλήθηκαν από το σύστημα SCEAS. Για τη διαχείρισή τους εισήχθησαν σε μια Βάση Δεδομένων η οποία δημιουργήθηκε σε περιβάλλον SQL server 2005. Ο υπολογισμός των δεικτών έγινε με χρήση SQL και Excel. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται και σχολιάζονται ανά δείκτη.
Aim of work was to be presented through various indicators how much exist cross-correlation between writters, committee members and papers in 17 from the biggest congresses of Data Bases. This cross-correlation - fixed - as "oikogeneiakotita". Data were drawn from system JCEAS. They were imported in a Database that we created in environment JQL server 2005. The calculation of indicators became with the use of SQL language and in certain cases with the use of excel. The results were presented and they were connected per indicator.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Οικογενειακότητα συνεδρίων
Εργασίες
Μέλη επιτροπών
Papers
Paper author
Συγγραφείς
Δείκτες οικογενειακότητας
Databases conferences
Συνέδρια βάσεων δεδομένων
Committee members
Family indexes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.