Συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων της μονοφωτονιακής τομογραφίας (SPET) και μαγνητικής τομογραφίας (MRI) με τα εργαστηριακά ευρήματα (τ-πρωτεϊνη και αμυλοειδές β) σε νόσο του Alzheimer

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Correlation of imaging findings by single photon emission tomography(SPET) and magnetic resonance tomography(MRI), with laboratory (T-protein and B-amyloids) finding in Alzheimer disease
Συσχέτιση των απεικονιστικών ευρημάτων της μονοφωτονιακής τομογραφίας (SPET) και μαγνητικής τομογραφίας (MRI) με τα εργαστηριακά ευρήματα (τ-πρωτεϊνη και αμυλοειδές β) σε νόσο του Alzheimer

Sedaghat, Fereshteh A.

Η ταυτόχρονη ανάλυση των δεικτών στις διάφορες ομάδες άνοιας μπορεί να βελτιώσει τη διακριτική δύναμή τους και να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου του Alzheimer. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν η αιματική ροή του εγκεφάλου με SPET , οι ανατομικές αλλαγές με μαγνητική τομογραφία και τα επίπεδα των Aβ42 και της p-ταυ του πλάσματος, σε ασθενείς με τη νόσο Alzheimer (AD), σε φυσιολογικούς μάρτυρες, στην αγγειακή γνωστική διαταραχή (VCI), στην μετωποκροταφική άνοια (FTD), στην άνοια με σωμάτια Lewy (DLB), στην μικτή άνοια (MIX) και στην ήπια γνωστική διαταραχή (MCI). Η ντοπαμινεργική λειτουργία μελετήθηκε με τη τεχνική SPET με DaT scan, σε μερικούς ασθενείς. Στη μελέτη συμπεριλαμβάνονται 140 ασθενείς και 25 μάρτυρες , από τους ασθενείς που προσήλθαν στο στην Α’ Νευρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Δεδομένου ότι η βιοψία ή η αυτοψία δεν εκτελέστηκε, η κλινική παρακολούθηση των ασθενών κάθε τρεις μήνες ήταν το gold standard της διάγνωσης. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της αιματικής ροής στον δεξιό (p≤0.005) και αριστερό μέσο κροταφικό (p≤0.021), και οπίσθιο βρεγματικό (p≤0.000), την οπίσθια έλικα του προσαγωγείου (p≤0.000), τον δεξιό πλάγιο κροταφικό (p≤0.000) και τον αριστερό ινιακό φλοιό στην AD συγκρίνοντας με την φυσιολογική ομάδα. Δεν παρατηρήθηκε υποαιμάτωση της οπίσθιας έλικας του προσαγωγείου σε κανέναν ασθενή με FTD. Η μείωση της αιματικής ροής παρατηρήθηκε στο δεξιό ινιακό στην DLB έναντι της νόσου του Alzheimer (p≤0.047). Τέσσερεις ασθενείς με MCI, παρουσίασαν αμφοτερόπλευρη οπίσθια βρεγματοκροταφική υποαιμάτωση. Δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική μείωση της αιματικής ροής στην μέση κροταφική περιοχή στο ήπιο στάδιο της νόσου του Alzheimer, αλλά στις δεξιές και αριστερές οπίσθιες βρεγματικές περιοχές (p≤0.000) σε αντίθεση με την φυσιολογική ομάδα. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική προγνωστική αξία και η αρνητική προγνωστική αξία της οπτικής αξιολόγησης των εικόνων SPET, στη διάγνωση της νευροεκφυλιστικής νόσου ήταν 98%, 93%, 95% και 97% και διά της μεθόδου MRI ήταν 72%, 98%, 97% και 77% αντίστοιχα. Σε μελέτη με DaT scan η πρόσληψη του ραδιοφαρμάκου σε ασθενείς AD δεν παρουσίασε σημαντική μείωση, συγκρινόμενη με την φυσιολογική ομάδα, εν τούτοις στους ασθενείς με DLB μειώθηκε σημαντικά και σε μικρότερο βαθμό σε FTD. Τα επίπεδα του Αβ1-42 εμφανίστηκαν αυξημένα στους ασθενείς με DLB (229.9±125.9 pg/ml), επίσης στην MCI (57.9±33.3). Δεν αποκαλύφθηκε συσχέτιση μεταξύ επιπέδων του Αβ1-42 και περιοχικής αιματικής ροής του εγκεφάλου. Αύξηση του p-ταυ εμφανίστηκε στους ασθενείς με DLB (119±123 pg/ml) και MCI. Η p-ταυ πρωτεΐνη του πλάσματος ήταν ανιχνεύσιμη σε 4 από7 ασθενείς με MCI και σε 3 από 6 ασθενείς με DLB. Εν συμπεράσματι: Η οπίσθια βρεγματική υποαιμάτωση αποτελεί πολύτιμο εύρημα για την πρώιμη διάγνωση της AD. Η αμφοτερόπλευρη οπίσθια βρεγματική υποαιμάτωση και η υποαιμάτωση της οπίσθιας έλικας του προσαγωγείου, μπορεί να διαφοροδιαγνώσει την AD από την FTD. Η μαγνητική τομογραφία είναι ένα ειδικό μέσο για τη διάγνωση των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων . Προτείνεται η αξιολόγηση της χορηγήσεως ντοπαμινεργικών φαρμάκων σε ασθενείς με FTD. Οι αυξημένες Aβ42 και της p-ταυ στο πλάσμα, και η ελάττωση των μεταφορέων ντοπαμίνης, ως διαγνωστικοί βιολογικοί δείκτες, μπορούν να συμβάλουν στη διαφοροδιάγνωση της άνοιας με σωμάτια Lewy. Τα αυξημένα επίπεδα του Aβ42 και p-ταυ στο πλάσμα μπορούν να αποτελέσουν βιοχημικούς παράγοντες κινδύνου παρά διαγνωστικούς δείκτες σε ασθενείς με MCI. Η συγκέντρωση του Aβ42 στο πλάσμα είναι ανεξάρτητη από τη νευρωνική δραστηριότητα σε AD
The simultaneous analysis of markers in different groups of dementia might improve their discriminative power and help the early diagnosis of the disease. So regional cerebral blood flow (rCBF), MRI findings, plasma A¦Β42 and p-tau levels were studied, in the patients with Alzheimer΅―s disease (AD), normal controls, vascular cognitive impairement (VCI), fronto-temporal dementia (FTD), dementia with Lewy bodies (DLB), mixed dementia (MIX) and mild cognitive impairement (MCI). Dopaminergic function was also studied using DaT scan in some patients with AD, DLB and FTD. One hundred forty patients and 25 controls are included in the study from the patients that were referred to the First Department of Neurology of AHEPA University Hospital of Thessaloniki. Since biopsy or autopsy was not performed in any cases the clinical follow up of patients every three months was our gold standard of diagnosis.There was statistical significant reduction of rCBF in right (p΅ά0.005) and left medial temporal (p΅ά0.021), right and left posterior parietal (p΅ά0.000), posterior cingulate (PC) (p΅ά0.000), right lateral temporal (p΅ά0.000) and left occipital in AD comparing normal group. A statistical significant reduction of rCBF was observed in right (p΅ά0.002) and left (p΅ά0.000), posterior parietal and posterior cingulate (p΅ά0.002), in AD comparing FTD and in right (p΅ά0.017) and left (p΅ά0.003) prefrontal region in FTD comparing AD. Hypoperfusion of PC in no patient with FTD was present. CBF reduction was observed in right occipital in DLB versus AD (p΅ά0.047). There was no significant reduction of rCBF in medial temporal regions in mild stage of AD but in right and left posterior parietal (p΅ά0.000) regions versus normal controls. Four patients with MCI showed bilateral posterior parietal hypoperfusion. Sensitivity and negative predictive value of SPET (98%, 97%) in diagnosing neurodegenerative disease were superior to those of MRI (72%, 77%), but MRI showed a higher specificity and positive predictive value (98%, 97%) than SPET (93%, 95%) respectively. The uptake of the radiotracer in caudate nucleus, putamen and striatum of the patients with AD didn΅―t show significant decrease comparing normal group, though in the patients with DLB and in lesser amount in FTD was reduced. ¦΅¦Β1-42 was highly increased in the patients with DLB (229.9΅ΐ125.9 pg/ml) versus and MCI other groups. No correlation between plasma ¦Β¦΅ with rCBF in any region was found. But there was a significant increase of p-tau in the patients with DLB (119΅ΐ123 pg/ml) and MCI versus AD (p΅ά0.004). P-tau was detectable in 4 from7 of patients with MCI and in 3 from 6 of patients with DLB.We conclude that: Posterior parietal hypoperfusion is useful in early diagnosing of AD. Bilateral posterior parietal and posterior cingulate hypoperfusion can differentiate AD from FTD. MRI has specificity for diagnosing neurodegenerative dementia but visually evaluating of MR images dose not contribute to the early detection of neurodegenerative dementia. The evaluation of using dopaminergic medication in FTD is suggested. Elevated plasma A¦Β42, p-tau and a positive DaT scan as diagnostic biomarkers, may differentiate DLB from other dementias. Elevated plasma A¦Β42 and p-tau and perfusion reduction in SPET may be useful for isolating a group preferentially predisposed for cognitive impairment. The evaluation of elevated plasma A¦Β42 and detectable p-tau in MCI, as biochemical risk factors is suggested. The concentration of A¦Β42 in plasma is independent of neuronal activity in AD

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Brain SPET
Νόσος Alzheimer, Διάγνωση
DAT SCAN
B-amyloids
Alzheimer's disease, Diagnosis
B-αμυλοειδές
MRI of the brain
Φωσφο-Ταυ πρωτεϊνη
P-tau protein
SPET εγκεφάλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)