Ηλικία και αύξηση ψαριών της λίμνης Δοϊράνης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Age nad growth of fishes from lake Doirani
Ηλικία και αύξηση ψαριών της λίμνης Δοϊράνης

Μαυρεδάκη, Ιωάννα Γεωργίου

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ηλικία και η αύξηση του Cavassius gibelis (Bloch 1782) και του Pena flumatilis Linnocus, 1758 στη λίμνη Δοϊράνη. Μετά από εποχικές δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από τον Απρίλιο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2007 στη λίμνη, συλλέχθηκαν απλάδια δίχτυα διαφορετικών μεγεθών 261 άτομα G gibelio και 2193 άτομα P fliunatilis. Τα μήκη τους κυμάνθηκαν από 8,4 έως 31,0 cm(T<) για το C. gibelio και από 9,5 έως 31,3 cm(T<) για το P. fliunatilis. Στη συνέχεια, κατασκευάστηκαν οι κατά μήκος συνθέσεις από το σύνολο των ατόμων και βρέθηκε και η ηλικία. Για να μελετηθεί η ηλικία του C. gibelio χρησιμοποιήθηκαν λέπια από 226 άτομα και για το P fliunatilis λέπια από 385 άτομα. Η μέγιστη ηλικία που εκτιμήθηκε για δύο είδη ήταν 4 και 8 έτη αντίστοιχα. Από τη σχέση μεταξύ μήκους και ακτίνας λεπιού υπολογίστηκαν τα ανάδρομα υπολογισμένα μήκη. Με βάση αυτά τα μήκη υπολογίστηκαν οι παράμετροι αύξησης της εξίσωσης von Bertalanffy. Συγκεκριμένα για το C. gibelio βρέθηκαν: Loo=26,67 cm, k=0,51 y(-1), to=0,38 y και για το P. flunatilis: Loo=33,87 cm, K=0,15 y(-1) και to=-1,45 y. Με βάση τις τιμές των παραμέτρων των δύο ειδών κατασκευάστηκαν οι καμπύλες αύξησης.
In the present study the age and -- of Cavassius gibelis (Bloch 1782) and Pena flumatilis Linnocus, 1758 in Lake Doirani was studied. During the sampling period (April 2006-January 2007) were fished by nets 261 specimens of G gibelio and 2193 specimens of P. fliunatilis. Total lengths of these two specieswere ranged between 8,4 and 31,0 cm and between 9,5 and 31,3 respectively. Length frequences distributions were constructed and the age was found. The maximum age for G gibelio, P. fliunatilis was found 4 and 8 years respectively. The back-calculated lengths per age were found from the relationship between length and scale radius. These lengths were used to estimate grouth parameters of the von Bertalanffy function. Particular, for C. gibelio was found Loo=26,67 cm, k=0,51 y(-1), to=0,38 y και για το P. flunatilis: Loo=33,87 cm, K=0,15 y(-1) και to=-1,45 y. The von Bertalanffy lengths were estimated and growth curves were designated. At the end, the growth index was found 2,56 for C. gibelio and 2,23 for P. flunatilis.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ηλικία
Δίχτυα
Nets
growth
Lake Doirani
αύξηση
Age
Λίμνη Δοϊράνη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.