Διαγνωστική προσέγγιση με ορμονικές δοκιμασίες και FNA όρχεων σε άνδρες μα γνωστά αίτια υπογονιμότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
The use of hormonal tests and testicular FNA in the diagnostic approach of men with subfertility caused by nob-idiopathic conditions
Διαγνωστική προσέγγιση με ορμονικές δοκιμασίες και FNA όρχεων σε άνδρες μα γνωστά αίτια υπογονιμότητας

Μίκος, Θεμιστοκλής Δ.

The aim of the study was to explore the value of inhibin b and testicular FNA in the clinical investigation of men with known causes of subfertility. This was a prospective, controlled study that took place in the Unit of Reproduction of Endocrinology of Thessalonica, 1st Department of Obstetrics & Gynecology, Aristotle University of Thessalonica, Greece. From 2002 to 2006, 153 subfertile men were seen in the unit and 31 men with recent proven fecundity served as the control group
Σκοπός της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της χρησιμότητας των ορμονικών δοκιμασιών της FNA όρχεων στη διερεύνηση υπογόνιμων ανδρών με γνωστά αίτια υπογονιμότητας. Πρόκειται για μια προοπτική μελέτη, ελεγχόμενη με ομάδα μαρτύρων, που διεκπεραιώθηκε από τη Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής της Α' Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Συμμετείχαν 153 υπογόνιμοι άνδρες και 31 άνδρες με αποδεδειγμένη πρόσφατη πατρότητα ως ομάδα ελέγχου

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Hormonal tests
Αζωοσπερμία
Azoospermia
Inhibin B
Υπογονιμότητα, Ανδρική
Infertility, Male
Ανασταλτίνη Β
Ορμονικές δοκιμασίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.