Βέλτιστες/νέες αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας περιφερειακών υπηρεσιών υγείας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Optimal/new information systems' architecture towards the enhancements of productivity and quality of regional health systems
Βέλτιστες/νέες αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αύξηση παραγωγικότητας και ποιότητας περιφερειακών υπηρεσιών υγείας

Σπύρου, Στεργιανή Σπ.

Στην εργασία αυτή μελετήθηακν θέματα που αφορούν την ποιότητα των ενοποιημένων υπηρεσιών στα συστήματα υγείας ώστε να επιτευχθεί η κοινή χρήση της πληροφορίας σε οποιοδήποτε σημείο των δικτύων υγείας. Μελετήθηκαν τα θέματα ποιότητα στις διαδικασίες υγείας, ώστε να διασφαλιστεί η ροή των δεδομένων και η κοινή χρήση πληροφορίας. Στόχος της εργασίας ήταν η παρουσίαση μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τηνεκτίμηση των δεικτών ποιότητας στα συστήματα που υποστηρίζουν τα Περιφερειακά Δίκτυα Υγείας(ΠΔΥ) και η εφαρμογή της μεθοδολογίας ώστε να εντοπιστούν οι κρίσιμες διαδικασίες ή τα αδύναμα σημεία των διαδικασιών των συστημάτων δικτύων υγείας. Οι εκτιμήσεις αξιοπιστίας ή γενικότερα ποιότητας που εξάγονται από την εφαρμογή της μεθοδολογίας μπορεί να οδηγήσουν σε ανασχεδιασμό ή βελτίωση διαδικασιών και συστημάτων υπηρεσιών υγείας
In this study, issues related to the quality of integrated services in the health systems area were addressed with the ultimate aim the sharing of information at any point of the network. The main objective of the study was an innovative methodology for the assessment of quality indicators in the systems that support the Religion health Networks(RHN) and the application of methodology so that the critical processes or the feeble points of processes of systems supporting the Regional Health Networks are tracked. Teh assessment of the reliability and generally of the quality of the health services are the result from the application of methodology. The results could lead to reengineering and improvement of the processes of health systems

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ηλεκτρονική υγεία
Ιατρική πληροφορική
Περιφερειακά δίκτυα υγείας
Regional health systems
Information storage and retrieval systems, Medicine
Συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, Ιατρική
Ιατρική φροντίδα, Επεξεργασία δεδομένων
Reliability
Αξιοπιστία
e-Health
Medical care, Data processing
Medical informatics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)