Διαδικασίες απαρίθμησης και Martingale πλαίσιο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Counting processes and Martingale framework
Διαδικασίες απαρίθμησης και Martingale πλαίσιο

Κολτσάκη, Αλεξάνδρα Χρήστου

Counting process and Martingale Fremework present the way well-known statistics can be rewritten as stochastic integrals with martingales, in order to apply to censoring data. Stochastic integrals provide a simple representation of statistics and give a unique approach for studying small samples, as well as asymptotic properties of these statistics.
Η διαδικασία απαρίθμησης και το Martingale πλαίσιο, παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο γνωστά στατιστικά μπορούν να ξαναγραφούν ως στοχαστικά ολοκληρώματα με martingales, προκειμένου να εφαρμοστούν σε λογοκριμένα δεδομένα. Τα στοχαστικά ολοκληρώματα παρέχουν απλή απεικόνιση των στατιστικών και δίνουν μια ενιαία προσέγγιση για τη μελέτη τόσο μικρού δείγματος, όσο και των ασυμπτωματικών ιδιοτήτων των στατιστικών αυτών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Predictable quadratic variation
Προβλέψιμη συνδιαχύμανση
Προβλέψιμη τετραγωνική μεταβλητότητα
Counting process
Στοχαστική διαδικασία
Predictable process
Προβλέψιμη διαδικασία
Martingale
Stochastic process
Απαριθμητή διαδικασία
Predictable covariation process

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)