Αξιολόγηση προβλημάτων ασθενών με οδοντοστοιχίες σε σχέση με την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
Evaluation of problems in denture wearers in relation to paphogenic microorganisms presence
Αξιολόγηση προβλημάτων ασθενών με οδοντοστοιχίες σε σχέση με την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών

Κατσούλη-Παπαδοπούλου, Σοφία Φ.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των κλινικών ευρημάτων του βλεννογόνου και των συμπτωμάτων, σε άτομα που φορούν την ίδια συμβατική ολική οδοντοστοιχία για μακρύ χρονικό διάστημα χωρίς τροποποιήσεις και η αξιολόγησή τους σε σχέση με τοπικούς παράγοντες και την παρουσία ζυμομυκήτων. Μέθοδος και υλικά: Στην παρούσα κλινική μελέτη έλαβε μέρος τυχαίο δείγμα 66 ατόμων που σύχναζαν σε Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) ή διέμεναν σε γηροκομεία της Βόρειας Ελλάδος. Όλα τα άτομα φορούσαν συμβατική άνω Ο.Ο. ηλικίας ≥ 3 ετών. Καταγράφηκαν παθολογικές καταστάσεις του βλεννογόνου, συμπτώματα, το σχήμα της υπερώας, μεταβολές της επιφάνειας των Ο.Ο. λόγω χρήσης, η κατάσταση υγιεινής και ο τρόπος χρήσης τους. Πραγματοποιήθηκε μικροβιολογική καλλιέργεια επιχρίσματος για την ανίχνευση ζυμομυκήτων. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε, στατιστικά σημαντική συσχέτιση της φλεγμονής στο βλεννογόνο της υπερώας ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας αποτύπωσης και ανάλογα με το χρόνο χρήσης των Ο.Ο.. Επίσης υπήρχε στατιστικά σημαντική σχέση της συχνότητας των ζυμομυκήτων Candida με τη φλεγμονή, την κατάσταση της επιφάνειας αποτύπωσης, την απολύμανση και το χρόνο χρήσης των Ο.Ο. Παρατηρήθηκε σημαντική διαφοροποίηση στον αριθμό των ζυμομυκήτων ανάλογα με τη φλεγμονή και το χρόνο χρήσης των Ο.Ο. Δεν διαπιστώθηκε σημαντική σχέση και συσχέτιση της παρουσίας φλεγμονής και της συχνότητας των ζυμομυκήτων, ούτε υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στον αριθμό των ζυμομυκήτων Candida ανάλογα με το σχήμα της υπερώας. Συμπέρασμα: Η στοματίτιδα από Ο.Ο. ήταν η πιο συχνή παθολογική αντίδραση σε άτομα με συμβατικές Ο.Ο. ηλικίας 3 ετών και άνω. Σε άτομα με φλεγμονή στο βλεννογόνο της υπερώας υπάρχει μεταβολή της μικροχλωρίδας κάτω από τις Ο.Ο. με αύξηση του πληθυσμού των ζυμομυκήτων Candida.Μεταβολές στην επιφάνεια αποτύπωσης λόγω χρήσης, η μέθοδος καθαρισμού των Ο.Ο. και ιδιαίτερα η συνεχής χρήση των Ο.Ο. τροποποιούν τη σύσταση της μικροχλωρίδας κάτω από τις Ο.Ο. ως προς τους ζυμομύκητες Candida
Objectives: A study was designed, to investigate clinical findings and symptoms of a population sample with the same conventional complete denture in use for many years in order to determine any possible relationships to local factors and Candida presence. Materials and methods: In order to do this, data from a randomized group of 66 home living and institutionalized Greek people was collected. Sample was edentulous with the same conventional complete denture in use for many years. The examination included a record of mucosal lesions, symptoms, type of the palate, dentures’ alterations, cleanliness, hygiene habits, and wearing behavior. Microbiological cultures were fulfilled to reveal Candida presence. Results: Statistical analysis verified that inflammation of the palate was significantly correlated with fitting surface condition, and denture wearing behavior. Isolation frequency of Candida was highly associated with inflammation, fitting surface condition, disinfection of dentures and denture wearing behavior. The density of yeasts was significantly depended on the presence of inflammation, and denture wearing behavior. There was no statistically significant variation between the shape of the palate regarding to the presence of inflammation or the frequency and the density of yeasts. Conclusions: Inflammation was the most frequent reaction of the palatal mucosa under dentures in use for at least 3 years. The presence of inflammation alters Candida distribution and Candida counts in microflora under the denture base. Candida distribution depends on alterations of the fitting surface condition because of denture’s usage and hygiene habits. Daily usage of complete denture is a major factor to prevent Candida distribution and denture stomatitis

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Τοπικοί παράγοντες
Candida
Παθολογικές αντιδράσεις του βλεννογόνου
Ζυμομύκητες Candida
Mucosal reactions
Ολικές οδοντοστοιχίες
Complete dentures
Local factors

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)