Τα αγιολογικά έργα του Ιωάννη Ζωναρά

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2008 (EN)
The hagiographical works of John Zonaras
Τα αγιολογικά έργα του Ιωάννη Ζωναρά

Καλτσογιάννη, Ελένη

The aim of the present thesis is to contribute to the study of the versatile literary work of John Zonaraw, the famous historian, jurist and theologian of the Comnenian era, through the examination of the four hagiographical texts that have come down to us with his name. In the various chapters are being treated subjects such as the authenticity of the texts, their manuscript tradition, their models and sources, their relationship to other works of the same author and especially to the "Epitome Historiarum", their language and style as well as their place in the context of the hagiographical production of the twelfth century. Small in number and size, the hagiographical works of John Zonaras offer on the one hand very little to our knowledge of the details of the author's life, but they help us on the other hand to understand Zonaras' work as an entity, while their study reveals different aspects of the Comnenian hagiography that had not been pointed outby the research so far.
Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να συμβάλει στη μελέτη του πολύπλευρου συγγραφικού έργου του Ιωάννη Ζωναρά, ιστορικού, νομικού και θεολόγου της εποχής των Κομνηνών, μέσα από την εξέταση των τεσσάρων αγιολογικών κειμένων που μας έχουν παραδοθεί με το όνομά του. Στα επιμέρους κεφάλαια εξετάζονται τα προβλήματα γνησιότητας των κειμένων αυτών, η χειρόγραφη παράδοσή τους, οι πηγές και τα πρότυπά τους, οι σχέσεις τους με άλλα έργα του συγγραφέα και κυρίως με την "Επιτομή ιστοριών", τα γλωσσικά και υφολογικά χαρακτηριστικά τους καθώς και η θέση τους στο ευρύτερο πλαίσιο της αγιολογικής παραγωγής του 12ου αιώνα. Περιορισμένα σε αριθμό και σε έκταση, τα αγιολογικά έργα του Ιωάννη Ζωναρά βοηθούν αφενός ελάχιστα στο να αποκαταστήσουμε μια πληρέστερη εικόνα για τη ζωή του συγγραφέα, επιτρέπουν όμως από την άλλη πλευρά, να αντιληφθούμε το έργο του Ζωναρά ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ ταυτόχρονα η μελέτη τους αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της αγιολογικής γραμματείας της εποχής των Κομνηνών, οι οποίες δεν είχαν επισημανθεί από την μέχρι τώρα έρευνα.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Ιωάννης Ζωναράς
Comnenian era
John Zonaras
Hagiography
Εποχή των Κομνηνών
Αγιολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2009-06-21T21:00:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)